شاید بخواهید لینک های داخل مطالب خود را حذف کنید، برای این کار کدی را به شما معرفی می کنیم که بدون نیاز به هیچ تگ گذاری در مطالب می توانید لینک های مطالب خود را حذف کنید.

دقت نمائید: لینک های مطالب شما برای همیشه پاک نمی شوند و هنگام پاک کردن این کد از سایت، مجددا لینک های شما به حالت عادی بر می گردند. این بزرگترین مزیت آن است. 🤔🧐😉 کد خدمت شما:

کد زیر را به فایل function.php قالبتان اضافه کنید. (توجه کنید همیشه قبل از تغییر فایل functions.php از آن بکاپ تهیه کنید)

add_filter('the_content', 'removelink_content',1);

function removelink_content($content = '')
{
	// digital98.ir
	preg_match_all("#<a(.*?)>(.*?)</a>#i",$content, $matches);
	$num = count($matches[0]);for($i = 0;$i < $num;$i++){
		$content = str_replace($matches[0][$i] , $matches[2][$i] , $content);
	}
	return $content;
}

digital98 ==> تبدیل می شود به ==> digital98