با استفاده از تابع زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود ، می توانید همه اطلاعات مرتبط با یک نوشته را بدست آورید .

function get_post_meta_all($post_id){
global $wpdb;
$data = array();
$wpdb->query("
SELECT `meta_key`, `meta_value`
FROM $wpdb->postmeta
WHERE `post_id` = $post_id
");
foreach($wpdb->last_result as $k => $v){
$data[$v->meta_key] = $v->meta_value;
};
return $data;
}