لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 6

 

Synchronization check کنترل همزمانی
Synchronous Communications مخابره همزمان
Synchronous computer کامپیوتر همزمان
Synchronous network شبکه همزمان
Synchronous operation عملیات همزمان
Synchronous transmission انتقال همزمان
Universal asynchronous receiver/transmitter گیرنده و فرستنده غیرهمزمان فراگیر
Wait time زمان انتظار
Warm-up time زمان آماده شدن
Time log جدول زمان
Time quantum ذرّه زمانی
Timer زمان ‌‌‌‌‌بند
Time-sharing اشتراک زمان
Time slicing تقسیم ‌‌‌‌‌بندی زمانی
Turnaround time زمان برگشت
Central information file سیستم اصلی ذخیره داده
Data storage device دستگاه ذخیره داده
Direct access storage device دستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Information storage and retrieval ذخیره و بازیابی اطلاعات
Magnetic film storage ذخیره فیلم مغناطیسی
Magnetic storage ذخیره مغناطیسی
Mass storage device دستگاه ذخیره انبوه
Reserved words کلمات ذخیره شده
Save ذخیره کردن، پس‌انداز کردن
Storage block بلوک ذخیره
Storage capacity ظرفیت ذخیره
Storage circuit مدار ذخیره
Storage device دستگاه ذخیره
Storage location مکان ذخیره
Storage unit واحد ذخیره
Store ذخیره کردن
Store-and-forward ذخیره و ارسال
Stored-program concept ایده برنامه ذخیره شده
Local store ذخیره محلّی
Data storage techniques روش های ذخیره داده
Analog data داده قیاسی
Automated data processing پردازش داده به‌صورت خودکار
Central information file سیستم اصلی ذخیره داده
Centralized data processing پردازش تمرکز یافته داده
Computerized data base پایگاه داده کامپیوتری
Concatenated data set مجموعه‌ داده متصل شده
Contiguous data structure ساختار داده‌های همجوار
Control data داده کنترلی
Data داده
Data acquisition اکتساب داده
Data base پایگاه داده
Data base administrator مدیر پایگاه داده
Data base analyst تحلیل‌گر پایگاه داده
Data base environment محیط پایگاه‌ داده
Data base management مدیریت پایگاه داده
Data base management system (DBMS( سیستم مدیریت پایگاه داده
Data base manager مدیر پایگاه داده
Data base specialist متخصص پایگاه داده
Data bus گذرگاه داده
Data byte بایت داده
Data cell سلول داده
Data center مرکز داده
Data channel کانال داده
Data collection جمع‌آوری داده
Data communications ارتباطات داده
Data communications equipment تجهیزات ارتباطات داده
Data communications system سیستم ارتباطات داده
Data compression متراکم سازی داده
Data concentration تمرکز داده
Data control section بخش کنترل داده
Data conversion تبدیل داده
Data definition تعریف داده
Data definition language (DDL) زبان تعریف داده
Data description language Data dictionary لغت ‌نامه داده
Data directory فهرست راهنمای داده
Data directory/ dictionary فهرست/ لغت‌نامه داده
Data editing ویرایش داده
Data element عنصر داده
Data encryption حفاظت داده
Data encryption standard استاندارد حفاظت داده
Data entry داده ‌دهی
Data entry device دستگاه داده ‌دهی
Data entry operator متصدی داده ‌دهی
Data entry specialist متخصص داده ‌دهی
Data export صدور داده
Data field فیلد داده
Data field masking پوشش فیلدهای داده
Dataflow گردش داده
Dataflow analysis تجزیه و تحلیل گردش داده
Dataflow diagram نمودار گردش داده
Data import ورود داده
Data independence استقلال داده
Data item واحد (قلم) داده
Data librarian بایگان داده
Data management مدیریت داده
Data management system سیستم مدیریت داده
