لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (5)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 5

 

fault خرابی
fault coverage پوشش خرابی
stuck-at fault مانده در خرابی
stuck-at-0 مانده در صفر
stuck-at-1 مانده در یک
fault-oriented خرابی- مبنا
roulette wheel selection انتخاب چرخ رولت
tournament selection انتخاب مسابقه
rank selection انتخاب رتبه بندی
sensitization حساس سازی
Path Sensitization methods روش های حساس سازی مسیر
Fault Tolerance تحمل پذیری خرابی
combinational logical circuit مدار منطقی ترکیبی
fault simulation شبیه سازی خرابی
test experiment تجربه آزمون
Genetic Algorithm الگوریتم ژنتیک
random testing آزمون تصادفی
row method روش سطری
column method روش ستونی
Logical Circuits Test آزمون مدارهای منطقی
combinational digital circuits مدارهای منطقی ترکیبی
test vectors بردارهای آزمون
high fault detection power قدرت تشخیص خرابی بالا
n is in hundreds N در مرتبه صدگان است
redundant hardware سخت افزار غیرضروری / زاید
Path Oriented Decision Making (PODEM) تصمیم گیری مسیر – مبنا
Backtrack / backtracking پس گشت، پس گشتی، پیمایش معکوس
Backtrace / backtracing پسگرد، پسگردی
forward trace / forward tracing جلوگرد، جلوگردی
Fault Cone مخروط خرابی
Forward Implication جلو- استلزام
Backward Implication پس- استلزام
push-over analysis آنالیز پوش اور
time slot بازه زمانی
time slotted بازه بندی نمودن زمان
Independent, identically distribution (I.I.d) (iid) دارای توزیع مستقل و یکسان (هم توزیع، مستقل) گروهی همگن از داده ها که از یکدیگر مستقل و در یک توزیع مشترک بطور تصادفی توزیع شده اند
packet arrival ورود بسته / پاکت
Bipartite Matching تطابق دوبخشی
Maximum Weighted Matching تطابق وزنی حداکثری
hamming distance فاصله همینگ
sequence of states دنباله حالت ها
temporal logic منطق زمانی
temporal ontology هستی شناسی زمانی
Network Management Application کاربرد مدیریت شبکه
Broadcast پخش کردن
Cache حافظه پنهان
Fault Detection کشف خطا
FaultLocation مکان خطا
Service Restoration اعاده و برگرداندن سرویس
Identification Of The Problems Root Cause شناسائی علت اصلی مشکلات
Over Head بالاسری
Preset معین شده
Through put توان عملیاتی
macro – level سطح کلان
Application کاربرد
Regional Net شبکه‌ منطقه‌ای
Data Monitoring مانیتورکردن داده
Alarm هشدار
Associate مشکلات
Tuning میزان سازی
Planning Facilities طرح ریزی وسایل
Probe جستجوگر
Gateway درگاه
Utilization میزان استفاده
Rule – Based Reasoning علّت یابی بر اساس نقش
Model – Based Reasoning علّت یابی بر اساس مدل
Case Based Reasoning علّت یابی بر اساس حالت و وضع
Code Book Correlation Model مدل همبستگی کتاب کد
State Transitional Graph مدل گراف انتقال حالت
Finite State Machine Model مدل ماشین حال محدود
Masquerade تغییر قیافه
User – based security Model = USM امنیت بر مبنای کاربر
Privacy ماژول اختفاء
Plain text متن ساده
Host / User Environment محیط میزبان /کاربر
Ticket Granting System سیستم امتیاز بلیط
Authentication Server System سیستم‌های خادم تصدیق
authentication Using a Cryptographic Function تصدیق با استفاده از وظیفه رمزنگاری
active فعال
passive غیر فعال
message contents learning attack حمله مبتنی بر آگاهی از محتویات پیام
message stream modification attacks حملات تغییر دنباله پیام
File transfer Protocol پروتکل انتقال فایل
Administrative Segment قطعات اجرائی
Network Management App کاربرد مدیریت شبکه
Correlation بهم پیوستگی
Authorization مجوز
Authentication تاییده
Network provisioning پیش‏بینی (ادوات مورد نیاز) شبکه
Traverse facilities وسایل متقاطع
session جلسه
