لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 3

 

Immune System سیستم ایمنی
Artificial Immune System سیستم ایمنی مصنوعی
Soft Computing رایانش نرم
Pattern Recognition شناسایی الگو
Optimization Problems مشکلات بهینه سازی
Clustering خوشه بندی
Data Reduction داده کاهی
Pathogens عوامل بیماریزا
Antigen آنتی ژن
Lymphocyte لنفسیت
B-Cell Receptor BCR گیرنده سلولی B
Antibody پادتن) آنتی بادی)
Constant Region بخش ثابت
Affinity میل ترکیبی
none-self antigen آنتی ژنهای غیرخودی
Naïve T-Cells سلول های T نابالغ
Thymus تیموس
Negative Selection انتخاب معکوس
Clonal Selection انتخاب کلونی
Immune Network Theory تئوری شبکه ایمنی
Idiotope ایدوتوپ
Internal Image تصویر داخلی
Shape Space فضای شکل
Recognition Region محدوده شناسایی
Fully connected کاملاً همبند
minimum spanning tree درخت پوشای مینیمم
self-regulatory خود سازماندهی
genetic representation فضای ژنتیک
epitope اپی توپ، تعیین کننده، تعیین کننده پادگنی
paratope پاراتوپ
idiotope ایدیوتوپ
HTML Hyper text Markup Language زبان برنامه نویسی تحت وب
HTTP HyperText Transfer Protocol پروتکل انتقال دیتا در اینترنت
gif Graphics Interchange Format فایلهای تصویری متحرک
Bmp bit map پسوند فایلهای گرافیکی
txt Text متن
www World Wide Web شبکه وب جهانی
CPU Central Processing Unit واحد پردازش مرکزی
cd rom Compact Disk Read Only Memory لوح فشرده فقط خواندنی
LAN local area network شبکه محلی
ISP Internet service provider سازمانهای سرویس دهنده اینترنت
URL Uniform Resource Locator آدرسی که محل فایل یا برنامه ای را در فضای اینترنت مشخص می کند
Biometric بیومتریک
Sensor Module حسگر
Feature Extraction استخراج ویژگی
Matching تطابق
Pelvic Tipping ضربات لگن
False Accept Rate نرخ پذیرش اشتباه
False Reject Rate نرخ عدم پذیرش اشتباه
Operating Characteristic منحنی مشخصه عملکرد
Trade-off فدا کردن – سبک و سنگین کردن
Equal Error Rate نرخ خطای مساوی
Rank رتبه بندی
Cumulative Match تطبیق تجمعی
Detection تشخیص
Tracking ردگیری
Recognition شناسایی
Computer-Driven Rehabilitation Environments محیط های احیا شده توسط کامپیوتر
Internal Issue نوع داخلی
External Issue نوع خارجی
Front-o-parallel دوربین موازی صفحه ی تصویر
Human Motion Analysis آنالیز حرکات انسان
Background Subtraction کاهش پس زمینه
Human Computer Interface رابطه های انسان کامپیوتر
Apearance Initialization مقدار دهی اولیه ظاهر
Tracker ردگیری کننده
Normalized Cross Correlation همبستگی ممزوج نرمال شده
Iterative Closest Points Algorithm الگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط
Aspect Ratios نسبت های ظاهری
Signature علامت مشخص
Dense Optical Flow جریان نوری متراکم
EigenSpace فضای ویژه
EigenSpace Transformation تبدیل فضای ویژه
Principle Component Analysis تحلیل اجزای اصلی
Canonical Analysis تحلیل کانونی
Linear Discriminant Analysis تحلیل تفکیک خطی
Canonical Space Transformation تغییر شکل فضای قانونی
Open Problem مسائل باز
Adaptive Gaussian Model مدل گاوسی تطبیقی
Mahalanobis ماهالانوبیس
Mixture Gaussian Model مدل گاوسی مخلوط
Expectation Maximization حداکثر سازی احتمال وقوع
Posterior Probability مجموع احتمالات پسین
Hue, Saturation and Intensity رنگ، اشباع و روشنایی
Detection Support Map نگاشت نگهداری تشخیص
Motion Support Map نگاشت نگهداری حرکت
Change History Map نگاشت تاریخچه تغییرات
Degree of Freedom درجات آزادی
Pose Evaluation Function تابع ارزیابی موقعیت
Projection Matrix ماتریس نمایش
Predict-Match-Update پیش بینی- تطابق- بروز رسانی
Boundary Matching تطابق حدود یا مرزها
Region Matching تطابق نواحی
Spring Forces نیروهای جهشی
Overlapping روی هم افتاده
Localization مکان یابی
Cluster خوشه
Bulk Motion تجمیع حرکت
Hough Transform انتقال هاف
Bilinear Interpolation درون یابی دو سویه
Tracking Failure شکست ردگیری
Integer Quadratic Programming برنامه نویسی درجه دو صحیح
Pinehole یک نقطه
Orthographic Projection نمایش ارتوگرافیک
Shrink اصطلاحا جمع
Visualization مجسم سازی
Focal Length فاصله کانونی
Clinical Studies مطالعه کلینیکی
Passive Viscoelastic ویسکوالاستیک غیر فعال
Active Chemicomechanica شیمیایی مکانیکی فعال
Smooth بسیار نرم
Nearest Neighbor نزدیک ترین همسایه
Support Vector Machine ماشین بردار حامی
Error Correction Output Codes کدهای خروجی تصحیح خطا
Static Features ویژگی های ایستا
