برای دانلود کتابهای انگلیسی به صورت رایگان می توانید از وب سایتهای زیر استفاده نمایید:

https://b-ok.xyz

http://www.readprint.com

palmm.fcla.edu/juv

publishing.cdlib.org/ucpressebooks

www.scribd.com

www.freebookspot.es

www.free-ebooks.net

manybooks.net

www.getfreeebooks.com

freecomputerbooks.com

https://www.freetechbooks.com

bookyards.com

http://www.baen.com

e-library.net/free-ebook.htm