Permanent virtual circuit = PVC مسیرهای مجازی دائمی
Switching virtual circuit = SVC مسیرهای مجازی سوئیچ شده
Broadcast پخش
transparent شفاف
problem resolution تفکیک ‏پذیری مشکل
Polling سرشماری
trap تله
load بار
burst frame rate پشت سر هم
masquerade تغییر قیافه
account حساب
asymmetric ناهمگون
digital signature امضاء رقمی
account Management مدیریت محاسبه
Network Availability در دسترس بودن شبکه
failure شکست
severity شدت
element Management مدیریت عناصر
index شاخص
Contract قرارداد
Application Entity موجودیت کاربرد
packages بسته ها
subclass کلاس تحتانی
allomorphic ارث ‏بری چندگانه
Object Identifier شناسه شی
descriptor توصیف‏کننده
Name binding محدودیتهای اسمی
packet loss گم شدن پاکت
over lap همپوشانی
Schedule زمان بندی
Network Management Application کاربرد مدیریت شبکه
Analog computer کامپیوتر قیاسی
Automatic computer کامپیوتر خودکار
Briefcase computer کامپیوتر چمدانی
Computer – aided design CAD طراحی به کمک کامپیوتر
Computer – aided factory management مدیریت کارخانه با استفاده از کامپیوتر
Computer – Aided manufacturing CAM تولید به کمک کامپیوتر
Computer architecture معماری کامپیوتر
Computer art هنر کامپیوتری
Computer artist هنرمند کامپیوتر
Computer – Assisted Diagnosis تشخیص بیماری توسط کامپیوتر
Computer – augmented learning CAL بسط آموزش به‌کمک کامپیوتر
Computer awareness دانش کامپیوتر
Computer – based learning CBL یادگیری بر پایه کامپیوتر
Computer camp اردوی کامپیوتر
Computer center مرکز کامپیوتر
Computer center director مدیر مرکز کامپیوتر
Computer Circuits مدارهای کامپیوتری
Computer classifications طبقه بندی‌های کامپیوتر
Computer code کُد کامپیوتر
Computer conferencing کنفرانس کامپیوتری
Computer design طراحی کامپیوتری
Computer drawing ترسیم کامپیوتری
Computer enclosure محفظه کامپیوتر
Computer engineering مهندسی کامپیوتر
Computer family خانواده کامپیوتر
Computer game بازی کامپیوتری
Computer graphist گرافیست کامپیوتری
Computer graphics گرافیک کامپیوتری
Computer Independent Language زبان مستقل کامپیوتری
Computer industry صنعت کامپیوتر
Computer information system سیستم اطلاعات کامپیوتری
Computer instruction دستورالعمل کامپیوتر
Computerization کامپیوتری کردن
Computerize کامپیوتری کردن
Computerized data base پایگاه داده کامپیوتری
Computerized game playing بازی‌های کامپیوتری
Computerized mail پست کامپیوتری
Computer language زبان کامپیوتر
Computer leasing company شرکت اجاره دهنده کامپیوتر
Computer letter حرف کامپیوتری
Computer literacy دانش کامپیوتر
Computer – managed instruction CMI آموزش با مدیریت کامپیوتر
Computer Museum موزه کامپیوتری
Computer Music موسیقی کامپیوتری
Computer network شبکه کامپیوتری
Computer numerical control کنترل عددی توسط کامپیوتر
Computer – on – a – chip کامپیوتر روی یک تراشه (چیپ)
Computer operations عملیات کامپیوتر
Computer operations manager مدیر عملیات کامپیوتر
Computer operator اپراتور کامپیوتر
Computer processing cycle چرخه پردازش کامپیوتر
Computer professional متخصص کامپیوتر
Computer program برنامه کامپیوتر
Computer programmer برنامه‌نویس کامپیوتر
Computer revolution تحول کامپیوتر
Computer science علم کامپیوتر
Computer security امنیت کامپیوتر
Computer services company شرکت خدمات کامپیوتری
Computer simulation شبیه سازی کامپیوتری
Computer specialist متخصص کامپیوتر
Computer store فروشگاه کامپیوتر
Computer system سیستم کامپیوتری
Computer typesetting حروف‌چینی کامپیوتری
Computer user استفاده کننده کامپیوتر
Computer users group گروه استفاده کنندگان کامپیوتر
