لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 2

واژه

معادل فارسی

abort

ساقط کردن

absolute

مطلق

absorption

جذب

Abstract

مجرد

acceleration

شتاب‌دهی

Accelerator

شتاب‌ده

Accept

پذیرفتن

access

دستیابی

access method

روشِ دست‌یابی

accessibility

دست‌یابی‌پذیری

Accessory

جانبی

Account

حساب

accounting

حساب‌داری

accumulated

انباشته

accuracy

دقت

acronym

سرنام

action

کنش

activation

فعال‌سازی

Active

فعال

activity

فعالیت

Actor

کنشگر

actual

واقعی

Actuator

کارانداز

add

جمع کردن

Address

نشانی

address book

کتاب نشانی

addressing

نشانی‌دهی

Adjust

میزان کردن

adjustment

تنظیم

Administration

سرپرستی

administrator

سرپرست

Aggregate

انبوهه

aggregation

انبوهش

Alarm

هشدار

algorithm

الگوریتم

alias

نام‌گردان

Align

هم ترازکردن

alignment

تراز کردن

allocation

تخصیص

alpha channel

مجرای آلفا

alphabet

الفبا

alphanumeric

الفبا-عددی

ALT

(کلید) دگرساز

alteration

تغییر

ambiguous

مبهم

Analog

قیاسی

analogy

قیاس

Analysis

تحلیل

analyzer

تحلیل‌کننده

ancestor

نیا

AND

و

animation

پویا نمایی

Anonymous

بی‌نام

answer

پاسخ

Answer mode

حالت پاسخ

anti-aliasing

حذفِ لبه‌ی ناصاف

appearance

ظاهر

Append

پیوستن

Applet

برنامک

Application

کاربرد

Application Launcher

راه انداز کاربرد

applied

کاربردی

approximation

تقریب

Arc

کمان

architecture

معماری

archive

بایگانی

area

ناحیه

Argument

نشانوند

Array

آرایه

Arrow key

کلید جهت

Ascending order

ترتیبِ صعودی

Ascii

اسکی

aspect ratio

ضریبِ نسبت

assertion

ادعا

assignment

انتساب

association

انجمن

assumption

فرض

asterisk

ستاره (*)

Asynchronous

ناهمگام

Attachment

پیوست

attack

حمله

attacker

مهاجم

Attribute

خصیصه

Audio

صوتی

Authentication

احراز هویت

Authorization

اجازه

Autofill

خودکار پر کردن

automation

خودکارسازی

auxiliary

کمکی

Availability

دسترس‌پذیری

axis

محور

Background

زمینه

backing

پشتیبانی

backing store

حافظه‌ی پشتیبان

backslash

ممیزِ وارونه

Backspace

(کلید) پس‌بر

Backup

پشتیبان

backward

پس‌ سو

bad block

بلوک خراب

Balance

توازن

band

باند

bandwidth

پهنای باند

bar

میله

bar code

کد میله‌ای

bare

برهنه

base

پایه

baseline

خط کرسی

basic

پایه‌ای

batch

دسته

battery

باتری

beat

تپش

Benchmark

محک

Betatest

آزمون ب

bidirectional

دوسویه

bin

لاوک

Binary

دوگانی

Binding

مقیدسازی

Binomial distribution

توزیع دو جمله ای

bipolar

دوقطبی

Bit

بیت

bit rate

میزانِ ارسالِ بیت

Bitmap

نگاشت بیت

Blank

فاصله

Blinking

چشمک‌زنی

Blinking cursor

مکان نمای چشمک‌زن

block

بلوک

block buffer

بلوک میان‌گیر

blocking

باز داشت

Blog

وب نوشت

Blur image

تصویر محو

Board

تخته (مدار)

body

بدنه

Bold

توپر

boldface

حروفِ سیاه

bookmark

چوب- الف

Boolean

بولی

booster

توان افزا

boot

راه اندازی

bottom

پایین

Bounce

واگشت

bound

کران

boundary

کرانه

brace

آکولاد

bracket

کروشه

branch

شاخه

branch point

نقطه‌ی انشعاب

break

شکستن

breakpoint

نقطه‌ی انفصال

broadband

پهن-باند

browse

مرور

Browser

مرورگر

bubble

حباب

Buffer

میان‌گیر

bug

اشکال

Build

ساختن

Built-in

توکار

bulk

انبوه

Bullet

گلوله

Bulletin Board

تابلوی اعلانات

Bus

گذرگاه

Busy

اشغال

Button

دگمه

Byte

بایت

cabinet

قفسه

cable

کابل

Cache

نهان گاه

calculation

محاسبه

Calculator

ماشین‌حساب

Calendar

تقویم

calibration

درجه‌بندی

Call

فراخوانی

callback

فراخوانی برگشتی

Cancel

لغو

canonical

متعارف

canvas

صفحه مجازی

capacitor

خازن

CapsLock

(کلید) قفل تبدیل

Caption

عنوان

Capture

گیر اندازی

card

کارت

cardinality

اندازه

carriage

نورد

carrier

حامل

carry

رقمِ نَقلی

cartridge

کارتریج

cascade

آبشاری

case

حالت

Case Sensitive

حساس به حالت

cassette

نوار

catalog

فهرست

CD

دیسک فشرده

cdrom

دیسک فشرده

Cell

سلول

Cellular

سلولی

Center

مرکز

chain

زنجیر

Channel

مجرا

char cell

سلول نویسه‌ای

character

نویسه

Character set

نویسه‌گان

Chat

گپ

check

بررسی

Check bit

بیت بررسی

check box

جعبه بررسی

Check Boxes

جعبه‌های بررسی

checkout

وارسی

checksum

مجموعِ مقابله‌ای

child

فرزند

Child frame

قابک فرزند

child process

پردازه فرزند

chunk

توده(ای)

cipher

رمز

Circuit

مدار

circular

مدور

Class

رده

Classification

رده بندی

Clear

پاک کردن

click

فشار دادن

client

کارخواه

clip

برش

Clipboard

تخته یادداشت

clock

ساعت

Close

بستن

cluster

خوشه

code

کد

code segment

قطعه کد

codec

کدک

coding

کد گذاری

Coefficient

ضریب

coil

پیچه

Collaboration

همکاری

Collate

مقابله کردن

collating

تلفیق

collect

جمع‌آوری

Collision

برخورد

colon

دونقطه (:)

