گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 1

این گزارش کار، کامل ترین گزارش کار درس ازمایشگاه فیزک 1 است که شامل گزارشی کامل از آزمایش های زیر می باشد:

۱-اندازه گیری چگالی جامدات

۲-اندازه گیری ارزش آبی کالری متر

۳-تعیین گرمای نهان ذوب یخ

۴-ضریب انبساط خطی

۵-تعیین گرمای ویژه فلرات

۶-اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از آونگ ساده

۷-کولیس

۸-تعیین چگالی مایعات

۹-اندازه گیری شتاب ثقل با استفاده از سقوط آزاد

۱۰-قانون بویل – ماریوت

۱۱-تعیین سختی فنر

۱۲-معادل میکانیکی حرارت (عدد ژول)

۱۳-حرکت پرتابه