لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (7)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 7

 

تماس، برخورد Contact
قرارداد، پیمانکاری Contract
ساخت، ساختن ‍Construct
هدایت، راهنمایی، بردن Conduct
پذیرفتن، قبول کردن Accept
به جز، به غیر از Except
انتظار داشتن، پیش بینی کردن Expect
مفهوم، معنا Concept
حداقل، کمترین Least
لیست، فهرست List
احترام، بزرگ داشت Respect
کامل، تمام Whole
حفره، سوراخ Hole
پایانه، ترکیب صفحه نمایش و صفحه کلید Console
لغو کردن Cancel
خروج Exit
وجود داشتن، موجود بودن Exist
آگاه، خبره Expert
صادر کردن، خروج Export
دکمه، کلید Button
پایین، زیر Bottom
جاروب کردن، مرور Sweep
مبادله، تعویض Swap
موقتی Temporary
معاصر، هم دوره Contemporary
فصل سال Season
دلیل، علت Reason
چپ Left
شمارنده Counter
قطعه، بخش Part
همتا، نقطه مقابل، همکار Counterpart
آزمون پذیرش acceptance test
دستیابی Access
انباشتگر Accumulator
صفحه فعال کارساز، صفک Active Server Page (ASP)
نا چرخه‌ای Acyclic
نگهداری وفقی adaptive maintenance
در افزا add-in
بر افزا add-on
جمع ‌زن Adder
نشانی Address
نشانی ‌پذیری addressability
مخاطب Addressee
نشانی ‌دهی addressing
آزمون الف alpha test
دگرساز (کلید) alt (key)
قاپ بی‌نام anonymous FTP
برنامک Applet
رساننده خدمات کاربردی، رخک Application Server Provider (ASP)
بسته کاربردی application package
برنامه کاربردی application program
واحد حساب و منطق

Arithmetic-Logic Unit (ALU(

آرایه Array
آرایه‌پرداز array processor
هوش مصنوعی Artificial Intelligence (AI)
همگذاری کردن Assemble
همگذار Assembler
همگذاری Assembly
زبان همگذاری assembly language
برنامه به زبان همگذاری assembly language program
برنامه همگذاری assembly program
یادگیری ناهمزمان asynchronous learning
پیوست attachment
اجازه authorization
کاربر مجاز authorized user
خود کاره automaton
پشتیبان back up
پشتیبان گرفتن back up
مازه Backbone
پسبر (کلید) backspace (key)
همسازی با قبل backward compatibility=downward compatibility
برنما Banner
دسته Batch
پرونده دسته‌ای batch file
پردازش دسته‌ای batch processing
برنامه دسته‌ای batch program
محک Benchmark
محک ‌زنی benchmarking
آزمون ب beta test
دوگانی Binary
زیست ‌تراشه Biochip
زیست ‌سنجه biometrics
زیست ‌سنجشی biometrics
زیست ‌سنجی biometrics
بیت bit
آزمون دربسته black-box testing
خلافکار (وب) black Webber
یادگیری تلفیقی blended learning
نظام یادگیری تلفیقی blended learning system
رونوشت محرمانه، ر. ن. م blind carbon copy (bcc)
چشمک ‌زن blinking
چشمک ‌زنی blinking
دندان آبی، بلوتوث Bluetooth
نشانک bookmark
نشانک‌گذاری bookmarking
راه‌اندازی کردن boot, bootstrap
راه‌اندازی boot
راه‌انداز (دیسک) bootable (disk)
طراحی پایین به بالا bottom-up design
واگشت bounce
میانگیر buffer
میانگیری کردن buffer
کم آوردن میانگیر buffer under-run
میانگیردار/ میانگیری شده buffered
میانگیری buffering
اشکال bug
گذرگاه bus
بایت byte
طراحی و ساخت رایانه‌ای CAD/CAM
ابزار مهندسی نرم‌افزار با رایانه CASE tool
شبکه پردیسی Campus Area Network (CAN)
تبدیل قفل (کلید) caps lock (key)
رونوشت، ر. ن carbon copy (cc)
محفظه case
واحد پردازش مرکزی Central Processing Unit (CPU)
گپ chat
گپ زدن chat
گپ‌زنی chatting
تراشه chip
تخته (مدار) circuit board
داده‌های رده‌بندی شده classified data
داده‌های پیراسته cleansed data
داده روشن clear data
