لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (4)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 4

 

ضمانت کارایی مطلق absolute performance guarantee
داده‌گونه‌ انتزاعی abstract data type
حالت پذیرفتنی accepting state
تابع اَکرمن Ackerman’s function
تابع اَکرمن Ackermann’s function
گراف جهت‌دار بی‌دور acyclic digraph
گراف جهت‌دار بی‌دور acyclic directed graph
گراف بی‌دور acyclic graph
مرتب ‌ساز هرمی تطابقی adaptive heap sort
مرتب ‌ساز هرمی تطابقی adaptive heap sort
درخت کی‌دی تطابقی adaptive k-d tree
مرتب‌ ساز تطابقی adaptive sort
مرتب ‌ساز محاسبه‌گر آدرس address-calculation sort
نمایش لیست مجاورت adjacency-list representation
نمایش ماتریس مجاورت adjacency-matrix representation
لیست مجاورت adjacency list
ماتریس مجاورت adjacency matrix
مجاور adjacent
رأس مجاز admissible vertex
داده‌گونه‌ انتزاعی ADT (abstract data type)
رقیب adversary
الگوریتم algorithm
الگوریتم بی algorithm B
کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس all pairs shortest path
الفبا alphabet
مسیر تناوبی alternating path
ماشین تورینگ تناوبی alternating Turing machine
تناوب alternation
هزینه‌ سرشکن‌ شده amortized cost
بدترین حالت سرشکن ‌شده amortized worst case
جَد ancestor
و and
مؤسسه‌ی استاندارد ملی امریکا ANSI
پادزنجیره antichain
پادمتقارن antisymmetric
الگوریتم تقریبی approximation algorithm
کمان arc
آرایه array
اندیس آرایه array index
ادغام آرایه array merging
مَفصل articulation point
مَفصل articulation vertex
مسئله‌ گمارش assignment problem
لیست شرکت‌پذیری association list
(شرکت ‌پذیری (انجمنی associative
آرایه‌ انجمنی associative array
کران مجانبی asymptotic bound
کران پایین مجانبی asymptotic lower bound
پیچیدگی حافظه‌ مجانبی asymptotic space complexity
پیچیدگی زمانی مجانبی asymptotic time complexity
کران بالای مجانبی asymptotic upper bound
تساوی مجانبی asymptotically equal to
کران دقیق مجانبی asymptotically tight bound
مسیر افزایشی augmenting path
(اتوماتون (ماشین خودکار automaton
شبیه ‌سازی اتوماتون automaton simulation
حالت متوسط average-case
هزینه‌ حالت متوسط average-case cost
درخت اِی‌وی‌اِل AVL tree
درخت بی‌پلاس B+-tree
پس‌گرد backtracking
(گردایه (مجموعه‌ چندگانه bag
توازن balance
درخت دودویی جست‌وجوی متوازن balanced binary search tree
درخت دودویی متوازن balanced binary tree
مرتب ‌ساز ادغامی k-راهی متوازن balanced k-way merge sort
مرتب ‌ساز ادغامی متوازن balanced merge sort
ادغام چندراهی متوازن balanced multiway merge
گره‌ متوازن balanced node
مرتب‌ ساز سریع متوازن balanced quicksort
مرتب ‌ساز ادغامی دوراهی متوازن balanced two-way merge sort
الگوریتم بلمن-فورد Bellman-Ford algorithm
قانون بن‌فورد Benford’s law
بهترین حالت best-case
هزینه‌ بهترین حالت best-case cost
جست‌وجوی بهتراوّل best first search
مؤلفه‌ دوهمبند biconnected component
گراف دو همبند biconnected graph
مرتب ‌ساز حبابی دو جهته bidirectional bubble sort
نماد اُیِ بزرگ big-O notation
مرتب‌ ساز سطلی bin sort
تابع دودویی binary function
الگوریتم ب‌م‌م دودویی binary GCD algorithm
مرتب ‌ساز درجی دودویی binary insertion sort
صف اولویت دودویی binary priority queue
رابطه‌ دودویی binary relation
جست‌وجوی دودویی binary search
تِرای دودویی binary trie
مرتب ‌ساز بینگو bingo sort
گراف دوبخشی bipartite graph
تطابق دوبخشی bipartite matching
نیم‌ساز bisector
آرایه‌ بیتی bit vector
بلوک block
شاره‌ انسدادی blocking flow
شکوفه blossom
بولی Boolean
عبارت بولی Boolean expression
تابع بولی Boolean function