Color Selector

گزیننده رنگ

column

ستون

combination

ترکیب

Combo Box

جعبه ترکیب

Command

فرمان

Command Line

خط فرمان

comment

توضیح

commercial

تجاری

commit

تصدیق

common

مشترک

Common properties

ویژگی‌های مشترک

communication

ارتباط

compact

(داده) چکیده

compare

مقایسه کردن

compatible

همساز

compilation

ترجمه

compile-time

زمانِ ترجمه

compiler

مترجم

complement

مکمل

complexity

پیچید‌گی

component

مؤلفه

composer

مؤلف

compound

مرکّب

compression

فشرده سازی

computation

محاسبه

compute

محاسبه کردن

Computer

رایانه

computing

محاسبات

Concatenate

الحاق

concurrent

همروند

Condition

شرط

conditional

شرطی

Conduit

لوله

Confidential

محرمانه

Configuration

پیکربندی

Confirm

تایید کردن

Confirmation

تایید

conjunction

عطف

Connection

اتصال

connector

بست

consecutive

متوالی

consistency

سازگاری

consistent

سازگار

console

پیشانه

constant

ثابت

Constraint

قید

constructor

سازنده

Content

محتوا

context

متن

continuation

ادامه

Continue

ادامه

continuous

پیوسته

contrast

سایه‌روشن

Control

(کلید) مهار

controller

کنترل‌کننده

Conversion

تبدیل

converter

مبدل

cookie

کوکی

cooling

خنک‌سازی

Coprocessor

همپرداز

Copy

رونوشت

Copyright

حق نشر

core

هسته

Core file

پرونده هسته

correction

اصلاح

Correlation

همبستگی

correspondence

تناظر

corrupt

خراب

count

شمارش

counter

شمارشگر

couple

جفت

cover

پوشن

CPU

واحد پردازش مرکزی

crack

شکستن

crash

فروپاشی

Create

ایجاد

criteria

معیارها

Criteria range

گستره معیارها

criterion

معیار

critical

بحرانی

Critical error

خطای بحرانی

Crop

خط برش

Cross-reference

ارجاعِ متقابل

cryptography

رمزنگاری

crystal

بلور

Cumulative

انباشتی

Current

جاری

cursor

مکانْ‌نما

Curve

منحنی

custom window

پنجره سفارشی

Customize

سفارشی کردن

Cut

برش

cycle

چرخه

cyclic

چرخه‌ای

cylinder

استوانک

Daemon

شبح

damage

آسیب

dash

خطِ تیره

Data

داده

data model

مدل داده‌ایی

data type

نوعِ داده

database

دادگان

Debug

اشکال زدایی

debugger

اشکال‌زدا

debugging

اشکال‌زدایی

decimal

ده‌دهی

deck

دسته

decode

کد گشایی کردن

decoder

کدگشا

decoding

کدگشایی

decomposition

تجزیه

Decrease

کاستن

decrypt

سر گشایی

decryption

سِر گشایی

dedicate

اختصاص دادن

dedicated

اختصاصی

dedication

اختصاص‌دهی

Default

پیش‌گزیده

definition

تعریف

delay

تأخیر

Delete

حذف

deletion

حذف

delimiter

جداساز

denied

انکار

Dependence

وابستگی

depth

عمق

Descending sort

مرتب سازی نزولی

Descriptor

توصیفگر

design

طرح

Desktop

رومیزی

Desktop Environment

محیط رومیزی

Destination

مقصد

Destroy

تخریب

destruction

تخریب

destructor

ویرانگر

Detection

آشکارسازی

development

فرابری

Device

دستگاه

diagnosis

خطایابی

Diagonal

قطری

Diagram

نمودار

dial

شماره‌گیری

dial up

شماره گیری

dialect

لهجه

dialog

محاوره

Dialog Box

جعبه محاوره

Dialout Device

دستگاه شماره‌گیر

digest

چکیده

digit

رقم

digital

رقمی

Dimension

بعد

Direction

جهت

directive

رهنمود

Directory

فهرستِ راهنما

Disable

ناتوان‌سازی

disc

دیسک

Discard

دور انداختن

Disconnect

قطعِ ارتباط

Discrete

گسسته

disk

دیسک

diskette

دیسکت

Dismiss

معاف کردن

displacement

جابه‌جایی

Display

(صفحه‌ی) نمایش

distortion

اعوجاج

Distribute

توزیع کردن

division

تقسیم

Division by zero

تقسیم برصفر

DMA

دستیابی مستقیم به حافظه

DNS

خدمت نام دامنه

Document

سند

Domain

دامنه

domain name

نام دامنه

double click

دوبار فشار دادن

down time

زمانِ بی‌کاری

Download

بار گیری

Draft

پیش‌نویس

drag

کشیدن

drawing

ترسیم

drive

گرداننده

driver

گرداننده

Drop

افت

Drop Down Box

جعبه پایین افت

Druid

کاهن

drum

طبله

dual

دوگان

dumb Terminal

پایانه‌ی ناهوشمند

dummy

ساختگی

dump

تخلیه

dumping

تخلیه

duplex

دوسویه

duration

دوام

Dynamic

پویا

E-mail

رایانامه

Echo

پژواک

edge

لبه

Edit

ویرایش

editing

ویرایش

editor

ویراستار

Eject

پس زدن

Electronic Mail

نامه الکترونیکی

element

عنصر

embedded

نهفته

emulation

تقلید

emulator

مقلد

Enable

فعال‌سازی

Encapsulated Postscript

پست اسکریپت کپسوله شده

encode

کدبندی کردن

encoder

کدبند

Encoding

کد بندی

encrypt

رمزبندی کردن

encryption

رمزبندی

Enter

(کلید) ورود

entity

هستار

entry

مدخل

enumerated

شمارشی

enumeration

شمارش

environment

محیط

environment variable

متغیر محیطی

Equation

معادله

equipment

تجهیزات

equivalence

هم‌ارزی

erase

حذف

Error

خطا

error code

کد خطا

escape

(کلید) گریز

Ethernet

اترنت

evaluation

ارزیابی

Event

رویداد

Exception

استثناء

execution

اجرا

Exit

خروج

expanded memory

حافظه‌ی بسط‌یافته

expansion

بسط

exploit

استثمار

explore

کاوش

exponent

نما

exponential

نمایی

Exponential notation

نشان گذاری نمایی

Export

صادر(ات)