تلیک click
تلیک کردن click
کارخواه / کارساز client / server
بریده ‌دان clipboard
بستن close
داده‌های خوشه‌بندی شده clustered data
رمز، شناسه، کد code
کدگذاری کردن code
کدگذار coder
کدگذاری coding
داده‌های گردآوری شده collected data
فرمان command
دکمه فرمان command button
پردازش فرمان command processing
واسط نوشتاری، میانای نوشتاری Command-Line Interface (CLI)
داده‌های چکیده compact data
همسازی compatibility
همساز compatible
ترجمه compilation
ترجمه کردن compile
مترجم compiler
داده‌های فشرده compressed data
رایانه computer
جرم رایانه‌ای computer crime
تقلب رایانه‌ای computer fraud
سواد رایانه computer literacy
برنامه‌سازی رایانه‌ای computer programming
معماری رایانه computer architecture
شبکه رایانه computer network
طراحی رایانه‌ای Computer-Aided Design
ساخت رایانه‌ای Computer-Aided Manufacturing
مهندسی نرم‌افزار با رایانه Computer-Aided Software Engineering
کارآموز رایانه بنیاد computer-based trainee
آموزش رایانه بنیاد، آراب Computer-Based Training (CBT)
طراحی مفهومی (سامانه) conceptual (system design)
پیکربندی configuration
مدیریت پیکربندی Configuration Management (CM)
پیکربندی شده configured
سازگاری، همخوانی consistency
سازگار، همخوان consistent
پیشانه console
مهار (کلید) control (key)
داده‌های برگردان شده converted data
کلوچک cookie, HTTP cookie, web cookie
همپرداز coprocessor
رونوشت (برداشتن) copy
بردار و بچسبان copy and paste
نگهداری تصحیحی corrective maintenance
قفل شکسته cracked
قفل ‌شکن cracker
قفل ‌شکنی cracking
رمز نگاشت cryptogram
رمز نگار cryptographer
رمز نگاشتی cryptographic
رمز نگاری cryptography
رمز شناختی cryptologic
رمز شناس cryptologist
رمز شناسی cryptology
مکان ‌نما cursor
سفارشی ‌سازی customization
سفارشی کردن customize
سفارشی customized
برش، بریدن cut
ببر و بچسبان cut and paste
داده، داده‌ها data
سرپرستی داده‌ها data administration
سرپرست داده‌ها data administrator
تحلیل داده‌ها data analysis
رده‌بندی داده‌ها data classification
رده‌بند داده‌ها data classifier
داده پیرایی data cleansing
خوشه‌بندی داده‌ها data clustering
گردآوری داده‌ها data collection
ارتباط داده‌ای data communication
تجهیزات ارتباط داده‌ای data communication equipment
شبکه ارتباط داده‌ای data communication network
ارتباطات داده‌ای data communications
چکیده‌سازی داده‌ها data compaction
فشرده‌سازی داده‌ها data compression
برگردانی داده‌ها data conversion
داده ‌بان data custodian
داده ‌بانی data custodianship
داده ‌نامه data dictionary
سامانه مدیریت داده‌ نامه، سامِدان Data Dictionary Management System (DDMS)
رمز بندی داده ‌ها data encryption
استاندارد رمزبندی داده ها Data Encryption Standard (DES)
واردسازی داده ‌ها data entry
اکتشاف داده ‌ها data exploration
کاشف داده ‌ها data explorer
استخراج داده ‌ها data extraction
پرونده داده ‌ها data file
پرونده ‌بندی داده ‌ها data filing
داده ‌شار data flow
نمودار داده ‌شار، نمودش Data Flow Diagram (DFD)
هم ‌جوشی داده ‌ها، هم‌ آمیزی داده ‌ها data fusion
داده ‌زایی data generation
گروه ‌بندی داده ‌ها data grouping
تفسیر داده ‌ها data interpretation
مفسر داده ‌ها data interpreter
مدیریت داده‌ ها data management
مدیر داده ‌ها data manager
داده ‌گاه data mart
داده ‌پیام data message
یکپارچگی داده پیام data message integrity
