آیا میدانید 99 درصد ایردارپ های غیر رایگان جعلی و کلاهبرداری هستند! پس لطفا گول نخورید. پولدار شدن یک شبه خیالی خام و رویایی بیش نیست و میسر نمیشود به این جمله ایمان بیاورید.

کد رنگها [لینک]

جدول رنگهای پایه اچتمل بر اساس مقادیر هگز

#EEEEEE #DDDDDD #CCCCCC #BBBBBB #AAAAAA #999999
#888888 #777777 #666666 #555555 #444444 #333333
#000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC3399 #CC66CC #CC66FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC #FFFFFF

جدول رنگهای نامگذاری شده و مقادیر معادل هگز آن به ترتیب حروف الفباء

Aliceblue
#F0F8FF
Antiquewhite
#FAEBD7
Aqua
#00FFFF
Aquamarine
#7FFFD4
Azure
#F0FFFF
Beige
#F5F5DC
Bisque
#FFE4C4
Black
#000000
Blanchedalmond
#FFEBCD
Blue
#0000FF
Blueviolet
#8A2BE2
Brown
#A52A2A
Burlywood
#DEB887
Cadetblue
#5F9EA0
Chartreuse
#7FFF00
Chocolate
#D2691E
Coral
#FF7F50
Cornflowerblue
#6495ED
Cornsilk
#FFF8DC
Crimson
#DC143C
Cyan
#00FFFF
Darkblue
#00008B
Darkcyan
#008B8B
Darkgoldenrod
#B8860B
Darkgray
#A9A9A9
Darkgreen
#006400
Darkkhaki
#BDB76B
Darkmagenta
#8B008B
Darkolivegreen
#556B2F
Darkorange
#FF8C00
Darkorchid
#9932CC
Darkred
#8B0000
Darksalmon
#E9967A
Darkseagreen
#8FBC8F
Darkslateblue
#483D8B
Darkslategray
#2F4F4F
Darkturquoise
#00CED1
Darkviolet
#9400D3
Deeppink
#FF1493
Deepskyblue
#00BFFF
Dimgray
#696969
Dodgerblue
#1E90FF
Firebrick
#B22222
Floralwhite
#FFFAF0
Forestgreen
#228B22
Fuchsia
#FF00FF
Gainsboro
#DCDCDC
Ghostwhite
#F8F8FF
Gold
#FFD700
Goldenrod
#DAA520
Gray
#808080
Green
#008000
Greenyellow
#ADFF2F
Honeydew
#F0FFF0
Hotpink
#FF69B4
Indianred
#CD5C5C
Indigo
#4B0082
Ivory
#FFFFF0
Khaki
#F0E68C
Lavender
#E6E6FA
Lavenderblush
#FFF0F5
Lawngreen
#7CFC00
Lemonchiffon
#FFFACD
Lightblue
#ADD8E6
Lightcoral
#F08080
Lightcyan
#E0FFFF
Lightgoldenrodyellow
#FAFAD2
Lightgreen
#90EE90
Lightgrey
#D3D3D3
Lightpink
#FFB6C1
Lightsalmon
#FFA07A
Lightseagreen
#20B2AA
Lightskyblue
#87CEFA
Lightslategray
#778899
Lightsteelblue
#B0C4DE
Lightyellow
#FFFFE0
Lime
#00FF00
Limegreen
#32CD32
Linen
#FAF0E6
Magenta
#FF00FF
Maroon
#800000
Mediumaquamarine
#66CDAA
Mediumblue
#0000CD
Mediumorchid
#BA55D3
Mediumpurple
#9370D8
Mediumseagreen
#3CB371
Mediumslateblue
#7B68EE
Mediumspringgreen
#00FA9A
Mediumturquoise
#48D1CC
Mediumvioletred
#C71585
Midnightblue
#191970
Mintcream
#F5FFFA
Mistyrose
#FFE4E1
Moccasin
#FFE4B5
Navajowhite
#FFDEAD
Navy
#000080
Oldlace
#FDF5E6
Olive
#808000
Olivedrab
#688E23
Orange
#FFA500
Orangered
#FF4500
Orchid
#DA70D6
Palegoldenrod
#EEE8AA
Palegreen
#98FB98
Paleturquoise
#AFEEEE
Palevioletred
#D87093
Papayawhip
#FFEFD5
Peachpuff
#FFDAB9
Peru
#CD853F
Pink
#FFC0CB
Plum
#DDA0DD
Powderblue
#B0E0E6
Purple
#800080
Red
#FF0000
Rosybrown
#BC8F8F
Royalblue
#4169E1
Saddlebrown
#8B4513
Salmon
#FA8072
Sandybrown
#F4A460
Seagreen
#2E8B57
Seashell
#FFF5EE
Sienna
#A0522D
Silver
#C0C0C0
Skyblue
#87CEEB
Slateblue
#6A5ACD
Slategray
#708090
Snow
#FFFAFA
Springgreen
#00FF7F
Steelblue
#4682B4
Tan
#D2B48C
Teal
#008080
Thistle
#D8BFD8
Tomato
#FF6347
Turquoise
#40E0D0
Violet
#EE82EE
Wheat
#F5DEB3
White
#FFFFFF
Whitesmoke
#F5F5F5
Yellow
#FFFF00
YellowGreen
#9ACD32

همچنین می توانید از وبسایت های زیر جهت شناسایی کد رنگ ها استفاده نمائید:

1- ircolor

2- brandcolors

3- نام رنگ های اچ تی ام ال (encycolorpedia.ir)

4- نام رنگ ها به فارسی (encycolorpedia.ir)

بیشتر: تشخیص رنگ عناصر صفحه وب سایت با COLORZILLA

مطالب مرتبط ؛

 • به کانال ارز دیجیتال رایگان بپیوندید کانال ارز دیجیتال

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بدون دیدگاه
  وبلاگ
  © 2021 - کلیه حقوق برای دیجیتال 98 محفوظ است