اگر می خواهید کاربرانی که از طریق موتور جستجوی گوگل به سایت شما آمده اند را شناسایی کنید از کد زیر استفاده نمائید، با اینکار حتی می توانید یک پیغام دلخواه را به آنها نمایش دهید.

if (strpos($_SERVER[HTTP_REFERER], "google") == true) {
    echo "Hello Google User!";
}