اکنون شما را با تابعی اشنا می کنیم که فیلتر بودن یا عدم فیلتر بودن سایت مورد نظرتان را بررسی می کند. این تابع بر اساس آی پی نوشته شده در صفحه فیلترینگ نوشته شده است. یعنی اگر آی پی تغییر کند تابع کار نمی کند. البته شما می توانید آی پی جدید را جایگزین کنید. (منظور همان عددی هست که در عنوان صفحه فیلترینگ نوشته شده) تابع بصورت زیر می باشد:

function is_filter($Url){
$ch = curl_init();
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$a = curl_exec($ch);
return strpos($a , '10.10.34.34') ? true : false;
}

کافیست آدرس سایت را بطور کامل به آن بدهید. اگر سایت فیلتر بود مقدار true و اگر سایت فیلتر نبود مقدار false را بر می گرداند. فور اگزمپل:

var_dump(is_filter('https://digital98.ir'));
var_dump(is_filter('https://google.com'));

که خروجی آن بصورت زیر می باشد:

bool(false)
bool(true)