Data manipulation دستکاری داده
Data manipulating language (DML) زبان دستکاری داده
Data medium رسانه داده
Data name نام‌داده
Data origination اساس داده
Data point نقطه داده
Data preparation آماده ‌سازی داده
Data preparation device دستگاه آماده ‌سازی داده
Data processing پردازش داده
Data processing center مرکز پردازش داده
Data processing curriculum دوره تحصیلات پردازش داده
Data processing cycle چرخه پردازش داده
Data processing management مدیریت پردازش داده
Data processing Management Association (DPMA) انجمن مدیریت پردازش داده
Data processing manager مدیر پردازش داده
Data processing system سیستم پردازش داده
Data processing technology تکنولوژی پردازش داده
Data processor داده پرداز
Data protection حفاظت داده
Data rate نرخ، میزان داده
Data record رکورد داده
Data reduction تقلیل داده
Data security امنیت داده
Data sharing اشتراک داده
Data sheet برگ داده
Data structures ساختارهای داده
Data terminal ترمینال (پایانه) داده
Data transfer operations عملیات انتقال داده
Data transfer rate نرخ (میزان) ارسال داده
Data transmission ارسال داده
Data type نوع داده
Data validation معتبر سازی داده
Data value مقدار ‌داده
Data word کلمه‌ داده
Data word size اندازه کلمه داده
DDL زبانی برای تعریف ساختارهای داده در یک پایگاه داده
Direct data entry داده ‌دهی مستقیم
Distributed data base پایگاه داده توزیعی
Distributed data processing پردازش توزیعی داده
Electronic data processing پردازش الکترونیکی داده
Electronic data processing system سیستم پردازش الکترونیکی داده
Graphic – data structure ساختار داده گرافیکی
On-line database پایگاه داده درون خطّی
Original data داده اصلی
Output data داده خروجی
Industrial data collection device دستگاه صنعتی جمع ‌آوری داده
Input data داده ورودی
Instrumental input داده سودمند
Integrated data processing (IDP( پردازش داده مجتمع
Internal data representation نمایش داده‌های داخلی
Massage پردازش داده
Master data داده‌های اصلی
Mechanical data processing پردازش داده مکانیکی
Numeric data داده عددی
Hierarchical data base management system (HDBMS( سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Raw data داده خام
RDBMS داده رابطه‌ای
Relational database پایگاه داده رابطه‌ای
Relational data base management system سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Sample data داده نمونه
Sequential data set مجموعه ترتیبی داده
Sequential data structure ساختار ترتیبی داده
Serial data داده سری
Source data automation خودکاری داده منبع
Spatial data management مدیریت داده فضایی
Symbolic data داده سمبلیک
Very Large Data Base (VLDB( پایگاه داده بسیار بزرگ
Live data داده مؤثر
Logical data designer طرح داده منطقی
Data gathering جمع آوری داده
Data storage techniques روش های ذخیره داده
Data stream سیر داده
Data structure ساختار داده
Test data داده‌‌های آزمایشی
Data storage techniques روش‌‌های ذخیره داده
Data Stream سیر داده
Data stronger techniques روش‌‌های ذخیره داده
Data stream سیرداده
Data structure ساختار داده
Data model مدل داده
Attach اتصال
Chain field فیلد اتصال
Concatenate اتصال، چسباندن
Concatenated key کلید اتصال
Connect node کد اتصال
Connector symbol علامت اتصال
Connect time زمان اتصال
Direct – connect modem مدم اتصال مستقیم
Female connector اتصال ماده
Fusible link اتصال گداختنی
