خداوند به‌طور صریح با نام‌ها و صفات زیر در قرآن ذکر شده‌است:

آخذ • آخر • ابقی • احد • احسن‌الخالقین • احکم‌الحاکمین • ارحم‌الرّاحمین • اسرع‌الحاسبین • اشدّ • اعلی • اعلم • اقرب • اکرم • اله • اللّه • اوّل • اولی • اهل‌التّقوی • اهل‌المغفره • باری • باطن • بالغ • بدیع • بَرّ • بصیر • توّاب • جاعل • جامع • جبّار • حاسب • حافظ • حسیب • حفیظ • حفیّ • حق • حَکَم • حکیم • حلیم • حمید • حیّ • خادع • خالق • خبیر • خلّاق • خیر • خیرالحاکمین • خیرالرّاحمین • خیرالرّازقین • خیرالغافرین • خیرالفاتحین • خیرالفاصلین • خیرالماکرین • خیرالمنزلین • خیرالنّاصرین • خیرالوارثین • ذوالجلال والاکرام • ذوالرّحمه • ذوالطّول • ذوالعرش • ذوالفضل • ذوالقوّه • ذوالمعارج • ذوانتقام • ذوعقاب • ذومغفره • راد • رافِع • رئوف • ربّ • رحمن • رحیم • رزّاق • رفیع‌الدّرجات • رقیب • زارع • سریع‌الحساب • سریع‌العقاب • سلام • سمیع • سمیع‌الدّعاء • شاکر • شاهد • شدیدالعذاب • شدیدالعقاب • شدیدالمحال • شفیع • شکور • شهید • صادق • صمد • ظاهر • عالم • عالم‌الغیب • عالم‌الغیب والشّهاده • عزیز • عظیم • عفوّ • علّام‌الغیوب • علیم • علیّ • غافرالذنب • غالب • غفّار • غفور • غنیّ • فاعل • فاطر • فالق‌الاصباح • فالق‌الحبّ والنّوی • فتّاح • فعّال • قائم علی کلّ نفس • قابل‌التّوب • قادر • قاهر • قدّوس • قدیر • قریب • قوی • قهّار • قیّوم • کاشف • کافی • کبیر • کریم • کفیل • لطیف • مالک • مُبتَلی • مبین • متعال • متکبّر • متوفّی • متین • مجیب • مجید • محیط • محیی • مخزی‌الکافرین • مستعان • مُستَمِع • مصوّر • مُطَهّر • مقتدر • مقیت • مُلْتَحِد • ملک • ملیک • مُمِدّ • مُنتَقِم • مُنزِل • مُنَّزِل • مولی • مؤمن • موهن • مهلک • مهیمن • نصیر • نور • واحد • وارث • واسع • والی • ودود • وکیل • ولی • وهّاب • هادی

