تعیین طول و عرض یک عکس (اندازه عکس)، با مشخصه های width و height در HTML

با استفاده از مشخصه های width و height در HTML ، می توانیم اندازه نمایش یک عکس را تعیین کنیم. باید توجه داشت، که اگر اندازه عکس، از اندازه تعیین شده کوچکتر باشد، آنگاه ممکن است که عکس با کیفیت خوبی نمایش داده نشود، بنابراین معمولا این مشخصه ها، برای کوچکتر نمایش دادن یک عکس به کار می روند.

نحوه استفاده از مشخصه های width و height در HTML ، به صورت زیر می باشد:

<img src="logo.png" width="50px" height="60px" />

که در آن، px به معنای واحد پیکسل می باشد.

به مثال زیر توجه کنید :

ابتدا یک بار، تصویر را به صورت معمولی نمایش می دهیم و سپس آن را با اندازه ای کوچکتر نمایش خواهیم داد:

<html>
<head>
</head>
<body>
<img src="image.png" />
<br /><br />
<img src="image.png" width="30px" height="30px" />
</body>
</html>