Call for papers یک فراخوان برای جمع آوری مقالات، ارائه کنفرانس ها و … می باشد. از این طریق می توان فهمید کدام موضوعات برای تحقیق مناسب تر هستند و بیشتر مورد نیاز مجامع علمی می باشند. از جمله لینکهای مفید در این زمینه عبارتند از:

https://webservices.ieee.org/bms/services_update.html

https://www.acm.org/conferences

http://wikicfp.com/cfp/

 WikiCFP (لینک سوم) یکی از جامع ترین سایت های فراخوان مقالات می باشد، که حدود 30،000 call for papers  در آن قرار دارد.