Off-page connector اتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Interconnection اتصال
Pin اتصال سنجاقی
Program chaining اتصال برنامه
Links اتصال‌ها
Applied mathematics ریاضیات کاربردی
Auto-polling خود نمونه ‌برداری
Copy نسخه، نسخه ‌برداری
Disk copying نسخه ‌برداری از دیسک ‌ها
Disk duplication نسخه ‌برداری از دیسک
Dope vector بردار خصیصه ‌نما
Dump روبرداری، رونوشت
Dumping روبرداری
Dynamic dump روبرداری پویا
Feed جلو بردن، تغذیه کردن
Form feed تغذیه کاغذ (جلو بردن کاغذ)
Instrumentation کاربرد وسایل سنجش
Mapping نقشه‌برداری
Microcomputer application کاربردهای ریزکامپیوترها
Photoresist فرآیند به‌کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Polling نمونه‌برداری، سرشماری
Removable media وسیله برداشتنی
Sampling نمونه ‌برداری
Sampling rate نرخ نمونه ‌برداری
Scientific applications کاربردهای علمی
Screen dump روبرداری صفحه
Slave برده
Snapshot dump روبرداری لحظه‌ای
Static dump روبرداری ایستا
Storage dump روبرداری حافظه
Vector بردار
Vector display نمایش برداری
Vector pair زوج برداری
Vector processor پردازنده برداری
Weed برداشتن قسمت‌های زائد و غیرمطلوب
Xerographic printer چاپگر تصویربردار از عکس
Tele-copying نسخه ‌‌برداری از راه دور
Alphanumeric display terminal ترمینال نمایش الفبا عددی
Bar graph نمایش میله‌ای
Color monitor صفحه نمایش رنگی
Display نمایش
Display adapter آداپتور (تطبیق‌دهنده) صفحه نمایش
Display background زمینه نمایش
Display console کنسول نمایش
Display cycle چرخه نمایش
Display device دستگاه نمایش
Display menu فهرست نمایش
Display surface سطح نمایش
Display terminal ترمینال نمایش
Display type نوع نمایش
Display unit واحد نمایش
Flat – panel display صفحه نمایش مسطح
Flat screen صفحه نمایش مسطح
Formatted display نمایش شکل ‌یافته
Full – page display نمایش تمام صفحه‌ای
Graphic – display mode مد نمایش گرافیکی
Graphic – display resolution وضوح نمایش گرافیکی
Graphics display نمایش گرافیکی
Internal data representation نمایش داده‌های داخلی
Knowledge representation نمایش معلومات
Matrix notation نمایش ماتریسی
Number representation نمایش عددی
Plasma display panel صفحه نمایش گازی
Raster display نمایش محل تصویر
RGB video نمایش
Slide show package بسته نمایش اسلاید
Vector display نمایش برداری
Video display terminal ترمینال نمایش تصویری
Visual display نمایش تصویری
Liquid crystal display صفحه نمایش کریستال مایع
Logical representation نمایش منطقی
Back panel صفحه عقبی
Board صفحه مدار
Color monitor صفحه نمایش رنگی
Detachable keyboard صفحه کلید جدا شدنی
Display adapter آداپتور (تطبیق‌دهنده) صفحه نمایش
Electronic spreadsheet صفحه گسترده الکترونیکی
Flat – panel display صفحه نمایش مسطح
Flat screen صفحه نمایش مسطح
Full – page display نمایش تمام صفحه‌ای
Full – screen تمام صفحه
Full – screen editing ویرایش تمام صفحه‌ای
Graphics screen صفحه گرافیکی
Grid-sheet صفحه شبکه
Off-page connector اتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Optical page reader صفحه نوری خوان
Keyboard صفحه کلید
Keyboarding وارد کردن اطلاعات از طریق صفحه کلید
Keyboard – to – disk system سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape system سیستم صفحه کلید به نوار
Keyboard – to – disk unit واحد صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape unit واحد صفحه کلید به نوار مغناطیسی
Membrane keyboard صفحه کلید غشائی
Page صفحه
Page frame قاب صفحه‌ای
Page printer چاپگر صفحه‌ای
