برای بکاپ گرفتن از مخاطبین تلگرام می توانید از نرم افزار contacts Excel استفاده کنید . این نرم افزار از مخاطب های شما با فرمت Excel بکاپ تهیه می کند و از عکس های آن ها پشتیبان گیری می کند . برای بکاپ گیری از مخاطبین تلگرام مراحل زیر را انجام دهید :
– ابتدا به قسمت تنظیمات بروید و از تمام مخاطبین بکاپ بگیرید و در تلفن ذخیره کنید .
– وارد قسمت contact شوید .
– در صفحه اصلی بالا سمت راست روی سه نقطه تپ کنید . در پنجره باز شده contact setting را انتخاب کنید .
– وارد قسمت display شوید و در بخش contact to display تیک گزینه ای که تمام کانتکت های شما آنجا هستند را بزنید .
– به بخش contact ها بروید و تمام کانتکت های خود را پاک کنید .
– به بخش contact to display برگردید و مخاطبین telegram را انتخاب کنید .
– اکنون مانند قبل از مخاطبین تلگرام خود بکاپ بگیرید .
– به بخش manage contacts بروید و در قسمت import بکاپ تلگرام خود را بازگردانید و محل ذخیره سازی را معین کنید .
– در بخش import مخاطب هایی که ابتدا از آن ها بکاپ گرفتید را باز گردانید .