Computer utility خدمات کامپیوتری
Computer vendor فروشنده کامپیوتر
Computer word کلمه کامپیوتری
Computing system سیستم کامپیوتری
Dedicated computer کامپیوتر اختصاصی
Desktop computer کامپیوتر رومیزی
Digital computer کامپیوتر دیجیتالی
Family of computers خانواده کامپیوترها
Fifth – generation computers کامپیوترهای نسل پنجم
First – generation computers کامپیوترهای نسل اول
Flight computer کامپیوتر پرواز
Fourth generation computer کامپیوتر نسل چهارم
Functional units of a computer واحدهای عملیاتی یک کامپیوتر
General – purpose computer کامپیوتر همه منظوره
Generation (of computers) نسل (کامپیوترها)
Guest computer کامپیوتر مهمان
Office computer کامپیوتر اداری
One-address computer کامپیوتر یک آدرسه
One-chip computer کامپیوتر تک تراشه‌ای
personal computer کامپیوتر شخصی
Independent Computer consultants Association ICCA انجمن مستقل مشاورین کامپیوتر
Institute for Certification of Computer Professionals مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر
Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society IEEECS انجمن کامپیوتری مهندسین برق و الکترونیک
Machine – readable information اطلاعات خواندنی توسط کامپیوتر
Machine – sensible قابل درک توسط کامپیوتر
MacPaint یک برنامه ترسیم برای ریز کامپیوتر مک‌اینتاش
Magazines, Computer – oriented مجلات کامپیوتری
Mainframe کامپیوتر بزرگ
Microcomputer ریز کامپیوتر، میکروکامپیوتر
Microcomputer application کاربردهای ریزکامپیوترها
Microcomputer chip تراشه ریز کامپیوتر
Microcomputer components مؤلفه‌های ریزکامپیوتر
Microcomputer development system سیستم توسعه ریزکامپیوتر
Microcomputer system سیستم ریزکامپیوتری
Micro-programmable computer کامپیوتر ریزبرنامه‌پذیر
Minicomputer مینی کامپیوتر
Multi-access computer کامپیوتر با دسترسی چندگانه
Multi-computer system سیستم چند کامپیوتری
National Computer Graphics Association NCGA انجمن ملّی گرافیک کامپیوتری
Non-sequential computer کامپیوتر غیرترتیبی
Parallel computer کامپیوتر موازی
Personal computer کامپیوتر شخصی
Pocket computer کامپیوتر جیبی
Portable computer کامپیوتر قابل حمل
Process control computer کامپیوتر کنترل فرآیند
Hand – held computer کامپیوتر دستی
Home computer کامپیوتر خانگی
Host computer کامپیوتر میزبان
Hybrid computer system سیستم کامپیوتری دورگه
Ruggedized computer کامپیوتر بادوام
Satellite computer کامپیوتر ماهواره‌ای
Second-generation computers کامپیوترهای نسل دوم
Sequential Computer کامپیوتر ترتیبی
Serial computer کامپیوتر سری
Single-board Computer کامپیوتر تک‌بُردی
Small-business computer کامپیوتر کوچک تجاری
Society for Computer Medicine SCM انجمن پزشکی کامپیوتر
Society for Computer Simulation SCS انجمن شبیه ‌سازی کامپیوتر
Special – Purpose Computer کامپیوتر تک منظوره
Supercomputer مافوق کامپیوتر، سوپر کامپیوتر، ابر رایانه
Superconducting computers کامپیوترهای مافوق هادی
Synchronous computer کامپیوتر همزمان
Talking computer کامپیوتر سخنگو
Tandem Computers کامپیوترهای پشت سرهم
Third generation computers کامپیوترهای نسل سوم
Transportable computer کامپیوتر قابل حمل
TRS-۸۰TM microcomputer ریزکامپیوتر TRS-۸۰
Business graphics گرافیک‌های تجاری
Calligraphic graphics گرافیک خطاطی
Color graphics گرافیک رنگی
Computer graphics گرافیک کامپیوتری
Graphical terminal ترمینال گرافیکی
Graphic – data structure ساختار داده گرافیکی
Graphic – display mode مد نمایش گرافیکی
Graphic – display resolution وضوح نمایش گرافیکی
Graphic – input device دستگاه ورودی گرافیکی
Graphic limits حدود گرافیکی
Graphic output خروجی گرافیکی.