فروشنده‌ دوره‌گرد با گلوگاه bottleneck traveling salesman
مرتب‌ ساز مبنایی پایین به بالا bottom-up radix sort
اتوماتون درختی پایین به بالا bottom-up tree automaton
نمایش مبتنی بر کرانه boundary-based representation
صف کران‌دار bounded queue
پشته‌ی کران‌دار bounded stack
انشعاب و حد branch and bound
انشعاب branching
جست‌وجوی سطحی breadth first search
الگوریتم برزنهام Bresenham’s algorithm
مرتب‌ ساز خشتی brick sort
پل bridge
الگوریتم موزه‌ انگلیسی British Museum algorithm
کورکورانه brute force
درخت بی‌اس‌پی BSP-tree
مرتب‌ساز حبابی bubble sort
سطل bucket
آرایه‌ سطلی bucket array
مرتب‌ساز سطلی bucket sort
روش سطل‌بندی bucketing method
مسئله‌ معاهده‌ی رومی Byzantine Agreement Problem
ژنرال‌های رومی Byzantine generals
حسابان سیستم‌های ارتباطی Calculus of Communicating Systems
(رده‌ پیچیدگی متعارف (کانونی canonical complexity class
مکان‌یابی تسهیلات با ظرفیت محدود capacitated facility location
ظرفیت capacity
قید ظرفیت capacity constraint
حسابان سیستم‌های ارتباطی CCS (Calculus of Communicating Systems)
مدل وارسی سلول cell probe model
اتوماتون سلولی cellular automaton
مرکز ثقل centroid
گواهی certificate
زنجیره chain
فرزند child
مسئله‌ پستچی چینی Chinese postman problem
قضیه‌ باقی‌ مانده‌ چینی Chinese remainder theorem
الگوریتم کریستفاید Christofides algorithm
مکاشفه‌ کریستفاید Christofides heuristic
شاخص رنگی chromatic index
عدد رنگی chromatic number
تز چرچ-تورینگ Church-Turing thesis
مدار circuit
پیچیدگی مدار circuit complexity
مسئله‌ ارزش مدار circuit value problem
لیست حلقوی circular list
مسیر دوری circular path
صف حلقوی circular queue
خوشه clique
مسئله‌ خوشه clique problem
بازگشت تجمعی collective recursion
تصادم collision
مرتب ‌ساز شانه‌ای comb sort
فرآیندهای ترتیبی ارتباطی Communicating Sequential Processes
جابه‌جایی commutative
مرتب‌ساز مقایسه‌ای comparison sort
تحلیل رقابتی competitive analysis
نسبت رقابتی competitive ratio
مکمل complement
درخت دودویی کامل complete binary tree
گراف کامل complete graph
درخت کامل complete tree
پیچیدگی complexity
رده‌ پیچیدگی complexity class
محاسبه‌پذیر computable
تابع محاسبه‌پذیر computable function
تابع مقعر concave function
شاره‌ هم‌زمان concurrent flow
پیکربندی configuration
ترکیب عطفی conjunction
مؤلفه‌های همبند connected component
گراف همبند connected graph
هم NP coNP
تابع ثابت constant function
مسئله‌ کوله‌پشتی پیوسته continuous knapsack problem
قضیه‌ کوک Cook’s theorem
کاهش کوک Cook reduction
مرتب‌ساز شمارشی counting sort
مسئله‌ مسیر بحرانی critical path problem
برش cut
رأس برشی cut vertex
صفحه‌ برشی cutting plane
قضیه‌ برشی cutting theorem
دور cycle
گراف بی‌دور جهت‌دار DAG (directed acyclic graph)
کوتاه‌ترین مسیرها در گراف بی‌دور جهت‌دار DAG shortest paths
گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت‌دار DASG (directed acyclic subsequence graph)
داده‌ساختار data structure
داده‌پایگاه database
تصمیم‌پذیر decidable
زبان تصمیم‌پذیر decidable language
مسئله‌ تصمیم decision problem
درخت تصمیم decision tree
مسئله‌ جست‌وجوی تجزیه‌پذیر decomposable searching problem
درجه degree
حذف delete
گراف متراکم dense graph
عمق depth
جست‌وجوی عمقی depth first search
صف دو سر deque
پریش derangement
اولاد descendant
قطعی deterministic
الگوریتم قطعی deterministic algorithm
اتوماتون متناهی قطعی deterministic finite automaton
اتوماتون حالت ‌متناهی قطعی deterministic finite state automaton