نام‌ها و صفات تصریح نشده

در «فرهنگ قرآن» اسماء و صفات غیرمصرّح در قرآن، که از افعال نسبت داده شده به خدا در قرآن انتزاع می‌شوند، مشروط به این‌که در بیان معصومان به آن‌ها تصریح شده باشد یا در کتاب‌های کلامی از آن‌ها بحث شده باشد، عبارتند از: آمِر • بادئ • باسط • باطش • باعث • باقی • بانی • جازی • جلیل • حاشرالخلایق • حاکم • حامل • حنّان • خاذل • داحی • داعی • دلیل • ذارئ • ذاکر • رائی • راحم • رازق • راضی • رامی اصحاب‌الفیل • ساخط • ساقی • سالخ • سامع • شارع • شافی • شاق • صارف • ضارب‌الأمثال • طاحی‌الأرض • طامس عیون الأعداء • طاوی السّماء • عائد • عادل • عاصم • عافی • غضبان • فاتح • فاتق • فادی • فارض • فارق • فاصل • قائل‌الصّدق • قابض • قاسم • قاصم • قاضی • قاطع • کاتب‌الحسنات • کاره • کاسی • ماحی • ماد • ماهد • مُبارِک • مُبَدِّل • مُبدِی • مُبَشِّر • مُبْطِل • مُبَیِّن • مُتجاوِز • مُتَجلّی • مُتَقبّل‌الحسنات • مُتْقِن • مُتکلِّم • مُتَوَلّی • مُثْبِت • مُثَبّت • مُثیب • مُجازی • مُجلّی • مجیر • مُحاسِب • مُحبّ • مُحَبِّب • مُحَذِّر • مُحَرِّم • مُحسِن • مُحْصی • مُحِقّ الحق • مُحْکِم • مُختار • مُخَفِّف • مُخلِص • مُخَوِّف • مُدافِع • مُدَبّر • مُدْرک • مُدمِّر • مُذلّ • مُذَلِّل • مُذْهِب • مُرْتَضی • مُرْسی • مُرَکِّب • مُرید • مُزَّکی • مُزوِّج الحور • مُزَیِّن • مُسبِغ • مُستَجیب • مُستَغنی • مستوی علی‌العرش • مُسخِّر • مُسلِّط • مُسَلِّم • مُسْمِع • مُسَوّی • مُسیِّر • مُشتَری • مُصَرِّف • مُصطفی • مُصْلِح • مُصیب • مُضِلّ • مُطعِم • مُظْفِر • مُظَلِّل • مُظْهِر • مُعِدّ • مُعَذِّب • مُعَرِّف • مُعِزّ • مُعْطی • مُعْظِم • مُعَلِّم • مُعید • مُغْرِق فرعون • مُغْشِی • مغطِش اللیل • مُغْنی • مُفتی • مُفَجّر • مُفَصِّل • مُفَضِّل • مُفهِّم • مُقْبِر • مُقَدِّر • مُقدِّم • مُقرّ • مُقَرّب • مُقسِط • مُقَطِّع • مُقَلّب • مُقْنی • مُکثِّر • مُکْرِم • مُکَرِّم • مُکفِّرالسّیئات • مُکْمل‌الدّین • مُکوِّر • مُلْزِم • مُلْقی • مُلْهِم • مُلیّنُ‌الحدید • مُمَتِّع • مُمَحِّص • مُمْسِک • مُمَکِّن • مُمَهِّد • مُمیت • مُنادی • مَنّان • مُنْبِت • مُنْجِی • مُنْشِر • مُنْطِق • مُنْعِم • مُنْقِذ • مُنکِّس • مُوحی • مُوسِع • مُوَّفِّق • مُوفی • مُولِج • مُهین • مُیسّر • مُؤتی • مُؤخِّر • مُؤلِّف • نازع • ناسف‌الجبال • ناشر • ناظر • نافخ • ناهی • واجد • واضع • واهب

اسماء خدا در قرآن مجموعه‌ای بیش از ۲۰۰ نام است و اصطلاحا، ۹۹ تای آن «اسماء الحسنی» یا نام‌های نیکوی خداوند خوانده می‌شوند. هر چند که تعداد نام‌های خدا، شامل صفت‌ها و کلمه‌های مرکب، در قرآن و سنت از ۹۹ عدد خیلی بیشتر هستند، ولی مسلمانان اعتقاد دارند که گروه برگزیده‌ای از نام‌ها (نام‌های نیکو)، تعدادشان ۹۹ عدد است.