expression

عبارت

Extension

پسوند

Extract

استخراج

extraction

استخراج

facility

تسهیلات

factor

عامل

factorial

فاکتوریل

fading

محو کردن

fail

خراب شدن

failsafe

خرابی ایمن

failure

خرابی

fallback

اصلاحِ حالتِ عمل

false

نادرست

family

خانواده

fan

بادبزن

fault

عیب

Favorites

پسندان

Fax

دور نگار

feasible

امکان‌پذیر

feature

ویژ‌گی

feed

خوراندن

feedback

بازخورد

fetch

واکشی

Field

حوزه

figure

شکل

File

پرونده

Filename

نام پرونده

Filesystem

سیستم پرونده

Fill

پر کردن

Filter

پالایه

financial

مالی

Find

یافتن

fingerprint

اثر انگشت

firewall

بارو

Firmware

ریزبرنامه

Fixed Font

قلم ثابت

fixed-point

ممیزِ ثابت

flag

پرچم

Float

شناور

floating-point

ممیزِ شناور

Floppy

فلاپی

flow

روند

Flow analysis

تحلیل روند

Flowchart

روندنما

focus

کانون

Folder

پوشه

Font

قلم

Footer

زیر نویس

Forecast

پیش بینی

Foreground

پیش‌زمینه

fork

محلِ انشعاب

Form

برگه

formal

رسمی

Format

قالب

formating

قالب‌دار

formatted

قالب‌بندی شده

Formula

فرمول

FORTRAN

زبانِ فورترن

forward

پیش سو

Fraction

کسر

fragment

تکه

Frame

قابک

free

آزاد

Free Software

نرم افزار آزاد

Frequency

بسامد

front

جلو

FTP

قاپ(قرارداد انتقال پرونده)

full

کامل

full duplex

تمام‌دوسویه

full pathname

مسیر کامل

Function

(کلید)کار

functional

تابعی

fuse

فیوز

fusion

همجوشی

fuzziness

نادقیقی

fuzzy

نادقیق

gage

اندازه‌گیر

gain

بهره

Gamma

گاما

gap

شکاف

Gate

دریچه

gateway

دروازه

gear

دنده

generalization

تعمیم

generation

نسل

generator

مولد

Geometry

هندسه

get

بدست آوردن

giga

گیگا

Global

سراسری

GNU

گنو

go

برو

GPL

مجوز عمومی

grab

چنگ انداختن

Gradient

گرادیان

grammar

دستورِ زبان

Graph

گراف

graphic

نگاره‌ای

Graphical user interface

واسط نگاره‌ای کاربر

Grid

توری

Group

گروه

GUI

ونک (واسط نگاره ای کاربر)

guide

راهنما

Gutter

فاصله ستون ها

hack

رخنه کردن

Hacker

رخنه‌گر

Halt

توقف

handbook

کتابِ مرجع

Handle

گرداندن

handler

گرداننده

handling

گرداندن

Handshake

دست دادن

Hangup

معوق

hard core

هسته‌ی اصلی

Hard Disk

دیسکِ سخت

Hardware

سخت‌افزار

harmonic

هماهنگ

hash

درهم

head

سر

Header

سرآیند

Headword

سر کلمه

heap

توده(ای)

heat

گرما

Hello World

سلام به دنیا

Help

کمک

Hex

مبنای شانزده

hexadecimal

شانزده‌شانزدهی

Hidden file

پرونده پنهان

Hide

مخفی کردن

hierachy

سلسه مراتب

hierarchical

سلسله‌مراتبی

hierarchy

سلسله‌مراتب

Highlight

مشخص

Histogram

سابقه‌نما

History

تاریخچه

hold

نگهداشتن

Hollerith

هالریت

Home

(کلید) آغازه

Home directory

فهرست شخصی

Home Page

آغازه

homogeneous

همگن

Homogeneous environment

محیط همگن

Host

میزبان

Host name

نام میزبان

Hot Key

کلید میانبر

Housekeeping

خانه‌داری

HTML

زنگام(زبان نشانه گذاری ابرمتن)

HTTP

قام(قرارداد انتقال ابرمتن)

Hub

ناف

Hue

رنگ

hybrid

دورگه

hypertext

فوق‌متن

hyphen

خطِ تیره

I/O subsystem

زیر سیستم ورود و خروج

Icon

شمایل

Icon List

فهرست شمایل

ID

شناسه

IDE

آی‌دی‌ای

identification

شناسایی

Identifier

شناسه

identity

هویت

Idle

بی‌کار

idle time

زمانِ بی‌کاری

ignore

چشم پوشی

Illegal

غیر مجاز

image

تصویر

Implementation

پیاده‌سازی

implicit

ضمنی

Import

وارد(ات)