Graphic – output device دستگاه خروجی گرافیکی
Graphics گرافیک
Graphics, business گرافیک، تجارت
Graphics digitizer دیجیتالی کننده گرافیکی
Graphics display نمایش گرافیکی
Graphics – input hardware سخت افزار ورودی گرافیکی
Graphics -output hardware سخت افزار خروجی گرافیکی
Graphics printer چاپگر گرافیکی
Graphics program برنامه گرافیکی
Graphics resolution وضوح گرافیکی
Graphics tablet صفحه گرافیکی
Graphics terminal لوح گرافیکی
Interactive graphics system سیستم گرافیکی محاوره‌ای
Management graphics گرافیک مدیریت
Micrographics میکروگرافیک
National Computer Graphics Association NCGA انجمن ملّی گرافیک کامپیوتری
Nongraphic character کاراکتر غیرگرافیکی
Passive graphics گرافیک منفعل
Stand-alone graphics system سیستم گرافیکی خودکفا
Low-res graphics گرافیک با وضوح پایین
Turtle graphics گرافیک لاک‌‌پشتی
Centralized network configuration ساختار شبکه‌ای متمرکز
Computer network شبکه کامپیوتری
Distributed network شبکه توزیعی
Grid شبکه
Grid chart نمودار شبکه‌ای
Grid sheet صفحه شبکه
Information networks شبکه‌های اطلاعاتی
Multiple-access network شبکه با دسترسی چندگانه
Multi-star network شبکه چند ستاره‌ای
Multi-system network شبکه چند سیستمی
Network شبکه
Network chart نمودار شبکه
Networking شبکه‌ بندی
Network theory نظریه شبکه
Neural network شبکه عصبی
Public network شبکه عمومی
Hierarchical network شبکه سلسه مراتبی
Reticle شبکه دوربین نجومی
Ring network شبکه حلقه‌ای
Star network شبکه ستاره‌ای
Synchronous network شبکه همزمان
Local area network شبکه محلی
Business software نرم‌افزار تجاری
Canned software نرم‌افزار آماده
Command – driven software نرم‌افزار فرمان‌گرا
Communications software نرم‌افزار مخابراتی
Compatible software نرم‌افزار سازگار
Custom software نرم‌افزار مشتری
Integrated software نرم‌افزار مجتمع
Manufacturer’s software نرم‌افزار سازنده
Mathematical software نرم‌افزار ریاضی
Menu – driven softwares نرم‌افزارهای فهرست‌گرا
Package software نرم‌افزار بسته‌ای
Proprietary software نرم‌افزار اختصاصی
Public domain software نرم‌‌افزار همگانی
Software نرم‌افزار
Software base مبناء نرم‌افزار
Software broker دلال نرم‌افزار
Software Company شرکت نرم‌افزاری
Software Compatibility سازگاری نرم‌افزاری
Software development توسعه نرم‌افزاری
Software documents مستندان نرم‌‌افزاری
Software encryption پنهان کردن نرم‌افزاری
Software engineer مهندس نرم‌افزار
Software engineering مهندسی نرم‌افزار
Software ergonomics کارسنجی نرم‌افزار
Software flexibility انعطاف‌پذیری نرم‌افزار
Software house خانه نرم‌افزار
Software librarian بایگان نرم‌افزار
Software license امتیاز نرم‌افزار
Software maintenance نگهداری نرم‌افزار
Software package بسته نرم‌افزاری
Software piracy سرقت نرم‌افزاری
Software portability قابلیت حمل نرم‌افزار
Software product محصول نرم‌افزاری
Software protection حفاظت نرم‌افزاری
Software publisher ناشر نرم‌افزار
Software resources منابع نرم‌افزار
Software science علم نرم‌افزار
Software security امنیت نرم‌افزاری
Software system سیستم نرم‌افزاری
Software transportability قابلیت انتقال نرم‌افزاری
System software نرم‌افزار سیستم
Tele-software نرم‌‌افزار راه دور
Graphics – input hardware سخت افزار ورودی گرافیکی
Graphics -output hardware سخت افزار خروجی گرافیکی
Hard error خطای سخت‌افزاری
Hard failure خرابی سخت‌افزاری