Page reader صفحه خوان
Page-skip پرش صفحه
Pagination صفحه‌بندی
Paging صفحه‌بندی
Panel صفحه
Plasma display panel صفحه نمایش گازی
Platter دیس، صفحه فلزی پهن
Press sensitive keyboard صفحه کلید حساس به فشار
Repagination صفحه‌بندی مجدد
Screen صفحه
Screen dump روبرداری صفحه
Screen generator مولد صفحه
Screen Position مکان صفحه
Screen size اندازه صفحه
Screen Update به‌روز در آوردن صفحه
Split Screen صفحه تقسیم ‌بندی شده
Spreadsheet صفحه گسترده
Visual page صفحه تصویری
Liquid crystal display صفحه نمایش کریستال مایع
Locked – up Keyboard صفحه کلید قفل شده
Touch-sensitive panel صفحه حساس به تماس
Touch-sensitive screen صفحه حساس به تماس
Break key کلید توقف
Command key کلید فرمان
Concatenated key کلید اتصال
Control key کلید کنترل
Cursor control keys کلیدهای کنترل مکان ‌نما
Detachable keyboard صفحه کلید جدا شدنی
DIP switches کلیدهائی از نوع DIP
Function key کلید وظیفه‌ای
Key کلید
Keyboard صفحه کلید
Keyboarding وارد کردن اطلاعات از طریق صفحه کلید
Keyboard – to – disk system سیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape system سیستم صفحه کلید به نوار
Key bounce پرش کلید
Key stations ایستگاه‌های کلید
Key stroke ضربه زدن به کلید
Key switch سویچ کلید
Keyboard – to – disk unit واحد صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape unit واحد صفحه کلید به نوار مغناطیسی
Keyword کلمه کلیدی
Membrane keyboard صفحه کلید غشائی
Press sensitive keyboard صفحه کلید حساس به فشار
Primary key کلید اولیه
Programmable function key کلید برنامه‌پذیر
Hardware key کلید سخت‌افزاری
Repeat key کلید تکرار
Search Key کلید جستجو
Secondary key کلید ثانویه
Shift کلید مبدّل
Spacebar کلید فاصله‌گذار
Storage key کلید حافظه
User-defined key کلید تعریف شده توسط استفاده کننده
Locked – up Keyboard صفحه کلید قفل شده
RETURN key کلید RETURN
Exit خروج
Fan – out گنجایش خروجی
Graphic output خروجی گرافیکی
Graphic – output device دستگاه خروجی گرافیکی
Graphics -output hardware سخت افزار خروجی گرافیکی
Output خروجی
Output area ناحیه خروجی
Output buffer میانگیر خروجی
Output channel کانال خروجی
Output data داده خروجی
Output device دستگاه خروجی
Output media رسانه خروجی
Output stream مسیل خروجی
Outputting خروجی ‌دهی
Input/output ورودی و خروجی
Input/output channel کانال ورودی و خروجی
Input/output control system سیستم کنترل ورودی و خروجی
Input/output device دستگاه ورودی و خروجی
Input/output instructions دستورات ورودی و خروجی
Input/output ports مدخل‌های ورودی و خروجی
Input/output processor پردازنده ورودی و خروجی
Input/output symbol علامت ورودی و خروجی
I/O bound محدود به ورودی – خروجی
I/O channel کانال ورودی و خروجی
I/O Port مدخل ورودی و خروجی
I/O processor پردازنده ورودی و خروجی
Parallel input/output ورودی و خروجی موازی
Real-time output خروجی آنی
Serial input/output ورودی و خروجی سری
Simultaneous input/output ورودی و خروجی همزمان
Voice output خروجی صوتی
Batch دسته، گروه
Cluster controller کنترل کننده گروهی
Clustered devices دستگاه‌های گروهی
Computer users group گروه استفاده کنندگان کامپیوتر
Device cluster گروه دستگاه
Grouping گروه بندی
Group mark علامت گروه
Group printing چاپ گروهی
Special interest groups گروه‌هائی با علاقه ویژه
User group گروه استفاده‌کننده
Computer Music موسیقی کامپیوتری
Electronic music موسیقی الکترونیکی
Musical language زبان موسیقی
Music synthesizer ایجادکننده موسیقی