ماشین حالت ‌متناهی قطعی deterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی قطعی deterministic finite tree automaton
اتوماتون پشته‌ای قطعی deterministic pushdown automaton
اتوماتون درختی قطعی deterministic tree automaton
الگوریتم دویچ-جوزا Deutsch-Jozsa algorithm
اتوماتون متناهی قطعی DFA (deterministic finite automaton)
جستجوی عمقی DFS (depth first search)
جنگل جست‌وجوی عمقی DFS forest
اتوماتون درختی متناهی قطعی DFTA (deterministic finite tree automaton)
قطری کردن diagonalization
قطر diameter
فرهنگ داده‌ای dictionary
تفاضل difference
گراف جهت‌دار digraph
الگوریتم دایسترا Dijkstra’s algorithm
مرتب ‌ساز شانه‌ای diminishing increment sort
(شام فلاسفه (فلاسفه‌ی گرسنه dining philosophers
گراف بی‌دور جهت‌دار directed acyclic graph
گراف زیردنباله‌ بی‌دور جهت ‌دار directed acyclic subsequence graph
گراف جهت ‌دار directed graph
p- مرکز گسسته discrete p-center
داده ‌ساختار مجموعه‌ مجزا disjoint-set data structure
جنگل مجموعه‌ مجزا disjoint-set forest
مجموعه‌ مجزا disjoint set
ترکیب فصلی disjunction
مرتب ‌ساز توزیعی distribution sort
پیچیدگی توزیعی distributional complexity
تقسیم ‌و حل divide and conquer
تقسیم و ترکیب پیش از حل divide and marriage before conquest
دامنه domain
(قانون روز رستاخیز (روزشمار Doomsday rule
مرتب‌ساز حبابی دو جهته double-direction bubble sort
درهم‌سازی مضاعف double hashing
دوران مضاعف double rotation
صفِ دوسر doubly-ended queue
لیست پیوندی دوطرفه doubly linked list
اتوماتون پشته ‌ای قطعی DPDA (deterministic pushdown automaton)
دوگان dual
پویا dynamic
آرایه‌ پویا dynamic array
درهم‌ سازی پویا dynamic hashing
برنامه‌ ریزی پویا dynamic programming
درخت پویا dynamic tree
تبدیل پویاسازی dynamization transformation
یال edge
رنگ‌آمیزی یالی edge coloring
همبندی یالی edge connectivity
تقاطع یالی edge crossing
کارایی efficiency
یکتایی اعضا element uniqueness
داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی EM data structure
الگوریتم اقلیدس Euclid’s algorithm
الگوریتم اقلیدسی Euclidean algorithm
فاصله‌ اقلیدسی Euclidean distance
درخت اشتاینر اقلیدسی Euclidean Steiner tree
مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد اقلیدسی Euclidean traveling salesman problem
دور اویلری Euler cycle
تور اویلری Euler tour
گراف اویلری Eulerian graph
مسیر اویلری Eulerian path
مرتب‌ ساز تعویضی exchange sort
(یای انحصاری (مانع‌الجمع exclusive or
حالت وجودی existential state
گراف توسعه‌ دهنده expander graph
نمایی exponential
الگوریتم اقلیدس گسترش ‌یافته extended Euclid’s algorithm
الگوریتم حافظه‌ خارجی external memory algorithm
داده‌ ساختار حافظه‌ خارجی external memory data structure
ادغام خارجی external merge
مرتب‌ ساز ادغامی خارجی external merge sort
مرتب ‌ساز سریع خارجی external quicksort
مرتب ‌ساز مبنایی خارجی external radix sort
مرتب ‌ساز خارجی external sort
نقطه‌ کُنج extreme point
مکان ‌یابی تسهیلات facility location
فاکتوریل factorial
ناحیه‌ امکان‌پذیر feasible region
جواب امکان‌پذیر feasible solution
(یال بازخور (پس‌خورد feedback edge
الگوریتم فرگوسن-فُرکید Ferguson-Forcade algorithm
عدد فیبوناچی Fibonacci number
اعداد فیبوناچی Fibonacci numbers
اولین ورودی- اولین خروجی FIFO
اتوماتون متناهی finite automaton
تبدیل فوریه‌ متناهی finite Fourier transform
اتوماتون حالت‌ متناهی finite state automaton
ماشین حالت‌ متناهی finite state machine
کمینه ‌سازی ماشین حالت‌ متناهی finite state machine minimization
مبدل حالت‌متناهی finite state transducer
اولین ورودی- اولین خروجی first-in, first-out