داده ‌کاوی data mining
حفاظت داده ‌ها data protection, data safe keeping
رتبه‌بندی داده ‌ها data ranking
باز نمود داده ‌ها data representation
بخش ‌بندی داده ‌ها data sectioning
سر چشمه داده‌ ها data source
مخزن داده‌ ها data store
جریان داده data stream
جاری ‌سازی داده data streaming
ساختار داده ‌ها data structure
ساختار بندی داده ‌ها data structuring
موضوع داده‌ ها data subject
ردگیری داده ‌ها data tracking
داده ‌رسانی data transfer
انتقال داده ‌ها data transmission
دیداری ‌سازی داده ‌ها data visualization
داده انبار data warehouse
داده انباری data warehousing
پوشیده خوانی (داده ‌ها، واپوشیده سازی) (data deciphering)
رمزگشایی (داده‌ها) (data decryption)
دادگان database
سرپرستی دادگان database administration
سرپرست دادگان database administrator
مدیریت دادگان database management
سامانه مدیریت دادگان، سامد DataBase Management System (DBMS)
مدیر دادگان database manager
نشر دادگان database publishing
کارساز دادگان، کارداد database server
اشکال ‌زدایی کردن debug
اشکال ‌زدا debugger
اشکال ‌زدایی debugging
پوشیده ‌خوانی کردن، واپوشیده (سازی کردن) decipher
پوشیده‌خوانی شده، واپوشیده deciphered
کد گشایی کردن decode
کد گشایی شده decoded
کد گشا decoder
کد گشایی decoding
رمز گشایی کردن decrypt
رمز گشایی شده decrypted
حذف (کلید) delete (key)
اتکا پذیری dependability
اتکا پذیر dependable
به ‌کار اندازی deployment
الگوی طراحی design pattern
مشخصات طراحی design specification
رایانه رومیزی desktop computer
نشر رومیزی desktop publishing
افزاره device
افزاره ‌ران device driver
افزاره ‌گردان device manager
پرده نمایش display screen, screen
قرارداد از دور distance contract
یادگیرنده از راه دور، یادگیرنده از دور distance learner
نظام آموزش از راه دور، نظام آموزش از دور distance learning system
یادگیری از راه دور، یادگیری از دور distance learning, distance training
نام دامنه domain name
ثبت ‌نام دامنه domain name registration
سامانه نام دامنه (ساناد) domain name system
چاپگر سوزنی dot-matrix printer
پایین‌بر (کلید) down arrow (key )
پیشنویس draft
رانه drive
راننده driver
پایانه غیرهوشمند dumb terminal
برگرفت dump
خبرنامه الکترونیکی e-newsletter, e-bulletin
ویرایش، ویرایش کردن edit
ویرایش editing
ویراستار (نرم‌افزار) editor
اثر بخش effective
اثر بخشی effectiveness
کارایی efficiency
ضریب کارایی efficiency factor
کارا efficient
امضای الکترونیکی electronic signature
شکلک emoticon
پوشیده ساختن encipher
پوشیده سازی‌شده enciphered
کد پوشیده enciphered code
داده پوشیده enciphered data
پوشیده ‌سازی enciphering
کد بندی کردن encode
کد بندی شده encoded
کد بند encoder, coder
کد بندی encoding, coding
رمز بندی کردن encrypt
رمز بندی شده encrypted
داده‌ های رمز بندی شده encrypted data
متن رمز بندی شده encrypted text
رمز بندی encryption
پایان‌ بر (کلید) end (key)
کاربر نهایی end-user
ورود (کلید) enter (key)
داده‌ های وارد شده entered data
گریز (کلید) escape (key)
برون‌ برد export
رانه خارجی external drive
داده‌های استخراجی extracted data
برون‌ نت extranet
قاپگاه FTP site
پَسَندان favorites
قاپ کردن File Transfer Protocol, FTP
قرارداد انتقال پرونده، قاپ File Transfer Protocol, FTP
قلم font
قالب format
قالب‌ بندی formatting
همسازی با بعد forward compatibility=upward compatibility
