برای به دست آوردن شناسه نوشته، خارج از حلقه نوشته های وردپرس، در صفحه single.php از کد زیر استفاده کنید.

<?php
       global $wp_query;
       $postID = $wp_query->post->ID; 
?>