• استاد ؛ علی وطنی و سعید مخاطب ️ 
  • زبان ؛ فارسی ️ 
  • تعداد صفحه ؛ 274 
  • نوشتار ؛ تصویر از کتاب چاپی ️ 
  • سال ؛ 1388 ️ 
  • فرمت ؛ PDF ️

مطالب كتاب حاضر در زمینه اصول بنیادی طراحی خطوط لوله جریان‌های چند فازی است كه هر فصل از كتاب با مسئله، نمودار و جدول تدوین شده است. ابتدای كتاب شامل فهرست نشانه‌ها و اختصارات متن است. عناوین تعدادی از فصل‌ها از این قرار است :

– مفاهیم بنیادی و معادلات اساسی جریان‌های دو فازی،

– خواص سیالات دو فازی،

– تعیین شرایط عملیاتی خطوط لوله انتقال جریان‌های دو فازی،

– الگوهای جریان دو فازی درون خطوط لوله،

– مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریان‌های دو فازی.