پرسشگان Frequently-Asked Questions (FAQ)
تمام پرده full screen
کار (کلید) function (key)
طراحی کارکردی (سامانه) functional (system design)
پیشانه بازی game console
شبکه جهانی Global Area Network (GAN)
برو go
واسط نگاره‌ای کاربر، میانای نگارها‌ی کاربر Graphical User Interface (GUI)
داده‌های گروه‌بندی شده grouped data
متن زنگامی HTML text
رخنه کردن hack
رخنه‌گر hacker
رخنه‌گری hacking
سخت‌افزار hardware
کمک help
خوابیدن، خواب کردن hibernate
خواب hibernation, sleep mode
آغازه (کلید) home (key)
شبکه خانگی Home Area Network (HAN)
رایانه خانگی home computer
آغازه home page
نَوَردش افقی horizontal scrolling
بسته میزبانی hosting package
رساننده خدمات میزبانی Hosting Server Provider (HSP)
ناف hub
پُر ریسه hyper-threaded
پُر ریسگی hyper-threading
ابر پیوند hyperlink
ابر متن hypertext
زبان نشانه‌گذاری ابر متنی، زنگام Hypertext Markup Language (HTML)
پیاده کردن implement
پیاده ‌سازی implementation
طرح پیاده ‌سازی implementation plan
درون‌ بُرد import
دریافتی inbox
نا سازگاری، نا همخوانی inconsistency
نا سازگار، نا همخوان inconsistent
فناوری اطلاعات (فا) Information Technology (IT)
فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاتا) Information and Communication Technology (ICT)
بزرگراه اطلاعاتی information highway
سیستم اطلاعاتی information system
زیر ساختی infrastructural
زیر ساخت infrastructure
چاپگر جوهر افشان ink-jet printer
درون‌ داد input
ورودی input (device)
درج (کلید) insert (key)
پیام فوری instant message
پیام‌ رسانی فوری instant messaging
یکپارچه شده integrated
یکپارچه ‌سازی integration
یکپارچگی integrity
آزمون یکپارچگی integrity test
پایانه هوشمند intelligent terminal
واسط، میانا interface
با واسط، با میانا interfaced
میانا سازی interfacing
رانه داخلی internal drive
اینترنت internet
قرارداد پیام‌گزینی Internet Message Access Protocol (IMAP
قرارداد اینترنت Internet Protocol (IP
رساننده سرویس اینترنتی (رسا) Internet Service Provider (ISP)
تلفن اینترنتی internet telephony
همکنش ‌پذیری interoperability
همکنش ‌پذیر interoperable
همکنشی interoperation
تفسیر کردن Interpret
تفسیر interpretation
مفسر interpreter
درون ‌نت intranet
نرم ‌افزار نامعتبر invalid software
نمادیس Joint Photographic Experts Group (JPEG)
اهرمک joystick
صفحه کلید keyboard
جانمایی صفحه کلید keyboard layout
رایانه کیفی laptop computer
چاپگر لیزری laser printer
هدف یادگیری learning objective
سکوی یادگیری Learning Platform (LP)
فراهم ‌ساز خدمات یادگیری، فرایاد Learning Service Provider (LSP)
چپ‌بر (کلید) left arrow (key)
سیستم موروثی legacy system
قلمِ نوری light pen
چاپگر سطری line printer
پیوند link
پیوند دادن link
پیوندی linkage
ویراستار پیوندی linkage editor
فهرست پیوندی linked list
پیوند دِه linker
پیوند دِهی linking
نمایشگرِ بلور مایع، نماب Liquid Crystal Display (LCD )
زنده افزار Live-ware, wet-ware, meat-ware, jelly- ware
بارکردن load
بار تراز کردن load-balance
بار تراز شده load-balanced
بار ترازی load-balancing
بار شده loaded
بارکن loader
شبکه داخلی Local Area Network (LAN)
ثبت کردن log
ثبت خروج کردن log off
ثبت خروج log off, sing out, log out
ثبت ورود کردن log on
ثبت ورود log on = sing in = log in
ثبت logging
پایینی lower case