Hard sector قطاع سخت‌افزاری
Hardware سخت‌افزار
Hardware configuration پیکربندی سخت‌افزاری
Hardware dependent وابستگی سخت‌افزاری
Hardware description languages HDL زبان تشریح سخت‌افزاری
Hardware key کلید سخت‌افزاری
Hardware resources منابع سخت‌افزاری
Hardware specialist متخصص سخت‌افزار
Adaptive system سیستم سازگار
Association of Information Systems Professionals AISP انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی
Authoring system سیستم مسئول
Binary system سیستم دودوئی
Bus system سیستم گذرگاه
Cartesian coordinate system سیستم مختصات کارتزین
Central information file سیستم اصلی ذخیره داده
Closed shop سیستم بسته
Communications system سیستم مخابراتی
Computer information system سیستم اطلاعات کامپیوتری
Computer system سیستم کامپیوتری
Computing system سیستم محاسباتی
Conversational system سیستم محاوره‌ای
Data base management system DBMS سیستم مدیریت پایگاه داده
Data communications system سیستم ارتباطات داده
Data management system سیستم مدیریت داده
Data processing system سیستم پردازش داده
Decimal system سیستم دهدهی
Dedicated system سیستم اختصاصی
Development system سیستم توسعه‌یافته
Disk operating system DOS سیستم‌ عامل دیسک
Distributed processing system سیستم پردازش توزیعی
Electron beam deflection system سیستم شکست پرتوالکترونی
Electronic data processing system سیستم پردازش الکترونیکی داده
Embedded systems سیستم‌های تعبیه شده
Expert system سیستم خبره
Fail – soft system سیستم با خرابی ملایم
Financial planning system سیستم برنامه‌ریزی مالی
Office information system سیستم اطلاعات اداری
On-line fault tolerant system سیستم تحمّل خرابی درون خطّی
Open shop سیستم باز
Operating system سیستم عامل
Information system سیستم اطلاعات
Input/output control system سیستم کنترل ورودی و خروجی
Interactive graphics system سیستم گرافیکی محاوره‌ای
Interactive system سیستم محاوره‌ای
Keyboard – to – disk system سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape system سیستم صفحه کلید به نوار
Management information system سیستم اطلاعات مدیریت
Mature system سیستم کامل
Metric system سیستم متری
Microcomputer development system سیستم توسعه ریزکامپیوتر
Microcomputer system سیستم ریزکامپیوتری
Multicomputer system سیستم چندکامپیوتری
Multiple-user system سیستم چندکاربره
Multisystem network شبکه چند سیستمی
Numeral system سیستم عددی
Phonetic system سیستم صوتی
Hierarchical data base management system HDBMS سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Hybrid computer system سیستم کامپیوتری دورگه / ترکیبی / هیبرید
Rectangular coordinate system سیستم مختصاتی مستطیلی
Relational data base management system سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Software system سیستم نرم‌افزاری
Stand-alone graphics system سیستم گرافیکی خودکفا
Stand-alone system سیستم خودکفا
Subsystem زیرسیستم
Supervisory system سیستم ناظر
System سیستم
System analyzer تحلیل‌گر سیستم
System board بُرد سیستم
System Chart نمودار سیستم
System Commands فرامین سیستم
System diagnostics تشخیص خرابی سیستم
System disk دیسک سیستم
System flowchart نمودار گردش کار سیستم
System generation ایجاد سیستم
System implementation پیاده‌سازی سیستم
System installation نصب سیستم
System interrupt وقفه سیستم
System loader بارکننده سیستم
