alexa سایتی است که رتبه ی سایت را نشان می دهد، شما میتوانید رتبه ی وب سایت ها را در الکسا ببینید و مقایسه کنید.

این اسکریپت رتبه ی وبسایت مورد نظر شما رو از الکسا دریافت و نشان می دهد.

برای استفاده از این اسکریپت می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید:

<?php
include_once 'alexa.php';
//get alexa data
$data=get_rank('https://digital98.ir');
print_r($data);
?>

کافیست اسکریپت را به صفحه ی خود اظافه کنید و با استفاده از تابع get_rank رتبه ی سایت را از الکسا دریافت کنید! دقت کنید که باید ادرس کامل سایت مورد نظر خودتون را به این تابع بدهید. خروجی این تابع یک ارایه خواهد بود که در این ارایه رنک جهانی (global rank) و رنک مربوط به کشور (country rank) وجود دارد.

گرفتن رتبه الکسا در php با عبارت ها با قاعده (Regular expression)

در کد زیر ما با استفاده از تابع file_get_contents کد های html صفحه مورد نظر که شامل رتبه بندی سایت است، دریافت می کنیم و بعد با تابع preg_match و عبارت های باقاعده رتبه مورد نظر را استخراج و به کاربر نمایش می دهیم.

<?php
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$url = file_get_contents('http://data.alexa.com/data?cli=10&dat=snbamz&url=http://google.com');
//Alexa Rank
preg_match('/\<popularity url\="(.*?)" text\="([0-9]+)" source\="panel"\/\>/si', $url, $matches);
$globalrank = ($matches[2]) ? $matches[2] : 0;
echo "زتبه جهانی : ".$globalrank;
?>

اگر قصد دارید رنکینگ سایت خود در الکسا را به کاربراتان نشان دهید می توانید از کد زیر استفاده کنید:

<?php
function getAlexaRank( $url ) {
$xml = simplexml_load_file('http://data.alexa.com/data?cli=10&dat=snbamz&url='.$url);
$rank=isset($xml->SD[1]->POPULARITY)?$xml->SD[1]->POPULARITY->attributes()->TEXT:0;
$web=(string)$xml->SD[0]->attributes()->HOST;
return $rank;
}
echo getAlexaRank('https://digital98.ir');
?>