impulse

ضربه

inaccessible

دست‌یابی‌ناپذیر

Inactive window

پنجره غیر فعال

inbox

دریافتی

inclusive

شامل

incompatibility

ناهمسازی

inconsistency

ناسازگاری

Increase

افزودن

increment

نمو

Incremental update

بروز رسانی نموی

Indent

تو رفتگی

indentation

تو رفتگی

independence

نابستگی

Index

نمایه

indexing

نمایه‌گذاری

Indicator

شاخص

inductor

القاگر

infinite

نامتناهی

Information

اطلاعات

Infrastructure

زیرساخت

inheritance

وراثت

initial

آغازین

initialization

مقداردهیِ اولیه

ink

مرکّب

InkJet

(چاپگر) جوهرافشان

inline

درون‌برنامه‌ای

Inode

گره اطلاعاتی

Input

درونداد

Input/output

ورودی/خروجی

inquiry

پرس‌وجو

insensitive version

نسخه غیر حساس

INSERT

(کلید) درج

insertion

درج

Insertion point

نقطه درج

inspector

بازرس

Install

نصب

installation

نصب

instruction

دستورالعمل

instruction pointer

اشاره گر دستور

integer

عددِ صحیح

integral

انتگرال

integrated

مجتمع

integration

مجتمع‌سازی

intelligent

هوشمند

Interaction

اندرکنش

interactive

تعاملی

Intercept

افتراق

Interchange File Format

قالب پرونده تبادل پذیر

Interface

واسط

interleaved

جای داده

internal

درونی

Internal bug

اشکال درونی

Internal error

خطای درونی

International

بین المللی

Internet

اینترنت

interpolation

درون‌یابی

interpreter

مفسر

Interrupt

وقفه

Intersect

اشتراک

Interval

فاصله

intrusion

نفوذ

Intuitive

شهودی

Invalid

نامعتبر

Invert

وارونه

Invert Selection

گزینش وارونه

inverter

وارونگر

Invisible

نامرئی

invoke

احضار کردن

IP Address

نشانی اینترنتی

item

فقره

iteration

تکرار

jam

داغان کردن

Jaz Drive

گرداننده جاز

jiffy

جیفی

jitter

لرزش

Job

کار

join

پیوند

joystick

اهرمِ کنترل

junction

پیوندگاه

junk

خرت و پرت

justification

ترازبندی

Justify

هم تراز کردن

Keep Alive

زنده نگاهداری

kerberos

کربروس

Kernel

هسته

Key

کلید

Keyboard

صفحه‌کلید

Keyword

کلیدواژه

Kill

کشتن

Kill app

کشتن کاربرد

Kilobyte

کیلو بایت

Label

برچسب

lag

تأخیر

Lambda

لاندا

LAN

شبکه داخلی

Landscape

منظره

Language

زبان

Laptop

(رایانه) کیفی

launch

راه انداختن

launch bar

میله راه انداز

launch icon

شمایل راه اندازی

Launcher

راه انداز

Layer

لایه

Layout

طرح بندی

leaf

برگ

ledger

معین

Legal

مجاز

Length

طول

Letter

حرف

level

سطح

lexical

واژه‌گانی

Library

کتابخانه

License agreement

توافق نامه مجوز

limit

حد

Line

خط

line arguments

نشانوندهای خط

linear

خطی

linear transfer

انتقال خطی

Link

پیوند

linker

پیوند ده

Linux

لینوکس

list

فهرست

List Box

جعبه فهرست

listing

فهرست نویسی

literal

نویسه‌ی لفظی

load

بار کردن

Load-on-Demand

بر اساس نیاز بار کردن

loader

بارکننده

Local

محلی

local host

میزبان محلی

locale

محلی

locality

محلی

locate

محل‌یابی

Location

محل

Lock

قفل

Log

ثبت کردن

log file

پرونده ثبت

Logging

ثبت

logic

منطق

Logical

منطقی

Login

ورود

Logout

خروج

Lookup

مراجعه

Loop

حلقه

low-level

سطحِ پایین

lower-case

پایینی

machine

ماشین

Macro

کلان‌دستور

magnetic

مغناطیسی

Mail

نامه

Mail Client

کارخواه نامه

Mail server

کارساز نامه

mail spool

اسپول نامه

Mail to

نامه (دادن) به

Mailbox

نامه‌دان

Main body

بدنه اصلی

mainframe

بزرگ (رایانه)

maintenance

نگهداشت

Man page

صفحه راهنما

management

مدیریت

Manager

مدیر

manipulation

دست‌کاری

Manual

راهنما

Manual page

صفحه راهنما

mapping

نگاشت

margin

حاشیه

Mark

نشان

marker

نشانگر

mask

نقاب

masking

نقاب‌گذاری

master

اصلی

match

تطبیق

matching

تطابق

mathematical

ریاضی

matrix

ماتریس

maximal

بیشین

maximize

بیشینه ساختن

maximum

بیشینه

maze

هزارتوی

mean

میانگین

measurement

اندازه‌گیری

mechanism

سازوکار

media

رسانه

media type

نوع رسانه

Median

میانه

medium

رسانه

Meeting

تجمع

mega

مگا

megabyte

مگابایت

Memory

حافظه

memory management

مدیریتِ حافظه

Menu

گزینگان

Menubar

میله گزینگان

Merge

ادغام

Message

پیام

Metadata

فرا داده

Metafile

فرا پرونده

method

روش

micro

ریز

milestone

مقطعِ مهم

mime

مایم

mime-type

نوع مایم

mini icons

خرد شمایل

minimal

کمین

Minimize

کمینه ساختن

minimum

کمینه

minix

مینیکس

minor faults

عیب کوچک

mirror

آینه ای

mixer device

دستگاه مخلوط کن

mnemonic

یادیار

mod

به‌پیمانه

modal

وجهی

Modal (value)

مقدار وجهی

Mode

حالت

Model

مدل

Modem

مودم

modification

اصلاح

Modifier

تغییر دهنده

Modify

تغییر

modular

پیمانه‌ای

Module

پیمانه

Monitor

نمایشگر، پایشگر

Monitoring

پایشگری

monochrome

تک‌رنگ

Mount

سوار کردن

Mouse

موشی

Mouse Cursor

مکان نمای موشی

Move

حرکت

MTU

یاب(یکای ارسال بیشینه)

