با استفاده از کد زیر در پوسته وردپرس خود می توانید لینک های نوشته قبلی و نوشته بعدی را به صورت تصویر به صفحه نمایش تکی نوشته ، یعنی فایل single.php اضافه کنید.

نکته : فراموش نکنید که فایل های عکس next.png و prev.png را به فایل img پوسته خود اضافه کنید.

<?php
next_post_link( '%link', '<img src="' . get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/img/prev.png" />');
?>
<?php
previous_post_link('%link', '<img src="' . get_bloginfo('stylesheet_directory') . '/img/next.png" />' );
?>