گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ شامل تئوری، شرح، آنالیز داده ها، جداول و نمودارها، عکس و … از آزمایشات است.

  1. گزارش آزمایشگاه فیزیک ۲ شامل هفت آزمایش می باشد که عبارتند از:
  2. دستگاه های اندازه گیری (مولتی متر)
  3. روش اندازه گیری مقاومت (پل وتسون و …)
  4. K.V.L و K.C.L
  5. اندازه گیری و محاسبه ظرفیت خازن و ظرفیت معادل چند خازن
  6. دستگاه اسیلوسکوپ (موج نما)
  7. مبدل ها (ترانسفورماتورها)
  8. طراحی آمپر متر و ولت متر