multi-purpose

چندمنظوره

multi-user

چندکاربره

multichannel

چندمجرایی

multikey

چندکلیدی

multimedia

چندرسانه‌ای

name

نام

naming

نام‌گذاری

NAND

ناوَ

natural

طبیعی

Navigate

ناویدن

Navigation

ناوش

navigator

ناوشگر

negative

منفی

Negative Binomial

دو جمله‌ای منفی

Netmask

نقاب شبکه

Netscape

نت سکیپ

Network

شبکه

networking

استفاده از شبکه

News Site

پایگاه اخبار

nickname

لقب

nil

پوچ

node

گره

noise

نوفه

noisy

نوفه آلود

nominal

اسمی

non-numeric

غیرعددی

nOR

نایا

normal

عادی

Normal distribution

توزیع نرمال

normalization

هنجارسازی

nOT

نا

notation

نشان‌گذاری

Notebook

(رایانه) کتابی

Notice

اخطار

Notification

اخطار

null

پوچ

Number Converter

مبدل عدد

Number Theory

نظریه اعداد

Numbered List

فهرست شمارشی

numeral

رقم

Numeric

عددی

numerical

عددی

NumLock

(کلید) قفل اعداد

object

شئ

Object code

برنامه‌ی مقصود

object type

نوع شئ

oblique

مورب

Obsolete

منسوخ

occurrence

رخداد

octal

هشت هشتی

odd

فرد

off

خاموش

Off-line

برون‌خط

offset

انحراف

On-Line

برخط

Opacity

تاری

opcode

رمزِ عمل

Open

باز

Open Source

متن باز

operand

عملوند

Operating System

سیستمِ عامل

Operation

عمل

operational

عملیاتی

operator

عملگر

optical

نوری

optimal

بهینه

optimization

بهینه‌سازی

optional

اختیاری

OR

یا

Order

ترتیب

ordinal

ترتیبی

organization

سازمان

Orientation

جهت

Origin

اصل

Outbox

ارسالی

Outline

طرحِ کلی

Output

برونداد

overflow

سرریز

overlap

همپوشانی

overlay

جای‌گذاشت

overload

بارِ اضافی

Overwrite

جای‌نوشت

Owner

مالک

Pack

فشردن

Package

بسته

Packet

بسته

Padding

لایی گذاری

Page

صفحه

page size

اندازه‌ی صفحه

Pager

پی جو

paging

صفحه‌بندی

Palette

پالت

Palm

(رایانه) جیبی

Panel

تابلو

parallel

موازی

Parameter

پارامتر

paranthesis

پرانتز

parent

پدر

Parse

تجزیه کردن

parser

تجزیه‌گر

parsing

تجزیه

part

جزء

partial

جزئی

Partition

افراز

partitioning

افراز

pass

گذر

pass-phrase

عبارت عبور

passive

منفعل

Password

اسم رمز

Paste

چسباندن

patch

کژنه

Path

مسیر

Pattern

الگو

pause

(کلید) مکث

peak

اوج

Peak indicator

شاخص اوج

Pearson Correlation

همبستگی پیرسون

pen

قلم

pending

معلق

perforated

سوراخ‌دار

performance

کارایی

period

دوره

Periodic

دوره‌ای

peripheral

جنبی

Perl Script

دست نوشته پرل

Permission

مجوز

permit

اجازه دادن

permutation

جای‌گشت

phase

گام

phrase

عبارت

physical memory

حافظه فیزیکی

picture

عکس

PID

شناسه فرآیند

pile

کپه

Pilot device

دستگاه راهبری

pin

خار

ping

پینگ

Pipe

لوله

pipeline

خطِ لوله

pivot

مفصل

Pixel

تصویر دانه

Pixmap

نگاشت تصویر دانه ای

Place

جا

placement

جای‌دهی

plain text

متن ساده

plan

نقشه

platform

سکو

plot

رسم کردن

plotter

رسام

Plug-in

وصل شدنی

Point

نقطه

pointer

اشاره‌گر

Poisson distribution

توزیع پو آسون

polar

قطبی

Policy

خط مشی، سیاست

Polygon

چند ضلعی

Polyline

چند ضلعی

pool

مخزن

Pooled Variance

واریانس اشتراکی

pop

قرارداد دفترپست

pop-up

بالا پراندن

popup menu

گزینگان بالاپر

port

درگاه

portability

حمل‌پذیری

portable

حمل‌پذیر

portion

بخش

Portrait

عمودی

position

موقعیت

Post Office

دفتر پست

Post Processor

پس‌پرداز

Postal Box

صندوق پستی

postfix

پسوند

postscript

پست اسکریپت

power management

مدیریت توان

pre-edit

پیش‌ویرایش

precedence

تقدم

precision

دقت

precompiler

پیش‌مترجم

precondition

پیش‌شرط

predecessor

قبلی

predominantly

غالبا

preference

تنظیم

Prefix

پیشوند

preparation

تدارکِ آمایش

preprocessing

پیش‌پردازی

preprocessor

پیش‌پرداز

presentation

ارائه

prevention

پیش‌گیری

Preview

پیش نمایش

Primary Colors

رنگهای اصلی

primitive

بدوی

Print

چاپ

Print area

ناحیه چاپ

Printer

چاپگر

printout

نتیجه‌ی چاپی

Priority

اولویت

Privacy

محرمانگی

private

خصوصی

Private key

کلید خصوصی

Private Messages

پیام خصوصی

privileged

ممتاز