یاد گیرنده سیار m-learner
یادگیری سیار m-learning, mobile learning
نماوا (دیس) MPEG
نامهدان mailbox
بزرگ رایانه mainframe computer
ذخیره ‌سازی انبوه mass storage
بیشینه ‌سازی maximization
بیشینه کردن maximize
واحد حافظه memory unit
گزینگان menu
گزینگانی menu-driven
پیام‌ رسان messenger
فرا داده metadata
روشگان methodology
شبکه شهری Metropolitan Area Network (MAN)
ریز تراشه microchip
ریز رایانه microcomputer
ریز پرداز microprocessor
خُرد رایانه minicomputer
کمینه ‌سازی minimization
کمینه کردن minimize
پیکربندی کمینه minimum configuration
آیینه کردن mirror
آینه mirror
آینه شده mirrored
آیینه کردن mirroring
مودم modem
پودمانی modular
پود مانگی، پودمانی بودن modularity
پودمان module
نمایشگر monitor
پایشگر monitor
پایشگری monitoring
موشی mouse
زیر موشی mouse pad
چند وظیفه multi task
چند وظیفگی multi-tasking
چند ریسه multi-threaded
چند ریسگی multi-threading
ناویدن navigate
ناوش navigation
ناوشگر navigator
رایانه شبکه‌ای network computer
مرکز اطلاعات شبکه Network Information Center (NIC)
نو new
گره node
رایانه کتابی notebook computer
اعداد قفل (کلید) numb lock (key)
نویسه خوان نوری OCR
زبان ‌های شیء‌گرا OO languages
برنامه ‌نویسی شیء‌گرا OO programming
شیء‌گرایی object orientation
شیء‌گرا object oriented
برون خط off-line
پردازش برون خط off-line processing
برخط on-line
پردازش برخط on-line processing
یادگیرنده برخط online learner
یادگیری برخط online learning
نظام یادگیری برخط online learning system
کارآموز برخط online trainee
مربی برخط online trainer
آموزش برخط online training
نظام آموزشی برخط online training system
باز کردن open
متن باز، متن آزاد open source
بنیاد متن باز/ بنیاد متن آزاد Open Source Foundation (OSF)
نرم افزار متن باز/ نرم‌افزار متن آزاد open source software
سامانه عمل operating system
نویسه‌ خوانی نوری Optical Character Recognition (OCR)
پیام ‌ساز originator
ارسالی outbox
برون داد output
خروجی output (device
بسته package
نرم افزار بسته‌ای packaged software
بستک packet, datagram
لَت pad
صفحه‌آرایی page layout
چاپگر صفحه‌ای page printer
تنظیم صفحه page setup
موازی parallel
دستیابی موازی parallel access
درگاهی موازی parallel port
اسم رمز password
وصله patch
مکث (کلید) pause (key)
نگهداری تکمیلی perfective maintenance
مفسّر پرل Perl interpreter
پایا پیوند permalink, permanent link
شبکه شخصی Personal Area Network (PAN)
رایانه شخصی personal computer
دستیار رقمی شخصی، دستیار Personal Digital Assistant (PDA)
شخصی‌سازی personalization
شخصی کردن personalize
شخصی سازی شده personalized
متن ساده plain text
شبه همزمان plesiochronous
افزایه plug-in, add-on
رایانه جیبی pocket computer, hand-held computer, palmtop computer
بودگاه Point Of Presence (POP)
اشاره‌گر pointer
افزاره اشاره pointing device
پایین ‌بر (گزینگان) pop-down menu, pull-down menu
آگهی پیشنما pop-over advertisement, pop-over ad
آگهی پسنما pop-under advertisement
بالابر (گزینگان) pop-up menu
درگاهی port
انتقال ‌پذیری portability
انتقال ‌پذیر portable
درگاه portal
ذخیره ‌ساز اولیه primary storage
چاپ، چاپ کردن print
پیش ‌نمای چاپ print preview
چاپ صفحه (کلید) print screen (key)
مدار چاپی printed circuit
تخته مدار چاپی printed circuit board
چاپگر printer
داده ‌های شخصی private data, personal data