الله
خدا
The Name Of God

رحیم
مهربان
The Mercifull

رحمن
بخشاینده
The Beneficent

ملک
پادشاه
The King

قدوس
مقدس
The Holy

جبار
توانگر
The Compeller

عزیز
باشکوه
The Mighty

مهیمن
نگهدارنده
The Protector

مؤمن
اطمینان دهنده
The Guardian Of Faith

سلام
پاک و سلامتی بخش عالم
The Source Of Peace

غفار
همیشه بخشاینده
The Forgiver

مصور
نگارگر، صورتگر
The Fashioner

بارئ
درست
The Evolver

خالق
آفریننده
The Creator

متکبر
بسیار بزرگ
The Majestic

علیم
داناترین
The All Knowning

لتاح
گشاینده (پیروزکننده)
The Opner

رزاق
همیشه روزی دهنده
The Provider

وهاب
نیک بخشاینده
The Bestover

قهار
فروکاهنده
The Subduer

معز
عزیزکننده
The Honourer

رافع
(به سوی خود) بالا برنده
The Exalter

خافض
پست کننده، خوار کننده
The Abaser

باسط
گستراننده، فراخ کننده روزی
The Expender

قابض
می‌راننده، بیرون کشنده جان‌ها
The Constrictor

عدل
بینهایت عادل
The Just

حکم
دادگر
The Judge

بصیر
بیناترین
The All Seeing

سمیع
شنواترین
The All Hearing

مذل
خوارکننده
The Dishonourer

غفور
بسیار بخشاینده
The All-Forgiving

عظیم
بی‌انتها
The Great One

حلیم
بسیار بردبار
The Forbearing One

خبیر
آگاه‌ترین
The Aware

لطیف
آن‌که بر بندگانش لطف دارد
The Subtle One

مغیث
نگاه دارنده، یاور
The Maintainer

حفیظ
نگهدارنده
The Preserver

کبیر
بزرگ‌ترین
The Most Great

عالی
بلند مرتبه
The Most High

شکور
بسیار سپاسگزار (پاداش دهنده بزرگ است عمل کوچک را)
The Appreciative

مجیب
پاسخگو
The Responsive

رقیب
نگهبان، بیننده و آماده
The Watchfull

کریم
بسیار بخشنده
The Generous One

جلیل
بسیار گرانقدر
The Sublime One

حسیب
شمارنده
The Reckoner

باعث
برانگیزنده مردگان
The Resurrector

مجید
بسیار لایق ستایش (در ذات و صفات خود عظیم و نسبت به بندگان بسیار با خیر و احسان است)
The Most Glorious One

ودود
دوست
The Loving

حکیم
فرزانه، بسیار خردمند
The Wise

واسع
گسترده، وسیع
The Far-Reaching

متین
سخت (و نیز پاینده)
The Firm One

قوی
پرزور
The Most Strong

وکیل
عهده دار همه امور بندگان و موجودات
The Trustee

حق
راست، درست
The Truth

شهید
بیننده
The Witness

معید
بازگرداننده، دوباره زنده کننده
The Restorer

مبدئ
نخستین آفریننده
The Originator

محصی
شمارنده
The Reckoner

حمید
ستوده
The Praiseworthy

واجد
یابنده
The Finder

قیوم
قائم به ذات (همه-آفریننده‌ای که کسی او را نیافرید)، پاینده
The Self-subsisting

حی
زنده
The Alive

ممیت
می‌راننده، نابود کننده
The Creator Of Death

محیی
زندگی بخش، هستی بخش
The Giver Of Life

قادر
توانا
The Able

صمد
بی‌نیاز
The Eternal

احد
یگانه (خدایی جز او نیست)
The One

واحد
یکتا سرپرستی که همه ولایتها از اوست
The Unique

ماجد
بزرگوار
The Noble

أخر
واپسین، آخر فناکننده موجود
The Last

اول
نخستین، اول پدیدارکننده وجود
The First

مؤخر
فراپس دارنده، پس گذارنده چیزها و نهنده آن‌ها بجای آن‌ها
The Delayer

مقدم
فراپیش کشنده
The Expediter

مقتدر
تعیین کننده (قضا و قدر)، فراتر
The Powerful

بر
نیکوترین
The Source Of All Goodness

متعالی
خود ستوده
The Most Exalted

ولی
دوست، یار و نگهبان
The Governor

باطن
پنهان، همه دربرگیرنده
The Hiddeen

ظاهر
آشکار(پدیدار، هویدا)، همیشه پیروز
The Manifest

مالک الملک
فرمانروای جهان
The Eternal Owner Of Sovereignty

رؤوف
بسیار دلسوز و مهربان
The Compassionate

عفو
درگذرنده(آمرزنده)، ناپدیدکننده گناهان
The Pardoner

منتقم
انتقام گیر
The Avenger

تواب
همیشه توبه پذیر
The Acceptor Of Repentance

مغنی
بی‌نیاز کننده، بسنده
The Enricher

غنی
توانگر
The Self-Sufficient

جامع
گردآورنده
The Gatherer

مقسط
عادل
The Equitable

ذو الجلال والاکرام
دارای شکوه و بخشش
The Lord Of Majesty and Bounty

هادی
رهنما
The Guide

نور
روشنی
The Light

نافع
سودمند
The Beneficial

ضار
آزار دهنده (این صفت تنها در احادیث یافت می‌شود)
The Distresser

مانع
بازدارنده
The Preventer

صبور
شکیبا
The Patient

رشید
راهنما، آموزگار و دانای بی‌خطا
The Guide To The Right Path

وارث
مالک نهایی تمام مخلوقات
The Supreme Inheritor

باقی
ماندگار و واگردان نشدنی (تغییر ناپذیر)
The Everlasting

بدیع
سنجش ناپذیر، آفریننده
The Incomparable