توسط کد نمایش مطالب دلخواه وردپرس امکان لیست کردن نوشته ها براساس شناسه id وجود دارد.
به عنوان مثال 5 مطلب داریم که میخواهیم تنها این مطالب را در بخشی از قالب وردپرس مان نمایش دهیم برای اینکار میتوانیم از متغییر post__in در کوئری وردپرس مان استفاده کنیم.

کد نمایش مطالب دلخواه وردپرس با متغییر post__in

متغییر post__in از طریق آرایه، ای دی id مطالب دلخواه را میگیرد و در کوئری نمایش میدهد.

کدهای زیر را در هر محل از قالب وردپرس تان که میخواهید قرار دهید.

<?php $randoms= new WP_Query(
array('post_type' => 'post','post__in' => array( 412,87,68,372 )));
if($randoms->have_posts()){ while($randoms->have_posts()) : $randoms->the_post(); ?>
کدهای نمایش کوئری
<?php endwhile; } wp_reset_query(); ?>

در خط دوم از متغییر post__in برای نمایش 4 مطلب که دارای شناسه های 412,87,68,372 هستند، استفاده شده است.
در خط چهارم توابع وردپرس لازم برای نمایش کوئری مانند: تابع عنوان، تصویر شاخص و … را میتوانید استفاده کنید.