پردازش processing
پردازنده processor
برنامه program
برنامه ‌نویسی programming
برنامه ‌پذیر programmable
داده ‌های حفاظت شده protected data
پیشکار proxy (server)
دادگان منتشر شده published database
پُرسمان query
زبانِ پُرسمان، زَپ Query Language (QL)
پُرسمان پردازی query processing
خوانایی readability
خوانا readable
بید رنگ real-time
آزمون معقولیت reasonableness test
باز راه ‌اندازی کردن reboot
دریافت receive
باز پیکربندی reconfiguration
اَزنو redo
باز آوردن refresh
بازآورده refreshed
بازآوری refreshing
ثبّات register
اطمینان ‌پذیر reliable
اطمینان ‌پذیری reliability
داده ‌های باز نموده represented data
نیاز (ها) requirement(s)
نیازکاوی، تحلیل نیازها requirements analysis
گرد آوری نیاز requirements acquisition
دکمه بازنشانی reset button
نرم ‌افزار بازکاربرد پذیر reusable software
راست ‌بر (کلید) right arrow (key)
رهیاب router
حفظ، حفظ کردن save
حفظ با نام save as
پرده screen
پرده ‌بان screen saver
نَوَردیدن scroll
نَوَر دیده scrolled
نَوَردش scrolling
جست ‌و جو search
جویشگر search engine
جست‌ و جوگر searcher
ذخیره ‌ساز ثانویه secondary storage
امضای الکترونیکی مطمئن secure electronic signature
سیستم اطلاعاتی امن secure information system
روش امن secure method
ارسال send
درگاهی متوالی، درگاهی سری serial port
متوالی، سری serial, sequential
کارسازگان server farm, server cluster, computer farm
تبدیل (کلید) shift (key )
توقف shut down
متوقف کردن shut down
امضا کننده signatory
قرارداد ساده نامه رسانی Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
رایانه همزمان simultaneous computer
رایانه همپا simultaneous computer
تک وظیفه single task
تک وظیفگی single-tasking
پایگاه site
پایانه هوشمند smart terminal
نرم ‌افزار software
به‌کاراندازی نرم ‌افزار software deployment
راهبرد به کاراندازی نرم ‌افزار software deployment strategy
طراحی نرم‌ افزار software design
بازبینی طراحی نرم ‌افزار software design review
طراح نرم‌ افزار software designer
تولیدکننده نرم ‌افزار software developer
تولید نرم‌ افزار software development
مدل تولید نرم ‌افزار software development model
مهندس نرم‌ افزار software engineer
مهندسی نرم‌ افزار software engineering
نرم‌ افزارسازی software factory
بازبینی رسمی نرم ‌افزار software formal review
بازبینی غیر رسمی نرم ‌افزار software informal review
نگه‌داری نرم‌ افزار software maintenance
بازبینی مدیریتی نرم افزار software managerial review
بسته نرم‌ افزاری software package
بازکاربردپذیری نرم ‌افزار software reusability
بازبینی نرم ‌افزار software review
روش بازبینی نرم‌ افزار software review technique
بازبین نرم ‌افزار software reviewer
مجموعه نرم ‌افزار، نرم ‌افزارگان software suite
کاربردپذیری نرم ‌افزار software usability
اعتبارسنجی نرم ‌افزار software validation
درستی‌سنجی نرم ‌افزار software verification
درستی‌سنج نرم ‌افزار software verifier
فاصله (کلید) space (key)
زبان (تعریف مشخصات) specification language
مدل حلزونی spiral model
آماده به کار standby
ایست stop
ذخیره ‌سازی storage
ذخیره ‌ساز storage device
ذخیره کردن store
ذخیره (کلید) stored
رشته string
اَبرَ رایانه supercomputer
اَبَر خُرد رایانه Super-mini computer
وبگَرد surfer
وبگَردی surfing, web surfing
یادگیری همزمان synchronous learning
