بدست آوردن آدرس (URL) تصویر شاخص در وردپرس

با قرار دادن کد زیر در مکان دلخواه پوسته وردپرسی خود می توانید آدرس تصویر شاخص نوشته را بدست آورید .

<?php if (has_post_thumbnail( $post->ID )) : ?>
<?php $image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'single-post-thumbnail' ); ?>
<img src="<?php echo $image
[0]; ?>” />