برای تعیین حداکثر تعداد کلمات دلخواه برای عنوان نوشته های وردپرس از کد زیر در فایل functions.php استفاده کتنید:

function maxWord($title){
global $post;
$title = $post->post_title;
if (str_word_count($title) >= 10 ) //set this to the maximum number of words
wp_die( __('Error: your post title is over the maximum word count.') );
}
add_action('publish_post', 'maxWord');

اگر در هنگام انتشار نوشته وردپرس، تعداد کلمات عنوان نوشته بیشتر از حد تعیین شده توسط شما باشد از انتشار مطلب با ایجاد پیغام خطایی جلوگیری می شود.