probability

احتمال

Problem

مسئله

procedure

رویّه

Process

فرآیند

Process ID

شناسه فرآیند

Processing

پردازش

Processor

پردازنده

Prodigy

پرودیگی

profiler

گزارش‌گیر

Program

برنامه

programmed

برنامه‌ریزی‌شده

programmer

برنامه‌ساز

programming

برنامه‌سازی

Progress

پیشرفت

Progress Bar

میله پیشرفت

project

پروژه

prompt

اعلان

proof

اثبات

Propagation

انتشار

Properties

ویژگی‌ها

proportional

متناسب

Proportional font

قلم متناسب

proposal

پیش‌نهاد

protect

حفاظت

protected workbooks

کتاب کار حفاظت شده

Protection

حفاظت

Protocol

قرارداد

prototype

نمونه‌ی اولیه

Proxy

پیشکار

proxy server

پیشکار

proxy service

پیشکاری

prune

هرس کردن

pseudo

شِبه

Public

عمومی

Public Key

کلید عمومی

pulse

تپش

punch

منگنه

punctuation

نقطه‌گذاری

pure

ناب

purge

پاک‌سازی

push

فشار دادن

pushbutton

دکمه فشاری

quad

چهارگانه

quadratic

درجه دوم

qualifier

توصیف‌کننده

quality

کیفیت

quantity

کمیّت

quantum

کوانتوم

Query

پرس‌وجو

Queue

صف

quintuple

پنج‌گانه

Quit

خروج

Quote

نقل قول

quotient

خارجِ‌قسمت

Radar map

نگاشت رادار

Radio

رادیو

Radio Button

دگمه رادیویی

radius

شعاع

Random

تصادفی

Range

گستره

Rank

رتبه

raster

محلِ تصویر

Rating

درجه بندی

Ratio

نسبت

rational

گویا

Raw data

داده‌های خام

Raw memory

حافظه خام

ray

پرتو

read

خواندن

read-only

فقط‌خواندنی

read-write

خواندن/نوشتن

readability

خوانایی

readable

خوانا

reader

خواننده

Readout

باز خوانی

ready

آماده

real

حقیقی

Real Memory

حافظه حقیقی

real path

مسیر حقیقی

Real time

بی‌درنگ

rearrange

بازآرایی

reason

دلیل

reasonable

معقول

Reboot

دوباره راه اندازی کردن

Receive

دریافت

receiver

گیرنده

Receptivity

گیرندگی

recognition

بازشناخت

Record

ضبط

recovery

بازیافت

Rectangle

مستطیل

rectifier

یک‌سوساز

Recurrence

برگشت

Recursion

بازگشت

recursive

بازگشتی

redial

شماره‌گیری مجدد

redirect

تغییر جهت دادن

Redisplay

نمایش مجدد

Redo

از نو

reduce

کاهش دادن

reduction

کاهش

reference

مرجع

refinement

پالایش

Refresh

بازآوردن

Refreshing

بازآوری

Region

منطقه

register

ثبات

Regression analysis

آنالیز برگشتی

regular

منظم

Regular expression

عبارت منظم

Regulate

منظم کردن

Reject

ردکردن

relation

رابطه

relational

رابطه‌ای

Relationship

رابطه

relative

نسبی

Relay

بازپخش

Release

نشر

reliable

مطمئن

reload

بارگذاری مجدد

remainder

مانده

Remote

دور

removable

برداشتنی

Remove

حذف

Rename

تغییر نام

renaming

نام‌دهیِ دوباره

render

پرداخت

rendezvous

ملاقات

Repeat

تکرار

repeater

تکرارکننده

Replace

جایگزینی

replacement

جای‌گزینی

report

گزارش

representation

بازنمایی

request

درخواست

requirement

نیاز

reserved blocks

بلوکهای ذخیره

Reset

باز نشانی

Resident

مقیم

Resident memory

حافظه مقیم

Residual

پس مانده

resistance

مقاومت

Resize

تغییر اندازه

Resolution

دقت

resource

منبع

Resource element

عنصر منبع

response

پاسخ

Restart

بازآغازی

restore

بازگرداندن

result

نتیجه

Resume

از سر گرفتن

retention

نگهداری

retrieval

بازیابی

Retrieve

بازیابی

Retry

سعی مجدد

Return

بازگشت

reuse

استفاده‌ی مجدد

reverse

معکوس

Reverse video

نمایش معکوس

Revert

رجعت(بازگشتن به حالت اولیه)

review

مرور

rewind

بازپیچی

rewrite

بازنویسی

ribbon

نوار

right

راست

rightmost

سمتِ‌راست‌ترین

ring

حلقه

robot

ربات

rollback

عقب گرد

Root

ریشه

Root Directory

فهرست ریشه

Root Window

پنجره ریشه

rotary

چرخشی

Rotate

چرخش

round

گِرد

round up

گِرد کردنِ افزایشی

round-down

گِرد کردنِ کاهشی

round-off

گِرد کردن

route

مسیر

Router

رهیاب

routine

روال

routing

مسیریابی

Row

سطر

RPM package

بسته آرپی‌ام

rule

قاعده

rulebased

قاعده‌مند

Run

اجرا

run-time

زمان اجرا

safe

ایمن

Sample

نمونه

Sampling

نمونه‌برداری

satellite

ماهواره

Saturation

اشباع

Save

ذخیره کردن

Scalable

مقیاس پذیر

Scalar

نرده(ای)