روش توریِ ثابت fixed-grid method
مرتب ‌ساز پرتویی flash sort
شاره flow
بقای شاره flow conservation
تابع شاره flow function
شبکه‌ شاره flow network
الگوریتم فلوید-وارشال Floyd-Warshall algorithm
فورد-بِلمن Ford-Bellman
روش فورد-فاکرسن Ford-Fulkerson method
جنگل forest
(زبان رسمی (صوری formal language
روش‌های رسمی formal methods
درستی‌یابی رسمی formal verification
فرکتال fractal
مسئله‌ کوله‌پشتی تقسیم ‌پذیر fractional knapsack problem
جواب کسری fractional solution
یال آزاد free edge
رأس آزاد free vertex
آرایه‌ پر full array
درخت دودویی پر full binary tree
مسئله‌ گرافِ کاملاً پویا fully dynamic graph problem
داده‌ ساختار تمام‌ ماندگار fully persistent data structure
شمای تقریب کاملاً چند جمله‌ای fully polynomial approximation scheme
تابع function
یال فازی fuzzy edge
گراف فازی fuzzy graph
گره‌ فازی fuzzy node
تابع فازی fuzzy set
تابع گاما gamma function
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک GCD
مسئله‌ بهینه‌ سازی هندسی geometric optimization problem
بهینه‌ سراسری global optimum
گراف graph
رنگ‌آمیزی گراف graph coloring
ترسیم گراف graph drawing
یک‌ریختی گراف‌ها graph isomorphism
افراز گراف graph partition
بزرگ‌ترین مخرج مشترک greatest common denominator
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک greatest common divisor
الگوریتم حریصانه greedy algorithm
مکاشفه‌ حریصانه greedy heuristic
ترسیم شبکه‌ای grid drawing
الگوریتم گراوِر Grover’s algorithm
مسئله‌ توقف halting problem
دور همیلتنی Hamiltonian cycle
درهم ‌سازی hash
تابع درهم ‌ساز hash function
جدول درهم ‌سازی hash table
فاصله‌ هاسدورف Hausdorff distance
سر head
مرتب ‌ساز هرمی heapsort / heap sort
اژدهای هرتر-هیوِی Herter-Heighway Dragon
مکاشفه‌ای heuristic
مدل مارکوف مخفی hidden Markov model
مرتب ‌ساز نمودار ستونی histogram sort
مدل مارکوف مخفی HMM (hidden Markov model)
همسان ‌ریخت homeomorphic
هم ‌ریخت homomorphic
نقشه‌ دید افقی horizontal visibility map
قانون هورنر Horner’s rule
الگوریتم آمیخته hybrid algorithm
ابریال hyperedge
ابرگراف hypergraph
توصیف آنی ID (instantaneous description)
ادغام ایده‌آل ideal merge
استلزام implication
نتیجه می‌دهد implies
انشعاب ورودی in-branching
درجه‌ ورودی in-degree
پیمایش میان‌ترتیب in-order traversal
ادغام درجا in-place merging
مرتب‌ ساز درجا in-place sort
اصل ردّ و شمول inclusion-exclusion principle
یای منطقی inclusive or
رشته فشرده ‌نشدنی incompressible string
مجموعه‌ مستقل independent set
کران نظریه اطلاعاتی information theoretic bound
پیمایش میان‌ترتیب inorder traversal
مرتب‌ ساز درجی insertion sort
توصیف آنی instantaneous description
شاره‌ چندکالایی صحیح integer multi-commodity flow
چند وجهی صحیح integer polyhedron
سیستم اثبات محاوره‌ای interactive proof system
نمایش مبتنی بر درون interior-based representation
گره‌ داخلی internal node
مسیر داخلی internal path
مرتب ‌ساز داخلی internal sort
مرتب ‌ساز درون ‌یابی interpolation sort
اشتراک intersection
درخت بازه interval tree
حل نشدنی intractable
مرتب ‌ساز خودآزما intro sort
مرتب ‌ساز خودآزما introsort
مرتب ‌ساز خودآزما introspection sort
مرتب ‌ساز خودآزما introspective sort
نابازتاب irreflexive
یکریخت isomorphic
تکرار iteration
مرتب‌ ساز j j sort
الگوریتم جانسون Johnson’s algorithm
مرتب‌ ساز j jsort
k- رنگ‌آمیزی k-coloring
k-بعدی k-dimensional
ادغام k-راهی k-way merge
مرتب‌ساز ادغامی k-راهی k-way merge sort
نقشه‌ کارنو Karnaugh map
کاهش کارپ Karp reduction
کلید key
پل‌های کونیگسبرگ Koenigsberg bridges