Fiber optics فیبر نوری
Optical character reader کاراکتر نوری خوان
Optical character recognition تشخیص کاراکتر نوری
Optical communications ارتباطات نوری
Optical disk دیسک نوری
Optical fiber فیبر نوری
Optical laser disk دیسک لیزری نوری
Optical mark reader علامت نوری خوان
Optical mark recognition تشخیص علامت نوری
Optical page reader صفحه نوری خوان
Optical printer چاپگر نوری
Optical reader نورخوان
Optical recognition device دستگاه تشخیص نوری
Optical scanner پیمایشگر نوری
Incident light نور منتشر
Photo-optic memory حافظه نوری
Photo-plotter رسّام نوری
Phototypesetter حروف ‌چینی نوری
platen نورد ماشین تحریر
Speed of light سرعت نور
Ultraviolet Light نور ماوراء بنفش
Light guide هادی نور
Light pen قلم نوری
Optical scanning پیمایش نوری
Data item واحد (قلم) داده
Domain قلمرو
Electronic pen قلم الکترونیکی
Item قلم، فقره
Paint brush قلم ‌موی نقّاشی
Pen plotter قلم رسّام
Pressure sensitive pen قلم حساس به فشار
Stylus قلم نوک سوزنی
Light pen قلم نوری
Cost effectiveness تأثیر بخشی هزینه
Costing هزینه‌گذاری
Design costs هزینه ‌های طراحی
Recurring costs هزینه ‌های تکرار شونده
Auto repeat خود تکرار
Digital repeater تکرارکننده دیجیتالی
Iterate تکرار کردن
Iterative تکراری
Iterative algorithm الگوریتم تکراری
Recurring costs هزینه‌های تکرار شونده
Repeat counter شمارنده تکرار
Repeating decimal number عدد دهدهی تکراری
Repeat key کلید تکرار
Repetition instruction دستورالعمل تکرار
Repetitive تکراری
Branch instruction دستورالعمل انشعاب
Command processing پردازش دستورالعمل
Computer instruction دستورالعمل کامپیوتر
Conditional jump instruction دستورالعمل پرش شرطی
Decision instruction دستورالعمل تصمیم
Dummy instruction دستورالعمل ساختگی
One-address instruction دستورالعمل یک آدرسه
Instruction دستورالعمل
Instruction code کد دستورالعمل
Instruction counter شمارنده دستورالعمل
Instruction cycle چرخه دستورالعمل
Instruction format قالب دستورالعمل
Instruction register ثبات دستورالعمل
Instruction time زمان دستورالعمل
Instruction-word کلمه دستورالعمل
Machine instruction دستورالعمل ماشین
Macro instruction درشت دستورالعمل
Microcode ریز دستورالعمل
Micro instruction ریز دستورالعمل
Multiple-address instruction دستورالعمل چند آدرسه
No-operation instruction دستورالعمل غیرعملیاتی
Pop instruction دستورالعمل بازیابی از پشته
Privileged instruction دستورالعمل ممتاز
Pseudo-code / Pseudocode شبه دستورالعمل
Pull instruction دستورالعمل بازیابی
Push instruction دستورالعمل نشاندن
Halt instruction دستورالعمل توقف
Repetition instruction دستورالعمل تکرار
Logical instruction دستورالعمل منطقی
Automatic shutdown توقف به‌صورت خودکار
Break key کلید توقف
Breakpoint نقطه توقف
Dead halt توقف مطلق
Program stop توقف برنامه
Halt instruction دستورالعمل توقف
Hang – up توقف
Stop bit بیت توقف
Stop code کُد توقف
Bit بیت
Bit manipulation دستکاری بیت
Bit rate نرخ بیت
Bit test تست بیت
Bit transfer rate نرخ ارسال بیت
Information bits بیت ‌های اطلاعاتی
Kilobit کیلو بیت
Megabit میلیون بیت
Parity bit بیت توازن
Sixteen-bit chip تراشه ۱۶ بیتی
Star bit بیت ستاره
Start bit بیت شروع
Stop bit بیت توقف
Terabit storage بیلیون بیت حافظه
Thirty two-bit chip تراشه ۳۲ بیتیر
Mega میلیون
Public domain software نرم‌‌افزار همگانی
Circular shift تغییر مکان دایره‌ای
Invariant تغییر ناپذیر
High volatility تغییر پذیری بالا