System maintenance تأمین و نگهداری سیستم
System Priorities تقدم‌های سیستم
System Programmer برنامه ‌نویس سیستم
System Programming برنامه‌ نویسی سیستم
System programs برنامه ‌های سیستم
System reset راه‌اندازی مجدد سیستم
System resource منبع سیستم
System analysis تحلیل سیستم
System analyst تحلیل‌گر سیستم
System design طرح سیستم
System security حفاظت سیستم
Systems engineer مهندس سیستم
Systems manual کتاب راهنمای سیستم
Systems house خانه سیستم‌ها
System software نرم‌افزار سیستم
System study مطالعه سیستم
System testing آزمایش سیستم
Virtual storage operating system VSOS سیستم عامل حافظه مجازی
Word processing system سیستم پردازش کلمه
Tape Operating System TOS سیستم عامل نوار
Text system سیستم متن
Asynchronous device دستگاه غیرهمزمان
Audio device دستگاه سمعی
Audio response device دستگاه جواب دهنده سمعی
Binary device دستگاه دو حالته
Cassette recorder دستگاه ضبط کاست
Clustered devices دستگاه‌های گروهی
Data entry device دستگاه داده‌ دهی
Data preparation device دستگاه آماده‌سازی داده
Data storage device دستگاه ذخیره داده
Dedicated device دستگاه اختصاصی
Device دستگاه، وسیله
Device cluster گروه دستگاه
Device code کد دستگاه
Device dependent وابسته به دستگاه
Device flag پرچم دستگاه
Device independence مستقل از دستگاه
Device name نام دستگاه
Device number شمارهٔ دستگاه
Direct access storage device دستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Display device دستگاه نمایش
Graphic – input device دستگاه ورودی گرافیکی
Graphic – output device دستگاه خروجی گرافیکی
Optical recognition device دستگاه تشخیص نوری
Output device دستگاه خروجی
Industrial data collection device دستگاه صنعتی جمع‌آوردی داده
Industrial robot دستگاه خودکار صنعتی (روبوت)
Input device دستگاه ورودی
Input/output device دستگاه ورودی و خروجی
Mass storage device دستگاه ذخیره انبوه
Micro-coding device دستگاه ریز برنامه‌نویسی
Passive device دستگاه منفعل
Photoelectric devices دستگاه‌های فتوالکتریکی
Photoresist فرآیند به‌کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Semiconductor device دستگاه نیمه هادی
Sequential device دستگاه ترتیبی
Set مجموعه، نشاندن، دستگاه
Solid state device دستگاه حالت جامد
Storage device دستگاه ذخیره
Symbolic device دستگاه سمبلیک
Unit واحد، دستگاه
Logical unit number شماره منطقی دستگاه
Absolute coding برنامه‌نویسی مطلق
Active program برنامه فعّال
Application programmer برنامه‌نویسی کاربُردی
Application programming برنامه‌نویسی کاربُردی
Application programs برنامه‌های کاربرُدی
Assembly program برنامه ‌اسمبلی
Association of Computer Programmers and Analysts ACPA انجمن برنامه‌نویسان و تحلیل‌گران کامپیوتر
Authorized program برنامه مجاز
Automatic coding برنامه نویسی به‌صورت خودکار
Automatic programming برنامه‌نویسی به‌صورت خودکار
Coder کُدگذار، برنامه‌نویس
Coding کُدگذاری، برنامه نویسی
Coding form ورقهٔ برنامه‌نویسی
Computer program برنامه کامپیوتر
Computer programmer برنامه‌نویس کامپیوتر
Concurrent program execution اجراء همزمان برنامه
Concurrent programming برنامه‌نویسی همزمان
Control program برنامه کنترل
Debugging – a – program اشکال زدائی یک برنامه
Definition of a program تعریف یک برنامه
Desktop publishing program برنامه نشر رومیزی
Detail flowchart نمودار جزئیات گردش برنامه