پیچیدگی کالموگروف Kolmogorov complexity
نامساوی کرافت Kraft’s inequality
ساختارِ کریپک Kripke structure
الگوریتم کروسکال Kruskal’s algorithm
اعداد فیبوناچی مرتبه‌ kاُم kth order Fibonacci numbers
kاُمین کوتاه‌ترین مسیر kth shortest path
kاُمین کوتاه‌ترین مسیر kth shortest path
نمودار کِی‌وی KV diagram
کاهش l l-reduction
گراف برچسب‌ دار labeled graph
زبان language
آخرین ورودی-اولین خروجی last-in, first-out
شبکه lattice
گراف جهت‌دار لایه ‌شده layered digraph
گراف لایه ‌شده layered graph
کوچک‌ترین مضرب مشترک LCM (least common multiple)
کوچک‌ترین مضرب مشترک least common multiple
آخرین ورودی-اولین خروجی LIFO
خطی linear
مرتب‌ ساز درجی خطی linear insertion sort
ترتیب خطی linear order
مرتب ‌ساز وارسی خطی linear probing sort
ضرب خطی linear product
پیوند link
لیست پیوندی linked list
لیست list
نماد اُیِ کوچک little-o notation
لگاریتمی logarithmic
قانون لاتکا Lotka’s law
کران پایین lower bound
ماتریس پایین ‌مثلثی lower triangular matrix
فاصله‌ منهتنی Manhattan distance
کاهش چند به ‌یک many-one reduction
زنجیره‌ مارکوف Markov chain
یال تطابق‌یافته matched edge
رأس تطابق‌یافته matched vertex
تطابق matching
ماتریس matrix
ماکزیمم max
مجموعه‌ مستقل ماکزیمم maximal independent set
مؤلفه‌ ماکزیمال‌همبند maximally connected component
مسئله‌ شاره‌ ماکزیمم maximum-flow problem
تطابق دوبخشی ماکزیمم maximum bipartite matching
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده MBB (minimum bounding box)
ماشین میلی Mealy machine
میانگین mean
میانه median
بخاطرسپاری memorization
ادغام merge
مرتب ‌ساز ادغامی merge sort
تابع مرومورفیک meromorphic function
مینیمم min
تجزیه‌ پاد زنجیری کمینه minimal antichain decomposition
کوچک‌ترین مستطیل دربرگیرنده minimum bounding box
درخت فراگیر با کم‌ترین کُد minimum code spanning tree
درخت فراگیر با کم‌ترین هزینه minimum cost spanning tree
برش مینیمم minimum cut
درخت فراگیر مینیمم minimum spanning tree
برش رأسی مینیمم minimum vertex cut
مُد mode
بررسی مدل model checking
مدل محاسبه model of computation
نمایی ملایم moderately exponential
نزولی یکنواخت monotonically decreasing
صعودی یکنواخت monotonically increasing
ماشین مور Moore machine
(حرکت (انتقال move
درخت فراگیر مینیمم MST (minimum spanning tree)
شاره‌ چندکالایی multi-commodity flow
مجموعه‌ چندگانه multi-set
گراف چندگانه multigraph
تصمیم چند راهه multiway decision
ادغام چند راهی multiway merge
تابع n-تایی n-ary function
کاهش‌پذیری چند به ‌یک ان ‌سی NC many-one reducibility
جستجوی نزدیک‌ترین همسایه nearest neighbor search
(نقیض (نفی negation
شاره‌ شبکه network flow
مسئله‌ شاره‌ شبکه network flow problem
حالت بعد next state
اتوماتون متناهی غیرقطعی NFA (nondeterministic finite automaton)
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی NFTA (nondeterministic finite tree automaton)
مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فن‌آوری آمریکا NIST
گره node
ادغام نامتوازن nonbalanced merge
مرتب‌ ساز ادغامی نامتوازن nonbalanced merge sort
غیرقطعی nondeterministic
الگوریتم غیرقطعی nondeterministic algorithm
اتوماتون متناهی غیرقطعی nondeterministic finite automaton
ماشین حالت متناهی غیرقطعی nondeterministic finite state machine
اتوماتون درختی متناهی غیرقطعی nondeterministic finite tree automaton
زمان چندجمله‌ای غیرقطعی nondeterministic polynomial time
اتوماتون درختی غیرقطعی nondeterministic tree automaton
ماشین تورینگ غیرقطعی nondeterministic Turing machine
ادغام غیرتکراری noniterative merge
