اگر بخواهید کاربر مشاهده یک نتیجه در هنگام جستجو در مطالب (یک نوشته) را داشته باشد و در سیلی از نوشته های وردپرس مرتبط با موضوع سرچ شده، سر درگم نباشد. با این کار کاربران سایت راحتتر می توانند وب سایت را مرور کنند و به نتیجه برسند.

هنگامی که نتیجه یک جستجو تنها یک نوشته است به جای نمایش نتیجه جستجو، کاربر را به آن نوشته پیدا شده هدایت کنید.

اکنون جهت این کار از کد زیر در فایل functions.php پوسته وبسایتتان استفاده کنید.

add_action('template_redirect', 'single_result');
function single_result() {
  if (is_search()) {
    global $wp_query;
    if ($wp_query->post_count == 1) {
      wp_redirect( get_permalink( $wp_query->posts['0']->ID ) );
    }
  }
}