Shift تغییرمکان
Surface of revolution سطح تغییر
Surge Protector محافظ تغییر ناگهانی ولتاژ
Voltage surge protector محافظ تغییر ولتاژ ناگهانی
Transaction code کُد تغییرات
Transaction file فایل تغییرات
Transaction-oriented processing پردازش تغییرگرا
Area search جستجوی ناحیه
Binary search جستجوی دودوئی
Blind search جستجوی بی ‌نتیجه
Full – text searching جستجوی تمام متن
Global search and replace جستجو و جایگزینی سراسری
Optimum tree search جستجوی بهینه درخت
Search جستجو کردن
Search and replace جستجو و جایگزینی
Searching time زمان جستجو
Search Key کلید جستجو
Search memory حافظه جستجو
Search string رشته جستجو
Seek جستجو کردن
Seek time زمان جستجو
Sequential search جستجوی ترتیبی
Linear Search جستجوی خطی
Look – up جستجو
Assignment operator عملگر جایگزینی
Assignment statement جمله جایگزینی
Global search and replace جستجو و جایگزینی سراسری
Replacement theory نظریه جایگزینی
Search and replace جستجو و جایگزینی
Beep صدا
Phonemes صداهای ساده
Sound hood صدا پوش
Commodore international, Ltd شرکت بین‌المللی کمودور
International federation for Information processing (IFIP) فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات
International Standards Organization سازمان بین‌المللی استانداردها
ANSI مؤسسه استاندارد ملّی آمریکا
Data encryption standard استاندارد حفاظت داده
International Standards Organization سازمان بین‌المللی استانداردها
Standard استاندارد
Standard function تابع استاندارد
Standard interface رابط استاندارد
Standardize استاندارد نمودن
Standard Pascal پاسکال استاندارد
Standards enforcer اجراءکننده‌ استانداردها
Advanced BASTC بیسیک پیشرفته
Pascal پاسکال
Standard Pascal پاسکال استاندارد
Map نقشه
Mapping نقشه ‌برداری
Storage map نقشه حافظه
Strategic Plans نقشه ‌های استراتژیک
Auxiliary memory حافظه کمکی
Auxiliary storage حافظه کمکی
Bubble memory حافظه حبابی
Capacitor storage حافظه خازنی
Common storage حافظه مشترک
Direct memory access دستیابی مستقیم به حافظه
Disk memory حافظه دیسک
Dynamic RAM حافظه پویا
Dynamic storage حافظه پویا
Dynamic storage allocation تخصیص حافظه پویا
Erasable storage حافظه پاک شدنی
Fixed storage حافظه ثابت
Off-line storage حافظه‌ برون خطی
One-level memory حافظه یک سطحی
On-line storage حافظه درون خطّی
Internal memory حافظه داخلی
Internal storage حافظه داخلی
Magnetic bubble memory حافظه حبابی مغناطیسی
Main memory حافظه اصلی
Main storage حافظه اصلی
Memory حافظه
Memory allocation اختصاص حافظه
Memory board بُرد حافظه
Memory chip تراشه حافظه
Memory cycle چرخه حافظه
Memory dump رونوشت از حافظه
Memory management مدیریت حافظه
Memory map نگاشت حافظه
Memory protection حفاظت حافظه
Non-erasable storage حافظه پاک ‌نشدنی
Nonvolatile storage حافظه غیرفرّار
Permanent storage حافظه دائمی
Photo-optic memory حافظه نوری
Primary storage حافظه اولیه
Programmable memory حافظه برنامه‌پذیر
Programmable read-only memory حافظه برنامه‌پذیر فقط خواندنی
Protected storage حافظه محافظت شده
Random access memory حافظه با دستیابی تصادفی
Read-only memory حافظه فقط خواندنی
Real storage حافظه حقیقی
Roll out از حافظه جمع کردن
Rotating memory حافظه چرخشی
Search memory حافظه جستجو
Secondary storage حافظه ثانویه
Semiconductor storage حافظه نیمه هادی
Static memory حافظه ایستا
Static Storage حافظه ایستا
Storage انباره، حافظه
Storage allocation تخصیص حافظه