Scale

مقیاس

scaling

مقیاس بندی

Scaling Factor

عامل مقیاس بندی

Scan

پوییدن

Scanner

پویشگر

scanning

پویش

scatter

پراکنده کردن

Schedule

زمان‌بندی

schedule manager

مدیر زمانبندی

scheduler

زمان‌بند

schema

طرح‌واره

Scientific notation

نماد گذاری

scope

دامنه

Screen

پرده

Screen Saver

محافظ صفحه نمایش

Script

دست‌نوشته

Scroll

لغزیدن

Scroll Bar

میله لغزش

scrolling

لغزاندن

SCSI

اسکازی

Search

جست‌وجو

Search Domains

دامنه جستجو

search string

رشته جست‌وجو

seashore

ساحل دریا

second

ثانیه

secondary

ثانویه

Secondary Colors

رنگ ثانویه

section

بخش

secure

امن

Secure channel

مجرای امن

Secure keyboard

صفحه کلید امن

Security

امنیت

seek

پی‌گردی

Segment

قطعه

segmentation

قطعه‌بندی

Segmentation Fault

عیب قطعه بندی

Segmentation violation

نقض قطعه بندی

Select

گزیدن

Selection

گزینش

selector

گزیننده

semantic

معنایی

semaphore

نشان‌بر

semi-automatic

نیمه‌خودکار

semicolon

نقطه-واوک

Send

ارسال

sender

فرستنده

Sense

حس

sensible

محسوس

Sensitive

حساس

sensitivity

حساسیت

sensor

حسگر

sentence

جمله

Separator

جدا ساز

sequence

دنباله

serial

متوالی

Server

کارساز

Service

خدمت

Session

نشست

Setup

برپایی

severe

جدی

Severity

جدی

shaft

محور

shape

شکل

shaped text

متن شکیل

Share

مشترک

Shared Memory

حافظه مشترک

sharing

اشتراک

sharp

تیز

sheet

صفحه

Shell

پوسته

shield

محافظ

SHIFT

(کلید) تبدیل

Shift key

کلید تبدیل

shifting

تغییرِمکان‌دهی

shortcut

میان‌بر

Show

نمایش

shutdown

تعطیل

sibling

برادر

side

سمت

sign

علامت

Signal

نشانک

signature

امضاء

signature block

بلوک امضاء

significant

معنی‌دار

silicon

سیلیسیوم

similar

همانند

simple

ساده

simplex

سادک

simulation

شبیه‌سازی

single

تک

singular

تکین

sink

چاه

site

پایگاه

situation

وضعیت

size

اندازه

Size box

جعبه اندازه

sizing

اندازه‌گیری

skew

اریب

Skewness

کجی

Skip

پرش

Slant

کجی

slash

ممیز

slave

پی‌رو

Sleep

خواب

slice

برش

Slider

لغزان

slot

شکاف

Smart

هوشمند

Smart terminal

پایانه‌ی هوشمند

smooth

هموار

smoothing

هموارسازی

Snap

پرش

snapshot

تصویرِ لحظه‌ای

Snooze

چرت

Socket

سوکت

SOCKS Server

کارساز SOCKS

soft keys

کلیدهای نرم افزاری

SOFTWARE

نرم‌افزار

software bug

اشکال نرم افزاری

Software Foundation

بنیاد نرم افزار

Solid lines

خط تو پر

Solid model

مدل توپر

solution

حل

Sort

مرتب کردن

sorter

مرتب‌کننده

sound

صوت

sound card

کارت صوتی

Source

متن

Source code

کد منبع

SPACE

(کلید) فاصله

Space character

نویسه فاصله

spacing

فاصله‌گذاری

Spam

هرزنامه

Spam assassin

هرزنامه کش

span

گستره

Special character

نویسه‌ی ویژه

specific

مشخص

specification

مشخصه

specify

مشخص کردن

speed

سرعت

speed-up

تسریع

Spell

هجی

Spell Checker

غلط‌گیر

spell-check

غلط یاب

Spinbox

جعبه دوار

split

شکافتن

spool

اسپول

spot

خال

spread

گسترده

spreadsheet

صفحه‌ی گسترده

square

مربع

stability

پایابی

Stabilize

پایدار ساختن

stable

پایا

Stack

پشته

stacker

انباره‌ساز

stacking

انباره‌سازی

stage

مرحله

stand-alone

خوداتکا

Standard

استاندارد

Standard deviation

انحرافِ معیار

Standby

نیمه روشن

star

ستاره

Start

آغاز

Startup

راه اندازی

startup files

پرونده‌های راه اندازی

Startup Program

برنامه راه اندازی

State

وضعیت

statement

حکم

static

ایستا

station

ایستگاه

statistical

آماری

Status

وضعیت

Status Bar

میله وضعیت

step

گام

Stereotype

کلیشه

sticky notes

یاداشت چسبناک

stock

موجودی

stop

ایست

Storage

ذخیره‌گاه

store

ذخیره کردن

stored

ذخیره‌شده

straight

مستقیم

strain

کشش

strategy

راهبرد

stream

جریان

strike

ضربه زدن

String

رشته

structure

ساختار

structure diagram

نمودار ساختاری

structured

ساخت‌یافته

stub

ساخته‌گی

Style

سبک

Subdirectory

زیرفهرست

Subject

موضوع

Submenu

زیر فهرست

Submit

ارائه دادن

Subnet

زیر شبکه

subprogram

زیربرنامه

subroutine

زیرروال

Subscript

زیرنویس

subscription

اشتراک

subsequent

نتیجه

subset

زیرمجموعه

subshell support

پشتیبانی زیر پوسته

substitute

جانشین کردن

substitution

جانشینی

substring

زیر رشته

subsystem

زیرسیستم

subtotal

جمعِ جزئی

subtract

تفریق

subtree

زیردرخت

succession

توالی

successive

متوالی

successor

بعدی

Suffix

پسوند

sum

مجموع

summary

خلاصه

superclass

فوقِ رده

Supercomputer

ابررایانه

Superscript

بالانویس

supplement

مکمل

supplementary

تکمیل

supply

منبع

Support

پشتیبانی

suppress

موقوف کردن

surface

سطح

Suspend

معلق

suspension

تعلیق

Swap

مبادله کردن

switch

سوده

switching

سودهی

Symbol

نماد

symbolic

نمادی

Symbolic Link

پیوند نمادی

symmetric

متقارن

synchronization

همگامی

Synchronize

همگام ساختن

synchronized

همگام‌شده

synchronous

همگام

syntax

نحو

Syntax error

خطای نحوی

System

سیستم

System Administrator

سرپرست سیستم

System Configuration

پیکر بندی سیستم

system settings

حالات سیستم

System-Administration

سرپرستی سیستم

Tab

(کلید) جهش

Tabbed Window

پنجره جدول بندی شده

Table

جدول

tabulate

جدول‌بندی کردن

tabulation

جدول‌بندی

tabulator

جدول‌بند

tag

برچسب

tail

ته

tandem

پشتِ سرِ هم

tape

نوار

Tar

بان (بایگانی نوار)

