با استفاده از کد زیر در فایل single.php پوسته وردپرس خود ، می توانید برچسب های نوشته را نمایش دهید.

<?php
   if (is_single()) {
      foreach(get_the_tags($post->ID) as $tag) { echo $tag->name . ', '; }
      } 
?>