از کد زیر در فایل functions.php استفاده کنید تا تاریخ جاری را به یک منوی دلخواه ازسایت وردپرسی خود اضافه کرده باشید.

نکته : فراموش نکنید که menu_name را با نام منوی مورد نظر خود جایگزین کنید.

add_filter('wp_nav_menu_items','add_date', 10, 2); function add_date($items, $args) { if( $args->theme_location == 'MENU_NAME' ) return $items . ' ‘ . date(“l F jS, Y”) . ‘
‘; return $items; }