tar archive

بایگانی بان

target

هدف

target file

پرونده هدف

task

تکلیف

Task bar

میله تکلیف

TCP/IP

تی‌سی‌پی/آی‌پی

technical

فنی

technique

فن

technology

فناوری

temperature

دما

Template

قالب

temporary

موقت

temporary buffer

میانگیر موقت

Term

اصطلاح

Terminal

پایانه

Terminate

پایان دادن

terminating

پایان‌بخش

termination

پایان دهی

terminator

پایان‌بخش

Test

آزمون

Test Module

پیمانه آ زمایش

test-bed

بسترِ آزمون

tester

آزماینده

testing

آزمایش

Text

متن

text area

ناحیه متن

Text Box

جعبه متن

Text only

فقط متن

textual name

نام متنی

Theme

چهره

theoretical

نظری

theory

نظریه

thermal

حرارتی

thread

رشته

threading

نخ‌کشی

Threshold

آستانه

throughput

گذر دهی

Thumb Nails

ریز نقش

tic-tac-toe

دوزبازی

Tick

تیک

Ticker Properties

ویژگیهای تیکی

ticket

بلیط

time

زمان

Time format

قالب زمان

time stamp

مهر زمان

Timeout

تمام وقت

Timer

زمان‌سنج

timesharing

اشتراکِ زمانی

Timezone

ناحیه زمان

timing

زمان بندی

Title

عنوان

TODO List

فهرست انجام

toggle

ضامن

token

نشانه

token ring

شبکه‌ی حلقوی

Tolerance

تاب

Tone

نوا

toner

جوهر

Tool

ابزار

Tool bar

میله ابزار

tool menu

ابزار گزینگان

top

بالا

topic

سر فصل

torque

گشتاورِ نیروی پیچشی

total

کل

trace

ردیابی

tracing

ردیابی

track

شیار

trackball

گوی کنترلی

tracking

رد‌گیری

trade-off

مصالحه

traffic

شدآمد

trailer

پشت‌بند

training

آموزش

transaction

تراکنش

Transfer

انتقال

Transfer statement

دستور انتقالی

transform

تبدیل

transient

گذرا

transistor

ترانزیستور

transit

گذر

transition

گذار

Transitive

تراگذری

Translate

ترجمه کردن

translation

ترجمه

translator

مترجم

transmission

انتقال

transmission channel

مجرای انتقال

transmit

فرستادن

transmitter

فرستنده

Transparent

شفاف

Transpose

ترانهادن

trap

تله

trapezoid

ذوزنقه

trapping

تله‌گذاری

Trash

زباله

traverse

پیمودن

Tree

درخت

Tree View

درخت نما

triangle

مثلث

trigonometric

مثلثاتی

Trim

برش

triple

سه‌گانه

trivial

بدیهی

true

درست

True Type

فونت حقیقی

truncation

برش

tune

میزان کردن

tuning

میزان‌سازی

Turing machine

ماشینِ تیورینگ

twin

دوقلو

Type

نوع

type bindings

مقید سازی نوع

Type mismatch

خطای نوع

typewriter

ماشین‌تحریر

typical

نوعی

typing

تحریر

unbalanced

نامتوازن

unbiased

بی‌پیش‌قدر

unbounded

بی‌کران

unclassified

غیرِسرّی

undefined

تعریف‌نشده

Undelete

احیا

Underline

خط زیر

Underscore

خط تیره زیرین

Undo

واگرد

unequal

نابرابر

Unexpected end

پایان غیر منتظره

unexpected error

خطای غیرمنتظره

Unicode

یونی کد

Unidirectional

یک‌جهته

uniform

یک‌نواخت

Uninstall

عزل

union

اجتماع

unique

یکتا

unit

واحد

unity

واحد

Universal

عمومی

UNIX

یونیکس

Unix-like

شبیه یونیکس

unknown

ناشناخته

Unknown host

میزبان ناشناخته

Unload

خالی کردن

unpack

بازکردن

unreliable

نامطمئن

unsigned

بی‌علامت

unstable

ناپایدار

Untitled

بدون عنوان

unused

بی‌استفاده

Up-Arrow

(کلید) بالابر

up-to-date

روزآمد

Update

به روز رسانی

updating

به‌روزکردن

Upgrade

ارتقا

upload

بارگذاشتن

upper

بالایی

Uppercase

بالایی

Uptime

زمان دایر بودن

upward compatible

همسازِ بالایی

Urgent condition

شرط مبرم

URL

نشانی وب

usable

قابل استفاده

usage

کاربرد

USB

گذرگاه سریال جهانی

use

استفاده

use case

حالت استفاده

User

کاربر

User Agent

عامل کاربر

user directory

فهرست راهنمای کاربر

User Interface

واسط کاربر

user-defined

تعریف‌شده توسطِ کاربر

user-friendly

کاربرپسند

userid

شناسه کاربر

Username

نام کاربر

utility

سودمند

valid

معتبر

validate

اعتبارسنجی

validation

اعتبارسنجی

validity

اعتبار

Value

مقدار

Variable

متغیر

Variance

واریانس( در آمار)

variation

تغییر

vary

تغییر

vector

بردار

Vector Graphics

نگاره سازی برداری

velocity

سرعت

Vendor

فروشنده

VERBOSE

پرحرف

verification

وارسی

Verify

وارسی کردن

Version

نسخه

vertex

رأس

vertical

عمودی

Vertical Alignment

تراز عمودی

vibration

ارتعاش

video

ویدئو

View

نما

viewer

مشاهده‌گر

Viewport

دیدگاه

violation

نقض

Virtual

مجازی

Virtual Desktop

رومیزی مجازی

visibility

نمایانی

visible

مرئی

visual

تصویری

Visualization

تجسم

voice

صدا

void

پوچ

voltage

ولتاژ

Volume

حجم(صدا)

vulnerable

آسیب‌پذیر

Wait

انتظار

wake up

بیدار شدن

Wallpaper

کاغذ دیواری

WAN

شبکه گسترده

Warning

اخطار

Watch file

پرونده پایش

wave

موج

way

راه

Web

وب

Web Page

صفحه وب

web-based

وب بنیاد

Web-Shortcut

میان بر وب

webmaster

وب دار

website

وب‌گاه

weight

وزن

well-formed

خوش‌ترکیب

wheel

چرخ

whitespace

فاصله سفید

Widget

عنصر

Width

عرض

wildcard

نویسه‌ی عام

Win-key

کلید ویندوز

Window

پنجره

Window Manager

مدیریت پنجره

window titlebar

میله عنوان پنجره

window-based

پنجره مبنا

wire

سیم (کشی)

wireless

بی سیم

Wish list

فهرست کام

wizard

جادوگر

WordProcessing

واژه‌پردازی

work

کار

work group

کار گروه

Workbook

کتاب کار

working directory

فهرست کاری

worksheet

کاربرگ

workspace

فضای کار

workstation

ایستگاه کار

World wide web

جهان وب

worm

کرم

Wrap

سطر بندی

write

نوشتن

Write-only

فقط نوشتنی

write-protection

حفاظت از نوشتن

wrong

نادرست

X Align

تراز افقی

x-axis

محور طول‌ها

x-large

بسیار بزرگ

X-Position

ردیف ایکس

x-small

بسیار کوچک

XML

اکس‌ام‌ال

xx-large

خیلی بزرگ

xx-small

خیلی کوچک

y-align

تراز عمودی

y-axis

محور عمودی

Y-Position

ردیف وای

zero

صفر

Zip

فشرده

ZIP code

کد منطقه‌ی پستی

zombie

یتیم

zone

منطقه

Zoom

بزرگ نمایی