نام گزارش : گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده می کنیم کمی مشکل است. در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد. گزارش آزمایشگاه شیمی عمومی 1 شامل تئوری، شرح، آنالیز داده ها، جداول و نمودارها، عکس و … از آزمایشات است.

این گزارش کار، کامل ترین گزارش کار درس آزمایشگاه شیمی عمومی 1 است که شامل هشت آزمایش می باشد که عبارتند از :

1 » تیتراسیون اسید و باز

2 » تیتراسیون اکسیداسیون-احیا

3 » قانون بقای جرم

4 » تعیین سختی آب

5 » تعیین اکی والان فلز

6 » تعیین جرم ملکولی مایعات فرار و گاز ها

7 » تعادل های شیمیایی

8 » سرعت واکنش های شیمیایی

توضیحات: این گزارش کار از نظر محاسبات و شکل و نمودار کامل است.