همنشری کردن syndicate
همنشر syndicated
همنشری syndication
تحلیل سامانه system analysis
تحلیلگر سامانه system analyst
جهش (کلید) tab (key)
رانه نوار، نواررانه tape drive
آموزش فن بنیاد، آفَن Technology-Based Training (TBT)
دورآموزی Tele-education
دورکاری telework
مرکز دورکاری telework center
الگو template
آزمایه test case
داده‌های آزمایشی test data
قالب متنی text format
متن ‌پردازی text processing
متن ‌پرداز text processor
تلفن پیام ‌نما text telephone
ریسه thread
گذر داد throughput
ابزار tool
طراحی بالا به پایین top-down design
پرده لمسی touch screen, touch display screen
لَتِ لمسی touchpad
توپک trackball
داده‌های ردگیری شده tracked data
داده‌های رسانده transferred data
قرارداد هدایت انتقال Transmission Control Protocol (TCP)
خاموش کردن turn off, switch off
درگاهی همه گذر USB port
واگَرد undo
نشانی وب Uniform Resource Locator, Universal Resource Locator (URL)
همه گذر Universal Serial Bus (USB)
بالابر (کلید) up arrow (key)
روزآمد update
روزآمد کردن update
روز آمدسازی updating
ارتقا دادن upgrade
ارتقا یافته upgraded
ارتقا upgrading
بالایی upper case
نرم ‌افزار کاربردپذیر usable software
کاربَر user
شناسه کاربَر user ID
واسط کاربَر، میانای کاربَر user interface
نام کاربَر user name
کاربَرپسند user-friendly
واسط کاربَرپسند، میانای کاربَرپسند User-Friendly Interface (UFI )
نرم ‌افزار معتبر valid software
اعتبار و درست‌ سنجی Verification & Validation (V&V)
نرم ‌افزار درستی ‌سنجی شده verified software
درستی ‌سنجی نرم‌افزار verify software
نَوَردش عمودی vertical scrolling
نما view
نماسازی viewing
داده‌های دیداری سازی شده visualized data
مدل آبشاری waterfall model
وب تلویزیون web TV
وب ‌بین web cam
میزبانی وب web hosting
وب ‌دار web master
وب داری web mastering
صفحه وب web page
وبگاه web site
وب ‌بنیاد web-based
یادگیری وب بنیاد، یادوِب Web-Based Learning (WBL)
کارآموز وب بنیاد web-based trainee
آموزش وب بنیاد، آوب Web-Based Training (WBT, internet-based training)
وب ‌باز، وب کار Webber
وب‌ بازی، وب‌کاری webbing
وب‌ پخشگر webcaster
وب ‌پخش webcasting
وب‌ نوشت weblog
وب ‌نویس web logger
وب‌ نویسی Web-logging
آزمون در باز white-box testing
شبکه گسترده Wide Area Network (WAN)
پنجره window
پنجره ‌بندی windowing
واژه‌ پردازی word processing
واژه ‌پرداز word processor
واژه‌ پرداز word processor
ایستگاه کار workstation
جهان وب World Wide Web (WWW)
همسویی Alignment
بنیادین Function
اجرا Run
توصیفی Descriptive
پیمایشی Survey
پس از تجربه Post Hoc Tests
زیرساخت backbone
اینترنت نسل بعد Next Generation Internet
ارایه کننده خدمات اینترنتی Internet service provider
کیوسک های اینترنتی Internet Kiosk
نام دامنه Domain Name
گواهینامه دیجیتال Digital Certificate
رمز نگاری Encryption
سرویس ارتباطی communications services
چندگانه Multiple Access
فراگردی Roaming
واگذاری Handover
جایگشت Hando
پهنای باند Bandwidth
باند پایه Base Band
دودویی Binary
هزینه Charging
نمونه Sample
نمونه برداری Sampling
درهم ساختن Scramble
درهم ساز Scrambler
خدمت Service
کد درهم ساز Scrambling Code
گذر دهی Throughput
اشتراک زمانی Time Sharing
شیار زمانی Time Slot
زمان بندی Timing
همتافتن Multiplex
همتافتگر Multiplexer
همتافتگری Multiplexing
افزونگی Redundancy
فراگردی Roaming
اشتراک زمانی Time Sharing