چنین نیست که not
زبان ان‌پی تمام NP-complete language
تابع صفرتایی nullary function
نماد اُیِ بزرگ O
نماد اُیِ بزرگ O notation
نماد اُیِ کوچک o notation
تابع هدف objective function
الگوریتم برون‌خط off-line algorithm
اُمگا omega
اُمیکرون omicron
الگوریتم برخط on-line algorithm
یک-بُعدی one-dimensional
بهینه optimal
هزینه‌ بهینه optimal cost
ادغام بهینه optimal merge
مسئله‌ مثلث‌ بندی بهینه‌ چندضلعی optimal polygon triangulation problem
ادغام چند مرحله‌ای بهینه optimal polyphase merge
مرتب‌ ساز ادغامی چند مرحله‌ای بهینه optimal polyphase merge sort
جواب بهینه optimal solution
مسئله‌ مثلث ‌بندی بهینه‌ optimal triangulation problem
مقدار بهینه optimal value
مسئله‌ بهینه‌ سازی optimization problem
یا or
مجموعه‌ پیشگو oracle set
نوار پیشگو oracle tape
ماشین تورینگ پیشگو oracle Turing machine
ترتیب order
نمودار تصمیم دودویی مرتب ordered binary decision diagram
لیست پیوندی مرتب ordered linked list
گراف بی‌دور جهت‌دار oriented acyclic graph
گراف جهت‌دار oriented graph
ترسیم متعامد orthogonal drawing
چندضلعی مستقیم‌الخط متعامداً محدب orthogonally convex rectilinear polygon
مرتب ‌ساز ادغامی نوسانی oscillating merge sort
انشعاب خروجی out-branching
درجه‌ خروجی out-degree
مرتب‌ ساز ادغامی p-راهی p-way merge sort
استدلال لایه‌گذار padding argument
جستجوی پارامتری parametric searching
تابع جزیی partial function
ترتیب جزیی partial order
تابع بازگشتی جزیی partial recursive function
مسئله‌ جزئاً تصمیم ‌پذیر partially decidable problem
مسئله‌ گراف جزیی پویا partially dynamic graph problem
مجموعه‌ جزیی ‌مرتب partially ordered set
داده ‌ساختار جزیی ‌ماندگار partially persistent data structure
مسیر path
اتوماتون پشته‌ای PDA (pushdown automaton)
تطابق کامل perfect matching
ضمانت کارایی performance guarantee
نسبت کارایی performance ratio
داده‌ ساختار ماندگار persistent data structure
گراف مسطح planar graph
گراف مسطح با خطوط مستقیم planar straight-line graph
مسطح بودن planarity
مسطح‌سازی planarization
ماشین اشاره‌گر pointer machine
پواسونی‌کردن poissonization
چند وجهی polyhedron
چندلگاریتمی polylogarithmic
الگوریتم زمان‌ چند جمله‌ای polynomial-time algorithm
شمای تقریب زمان‌چند جمله‌ای polynomial-time approximation scheme
تز چرچ-تورینگ زمان‌چند جمله‌ای polynomial-time Church-Turing thesis
کاهش زمان‌چند جمله‌ای polynomial-time reduction
چند جمله‌ای polynomial
شمای تقریب چند جمله‌ای polynomial approximation scheme
سلسله ‌مراتب چندجمله‌ای polynomial hierarchy
زمان چند جمله‌ای polynomial time
ادغام چند مرحله‌ای polyphase merge
مرتب ‌ساز ادغامی چند مرحله‌ای polyphase merge sort
مجموعه‌ جزیی ‌مرتب poset
مسئله‌ تناظر پست Post’s correspondence problem
مرتب‌ ساز پستچی postman’s sort
تابع پتانسیل potential function
الگوریتم پریم Prim’s algorithm
بازگشتی اصلی primitive recursive
صف اولویت priority queue
معمای اسیران prisoner’s dilemma
مولّد اعداد شبه‌تصادفی PRNG (pseudo-random number generator)
الگوریتم احتمالی probabilistic algorithm
ماشین تورینگ احتمالی probabilistic Turing machine
اثبات بررسی ‌پذیر احتمالی probabilistically checkable proof
رویه procedure
جبر پردازه‌ ها process algebra
سره proper
رنگ ‌آمیزی مجاز proper coloring
زیرمجموعه‌ سره proper subset
هرس و جستجو prune and search
مولّد اعداد شبه‌ تصادفی pseudo-random number generator
عدد شبه‌تصادفی pseudorandom number
اعداد فیبوناچی مرتبه ‌ pاُم pth order Fibonacci numbers
زبان کاملاً تابعی purely functional language