Dynamic Features ویژگی های پویا
Low-Level Features ویژگی های سطح پایین
Acceleration شتاب
Active Contour کانتور فعال
Arm بازو
Articulated مفصل بندی شده
Background پس زمینه
Background Subtraction جداسازی پس زمینه
Bilinear دو سویه
Binary دوتایی
Biometric بیومتریک
Boundary مرز
Bulk جثه، تجمعی
Classification کلاس بندی
Cluster خوشه
Clustering خوشه بندی
Cluttered شلوغ
Computational Complexity پیچیدگی محاسباتی
Configuration پیکربندی
Confusion Matrix ماتریس در هم نمایی
Cross Correlation همبستگی ممزوج
Curve منحنی
Deformation تغییر شکل
Degrees of freedom درجات آزادی
Detection تشخیص
Dynamic پویا
Estimation تخمین، برآورد
Euler Angles زوایای اولری
Expectation Maximization حداکثر سازی احتمال وقوع
Flexion خمیدگی
Focal Length فاصله کانونی
Foot پا
Force نیرو
Foreground پیش زمینه
Fusion ترکیب
Gait راه رفتن- نحوی راه رفتن
Gait Recognition شناسایی هویت از روی نحوه راه رفتن
Gradient گرادیان
Head سر
Hierarchical سلسله مراتبی
Hierarchical سلسله مراتبی
Horizontal افقی
Identification تشخیص هویت
Indoor درون اتاق
Inertia اینرسی
Initialization مقدار دهی اولیه، راه اندازی
Intensity شدت نور
Interpolation درون یابی
Iteration تکرار
Joint مفصل
Joint Angles زوایای اتصال
Kalman Filter فیلتر کالمن
Leg ساق پا
Limb عضو بدن
Mahalanobis Distance فاصله ماهالانوبیس
Merge ادغام
Monocular تک چشمی
Motion حرکت
Neck گردن
Occlusion همپوشانی
Oscillation نوسان
Outdoor خارج از اتاق
Overlap روی هم افتادن
Pose موقعیت
Position مکان
Posterior Probability احتمالات پسین
Prediction پیش بینی
Prediction نمایش تصویر، انداختن
Quadratic درجه دو
Reconstruction بازسازی
Refinement تصحیح
Region ناحیه
Rotation چرخش
Scaling مقیاس گذاری
Segment قطعه
Segmentation تقطیع
Self-occlusion همپوشانی با خود
Shape شکل، اندام
Silhouette نیمرخ
Spatial مکانی
Split جدا شدن، شکستن
Spring Forces نیروهای جهشی
Static ایستا
Step قدم
Stride گام
Surveillance نظارت
Survey برآورد
Temporal زمانی
Thigh ران
Torque گشتاور
Torso بالاتنه، بدن
Tracking ردگیری
Trade-off مصالحه
Transform انتقال
Translation انتقال
Uniform یکنواخت
Unsupervised بدون ناظر
Velocity سرعت
Vertical عمودی
Visualization مجسم سازی
Optical character recognition (OCR) وسایلی که قادر به شناسایی کارکترهای چاپ شده هستند
Deformable models مدل های فرم پذیر
Tilt تیلت
Preprocessing پیش پردازش
Global search جستجوی عمومی پلاک
Local search جستجوی محلی پلاک
Initial fitting تطبیق اولیه
Normalization of LP region نرمال سازی تصویر پلاک
Segmentation of characters ناحیه بندی کاراکترها
Final fine fitting تطبیق نهایی
Extracting characters استخراج کاراکترها
OCR قرائت شماره پلاک
Depth measurement عمق سنجی
Business Plan برنامه کاربردی
Intelligent transportation systems (ITS) سیستم های حمل و نقل هوشمند
License plate recognition (LPR) فناوری تشخیص پلاک خودرو
Image manipulation تحلیل تصویر
Pattern recognition تشخیص الگو
Detection تشخیص
Classification دسته بندی
Identification شناسایی
Electronic toll-collection system(ETC) سیستم الکترونیکی جمع آوری عوارض
Monitoring دیده بانی
Shutter controller کنترل کننده شاتر
Frame grabber رقومی ساز
Auto خودکار
Active server pages (ASP) صفحات خدمتگزار فعال
Distributed smart control system سیستم به صورت یک کنترل کننده توزیع شده
Communication control unit (CCU) واحد کنترل ارتباطات
Dynamic range محدوده دینامیکی
Temperature noise نویز حرارتی
Hyperdynamic range دامنه دینامیکی وسیع
Exposure نور دهی
Frame rate نرخ تصویر برداری
Prism beam splitter تفکیک کننده منشوری
Graphical processing unit (GPU) واحد پردازنده گرافیکی
Optical character recognition (OCR) روش های تشخیص کاراکتر
Distance transform تبدیل فاصله ای
Correlation همبستگی
Projection استفاده از ترسیم
Scale space analysis تحلیل فضای مقیاس
Morphological operators عملگرهای ریخت شناسی
Distributed genetic algorithm الگوریتم ژنتیکی توزیع شده
Population جمعیت
Generation نسل های
Mutation operator عملگر جهش
Vector quantization چند سازی برداری
Codebook رمزنگاری
Lossy compression غیر قابل بازگشت
Feed-forward شبکه ای پیشرو
Receptive fields میدان ورودی ها
Back-propagation پس انتشار خطا
License plate segmentation جواز ناحیه بندی پلاک
Character recognition شناسایی کاراکترها
Template matching تطبیق الگو