جهت نمایش iframe در نوشته ها و صفحات وردپرس از کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود استفاده نمائید:

add_shortcode('iframe', array('iframe_shortcode', 'shortcode'));
class iframe_shortcode {
  function shortcode($atts, $content=null) {
     extract(shortcode_atts(array(
        'url'   => '',
        'scrolling'   => 'no',
        'width'   => '100%',
        'height'   => '500',
        'frameborder'   => '0',
        'marginheight'   => '0',
     ), $atts));

     if (empty($url)) return '';

   return ''; } }

 

اکنون از کد زیر در داخل نوشته یا صفحه دلخواهتان برای نمایش iframe استفاده کنید:

[iframe url=”https://digital98.ir/panda-free-antivirus/” width=”100″ height=”100″ scrolling=”yes” frameborder=”1″ marginheight=”2″]