اتوماتون پشته‌ای pushdown automaton
مبدل پشته‌ای pushdown transducer
مرتب‌ ساز q q sort
مرتب ‌ساز q_m qm sort
مرتب ‌ساز q_m qmsort
مرتب ‌ساز q qsort
قضیه‌ پیچیدگی درخت چهارتایی quadtree complexity theorem
محاسبه‌ کوانتمی quantum computation
صف queue
مرتب‌ساز سریع quicksort / quick sort
زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر r.e. language
مرتب‌ ساز مبنایی radix sort
ماتریس ناهموار ragged matrix
ماشین با دسترسی تصادفی random access machine
اعداد تصادفی random number
مولد اعداد تصادفی random number generator
تصادفی‌سازی randomization
الگوریتم تصادفی randomized algorithm
پیچیدگی تصادفی‌ randomized complexity
گرد کردن تصادفی randomized rounding
بُرد range
مرتب ‌ساز بازه‌ای range sort
قابل دست‌یابی reachable
(تشخیص ‌دهنده (شناسنده recognizer
ماتریس مستطیل ‌شکل rectangular matrix
مستقیم الخط rectilinear
فاصله‌ مستقیم rectilinear distance
درخت اشتاینر مستقیم ‌الخط rectilinear Steiner tree
معادلات بازگشتی recurrence equations
رابطه‌ بازگشتی recurrence relation
بازگشتی ‌ها recurrences
بازگشت recursion
خاتمه‌ بازگشت recursion termination
درخت بازگشت recursion tree
بازگشتی recursive
داده ‌ساختار بازگشتی recursive data structure
زبان بازگشتی recursive language
زبان بازگشتی ‌شمارش ‌پذیر recursively enumerable language
پایه‌ ساده‌شده reduced basis
گراف جهت‌دار ساده‌شده reduced digraph
کاهش، ساده‌سازی reduction
بازتاب reflexive
تجزیه‌ منظم regular decomposition
رابطه relation
ساختار رابطه‌ای relational structure
ضمانت کارایی نسبی relative performance guarantee
ترمیم relaxation
بازمقیاس‌پذیر rescalable
مرتب‌ساز جهان محدود restricted universe sort
الگوریتم rho-تقریبی rho-approximation algorithm
روش رایس Rice’s method
مولد اعداد تصادفی RNG
گراف تقریبی rough graph
زمان اجرا run time
برش s-t s-t cut
یال اشباع ‌شده saturated edge
مرتب ‌ساز انتخابی selection sort
طوقه self-loop
قضیه‌ جداسازی separation theorem
مجموعه set
مکمل مجموعه set complement
تفاضل مجموعه set difference
اشتراک مجموعه set intersection
اجتماع مجموعه set union
حافظه‌ اشتراکی shared memory
مرتب ‌ساز صدفی shell sort
مرتب‌ ساز صدفی Shell sort
الگوریتم شور Shor’s algorithm
کوتاه‌ترین مسیر shortest path
کوتاه‌ترین درخت فراگیر shortest spanning tree
مثلث سرپینسکی Sierpinski triangle
(امضاء (نشان signature
ادغام ساده simple merge
مسیر ساده simple path
قضیه‌ شبیه ‌سازی simulation theorem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر به یک مقصد single-destination shortest-path problem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر بین یک زوج رأس single-pair shortest-path problem
مسئله‌ کوتاه‌ترین مسیر از یک مبدأ single-source shortest-path problem
لیست پیوندی یک‌طرفه singly linked list
تحلیل نقطه‌ منفرد singularity analysis
چاهک sink
مرتب ‌ساز فروبرنده sink sort
مرتب ‌ساز فروبرنده sinking sort
تقارن چپ skew symmetry
انتخاب شیب slope selection
حل‌پذیر solvable
مرتب ‌سازی sort
مرتب ‌سازی درجا sort in-place
مرتب ‌سازی درجا sort in place
مرتب‌ ساز ادغامی sort merge
الگوریتم مرتب ‌سازی sorting algorithm
منبع، مبدأ source
تابع فضا ساختنی space-constructible function
گراف خلوت sparse graph
ماتریس خلوت sparse matrix
خلوت سازی sparsification
ماتریس مربعی square matrix
ریشه‌ دوم square root
کوتاه‌ترین درخت فراگیر SST (shortest spanning tree)
پایدار stable
پشته stack
درخت پشته‌ای stack tree
چند ضلعی ستاره‌ای‌شکل star-shaped polygon
حالت شروع start state
حالت state
ماشین حالت state machine
گذر حالت state transition