Diagnostic routine برنامه (روال) تشخیص عیب
Dictionary program برنامه فرهنگ لغات
Dummy module رویّه (برنامه) ساختگی
Electronically programmable برنامه پذیر به ‌صورت الکترونیکی
EPROM PROGRMMER برنامه ریز EPROM
Financial planning system سیستم برنامه‌ریزی مالی
Form – letter program برنامه فرم نامه
Functional programming برنامه‌نویسی تابعی
Graphics program برنامه گرافیکی
Object-oriented programming برنامه ‌نویسی مقصودگرا / شی گرا
Optimum programming برنامه ‌نویسی بهینه
Inference program برنامه استنباط
In-line coding کدگذاری درون برنامه‌ای
In-line processing پردازش درون برنامه‌ای
In-line subroutine زیر روال درون برنامه‌ای
Interactive program برنامه محاوره‌ای
Job کار، برنامه
Job Control Language زبان کنترل کار (برنامه)
Job Control Statement جمله کنترل کار (برنامه)
Job turnaround مدت زمان کار (برنامه)
Fabricated language زبان ساختگی
Formal language زبان صوری
Grammar دستور زبان
Grammatical error اشتباه دستور زبانی
Objective language زبان مقصود
Intelligent language زبان هوشمند
Jargon زبان فنّی
Job Control Language زبان کنترل کار (برنامه)
Machine Language زبان ماشین
Machine – oriented language زبان ماشین‌گرا
Meta-language فوق زبان
Meta – meta-language ماوراء فوق زبان
Mnemonic language زبان یادمان
Musical language زبان موسیقی
Native language زبان اختصاصی
Natural language زبان طبیعی
Nonprocedural query language زبان غیررویه‌ای
Problem-oriented language زبان مسئله‌گرا
Procedure-oriented language زبان رویه‌گرا
Program language زبان برنامه
Programming language زبان برنامه‌نویسی
Programming linguistics زبان‌شناسی برنامه‌نویسی
Pseudo-language شبه زبان
Publication language زبان انتشارات
Hardware description languages HDL زبان تشریح سخت‌افزاری
High – level language زبان سطح بالا
Host computer کامپیوتر میزبان
Human language زبان بشری
Query language زبان پرس و جو
Robot – control languages زبان‌های کنترل روبوت
SNOBOL زبان سمبولیک رشته‌گرا
Source language زبان منبع
Special – purpose programming language زبان برنامه‌نویسی تک منظوره
String processing languages زبان‌های پردازش رشته
Symbolic language زبان سمبلیک
Universal language زبان فراگیر
User-oriented language زبان استفاده‌کننده گرا / کاربرگرا
Linguistics زبانشناسی
List Processing Languages زبان‌های پردازش لیست
Floating-point Basic نوعی زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشاری را می دهد
Target Language زبان مقصود / هدف
TURING programming language زبان برنامه‌‌نویسی تورینگ
Association of Information Systems Professionals AISP انجمن متخصصین سیستم‌های اطلاعاتی
Computer professional متخصص کامپیوتر
Computer specialist متخصص کامپیوتر
Data base specialist متخصص پایگاه داده
Data entry specialist متخصص داده‌دهی
Institute for Certification of Computer Professionals مؤسسه تائید متخصصین کامپیوتر
Schedule زمان‌بندی
Scheduled report گزارش زمان‌بندی شده
Scheduled maintenance نگهداری زمان‌بندی شده
Scheduler زمان‌بند
Scheduling زمان ‌بندی
Searching time زمان جستجو
Seek time زمان جستجو
Sequential file organization سازمان‌دهی ترتیبی فایل
Setup time زمان برپائی
Shortest operating time کوتاهترین زمان عملیات
Simultaneous input/output ورودی و خروجی همزمان
Simultaneous processing پردازش همزمان
Slack time زمان سکون
Standby time زمان جانشینی
Synchronization همزمانی