Storage dump روبرداری حافظه
Storage key کلید حافظه
Storage map نقشه حافظه
Storage protection حفاظت حافظه
Virtual memory حافظه مجازی
Virtual storage حافظه مجازی
Virtual storage operating system (VSOS( سیستم عامل حافظه مجازی
Volatile storage حافظه فرّار
Working storage حافظه ‌کاری
Temporary storage حافظه موقت
Terabit storage بیلیون بیت حافظه
Diamond لوزی، الماس
Leader راهنما، راهبر، سردسته
Rank رتبه، درجه، مرتبه
History سابقه، تاریخچه
Highlight برجسته، مشخص
Advice پیشنهاد، توصیه
Generate تولید کردن، به وجود آوردن، ساختن
Apply به کار بستن، استفاده کردن
Unsubscribe لغو اشتراک
Collect جمع آوری، به دست آوردن
Domain دامنه، نام اختصاصی برای هر سایت اینترنتی
Ellipse بیضی
Angle زاویه، گوشه
Analyze تجزیه و تحلیل
Visitor بیننده، بازدیدکننده
Layout طرح کلی، لایه بندی
Competition رقابت، مسابقه
Consider در نظر گرفتن، توجه کردن
Presentation ارائه، نمایش
Subscribe اشتراک، آبونمان
Gathering جمع آوری، تدوین
Host میزبان، کامپیوتر میزبان در شبکه
Uni یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست
unidirectional یک طرفه، یک جهتی
uniform یک دست، یک شکل
universal جهانی، فراگیر، همه گیر
Unicode کدهای یکدست، کد یکسان
Multi چند، چند تایی، چندگانه
multi-media چند رسانه ای
multi-user چند کاربره
multi-tasking چند وظیفگی
multi-processing چند پردازشی
union اجتماع، انجمن
united متحد، واحد
Multi-programming چند برنامه ای
Multi-boot راه اندازی چندگانه
Multi-purpose چند منظوره
Mono یک، یکی، تک
monochrome تک رنگ
monolog تک صدایی، صحبت یک نفره
monopoly انحصار، امتیاز انحصاری
Bi دو، دوتایی، دوگانه
bidirectional دوطرفه، دوجهتی
bilingual دو زبانه
binary دودویی
bicycle دوچرخه
Bi-conditional دوشرطی
Poly چند، چند تا، بیش از دوتا
polygon چند ضلعی
Semi نیم، نصف
semiconductor نیمه هادی، نیمه رسانا
semifinal نیمه نهایی
semicolon نقطه ویرگول، نیمه ی کولون
unlink جداسازی
unable ناتوانی، قادرنبودن
unlock بازکردن، ارحالت قفل خارج شدن
unknown ناشناخته، نامعلوم
understand درک، فهمیدن
disconnect قطع شدن
discover کشف شدن، رو شدن
disable ناتوان، غیر فعال
disagree مخالف، ناموافق
invisible رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
indirect غیر مستقیم
inactive غیرفعال، راکد
decoder رمزگشایی، از رمز خارج ساختن
decompress از حالت فشرده خارج ساختن، باز کردن
debug اشکال زدایی، رفع خطا
nonimpact غیر ضربه ای
nondeterministic غیر قطعی، نامعین
antivirus ضد ویروس، ویروس کش
antistatic ضد الکتریسیته ساکن
Anti-shock ضد ضربه، مقاوم در برابر ضربه
irregular بی قاعده، نامنظم
impossible غیر ممکن، ناممکن
impolite بی ادب، بی نزاکت
coprocessor کمک پردازنده
coworker همکار
cooperative تعاونی، مشارکت
reform دوباره شکل دادن، اصلاح
reenter ورود مجدد، دوباره وارد نمودن
reusable قابل استفاده مجدد
restart شروع دوباره، راه اندازی مجدد
telework کار از راه دور، کار از طریق دفاتر اینترنتی
television تلویزیون، دیدن از راه دور
telecommunication ارتباطات از راه دور
connector اتصال دهنده، رابط
processor پردازشگر، پردازنده
separator جدا کننده، سوا کننده
sensor حس گر، حس کننده
operator اپرانور، کاربر، عملگر
computer محاسبه کننده، رایانه
player پخش کنده، بازیگر
user کاربر، استفاده کننده
repeater تکرار کننده، تقویت کننده
programmer برنامه نویس
digital رقمی، عددی
classify دسته بندی، رده بندی
computerize کامپیوتری کردن، کامپیوتری شدن
customize سفارشی کردن، سفارشی شدن
categorize دسته بندی، گروه بندی