درخت مینیمم اشتاینر Steiner minimum tree
نقطه‌ اشتاینر Steiner point
نسبت اشتاینر Steiner ratio
درخت اشتاینر Steiner tree
رأس اشتاینر Steiner vertex
تقریب استرلینگ Stirling’s approximation
فرمول استرلینگ Stirling’s formula
مرتب ‌ساز ساده‌لوحانه stooge sort
ترسیم مستقیم الخط straight-line drawing
اکیداً نزولی strictly decreasing
اکیداً صعودی strictly increasing
ماتریس اکیداً پایین مثلثی strictly lower triangular matrix
ماتریس اکیداً بالا مثلثی strictly upper triangular matrix
رشته string
گراف قویاً همبند strongly connected graph
قضیه‌ ارگودیک زیرافزایشی subadditive ergodic theorem
زیرگراف subgraph
یکریختی زیرگراف‌ها subgraph isomorphism
زیرمجموعه subset
اتوماتون پسوندی suffix automaton
زِبَر مجموعه superset
ابَرچاهک supersink
ابَرمنبع supersource
متقارن symmetric
تفاضل متقارن مجموعه symmetric set difference
لیست پیوندی متقارن symmetrically linked list
دُم tail
آخرین بازگشت tail recursion
منطق زمانی temporal logic
پایانه terminal
متن text
تِتا theta
سه بُعدی three-dimensional
مرتب ‌ساز ادغامی سه‌راهی three-way merge sort
پیچیدگی زمان/حافظه time/space complexity
مرتب ‌ساز مبنایی بالا به پایین top-down radix sort
اتوماتون درختیِ بالا به پایین top-down tree automaton
مرتب‌ ساز توپولوژیکی top sort
ترتیب توپولوژیکی topological order
مرتب ‌ساز توپولوژیکی topological sort
تابع کامل total function
ترتیب کامل total order
مسئله‌ کاملاً تصمیم‌پذیر totally decidable problem
مسئله‌ کاملاً تصمیم‌ناپذیر totally undecidable problem
تور tour
مهارشدنی tractable
مبدل transducer
(گذر (تغییر وضعیت transition
تابع گذر transition function
(ترایا (تراگذری transitive
ساده ‌سازیِ ترایا transitive reduction
فروشنده‌ دوره‌گرد traveling salesman
اتوماتون درختی tree automaton
مرتب ‌ساز درختی tree sort
نامساوی مثلثی triangle inequality
گراف سه‌ همبند triconnected graph
تابع سه‌تایی trinary function
مسئله‌ فروشنده‌ دوره‌گرد TSP (traveling salesman problem)
ماشین تورینگ Turing machine
کاهش تورینگ Turing reduction
مبدل تورینگ Turing transducer
دو بُعدی two-dimensional
لیست پیوندیِ دوطرفه two-way linked list
لیست دوطرفه two-way list
مرتب‌ ساز ادغامی دو ‌راهه two-way merge sort
تابع یکتایی unary function
تابع محاسبه‌ ناپذیر uncomputable function
مسئله‌ محاسبه ‌ناپذیر uncomputable problem
تصمیم ‌ناپذیر undecidable
زبان تصمیم ‌ناپذیر undecidable language
مسئله‌ تصمیم‌ ناپذیر undecidable problem
گراف غیر جهت ‌دار undirected graph
پیچیدگی مدار یک ‌ریخت uniform circuit complexity
خانواده‌ مدارهای یک ‌ریخت uniform circuit family
ماتریس یکنواخت uniform matrix
اجتماع union
اجتماع اتوماتا union of automata
حالت جامع universal state
ماشین تورینگ جامع universal Turing machine
(جهان (مجموعه‌ مرجع universe
حل‌نشدنی unsolvable
مسئله‌ حل‌نشدنی unsolvable problem
لیست نامرتب unsorted list
ماتریس بالامثلثی upper triangular matrix
مسئله‌ مسیریابی وسیله vehicle routing problem
نمودار ویتچ Veitch diagram
نمودار ون Venn diagram
رأس vertex
رنگ‌آمیزی رأسی vertex coloring
همبندی رأسی vertex connectivity
پوشش رأسی vertex cover
مجموعه‌ رأس‌ها vertex set
نقشه‌ دید عمودی vertical visibility map
رأس ‌ها vertices
نقشه‌ دید visibility map
قابل دید visible
الگوریتم ویتربی Viterbi algorithm
مسئله‌ مسیریابی وسیله VRP (vehicle routing problem)
گشت walk
مرتب‌ ساز هرمی ضعیف weak-heap sort
گراف وزن‌دار weighted graph
گراف جهت‌دار وزن‌دار weighted, directed graph
بدترین حالت worst-case
هزینه‌ بدترین حالت worst-case cost
یای انحصاری xor