برای انجام این کار دو راه وجود دارد :

الف ) انتخاب منوی Insert و سپس گزینه ی Slide Number
ب ) انتخاب منوی View و سپس گزینه ی header r& Footer

که هر دو یک پنجره را باز می کنند.

با فعال کردن گزینه ی Slide Number اسلایدها به طور اتوماتیک شماره گذاری می شوند همچنین می توان تنظیماتی را انجام داد که تاریخ جاری سیستم در کلیه ی اسلایدها دیده شود.

متن نوشته شده در قسمت Footer باعث می شود که تکرار این متن را در قسمت میانی در پایین اسلاید در کلیه اسلایدها مشاهده کنیم.

با فعال کردن گزینه ی Don’t Show on title slide به سیستم می گوییم که شماره ی اسلاید را در اسلاید عنوان نمایش ندهد.

البته این باعث نمی شود که اسلاید عنوان شمارش نشود بلکه از نظر نمایش، شماره را نشان نمی دهد.

نکته 

در اکثر پنجره های Power-Point دو گزینه ی Apply و Apply to all به چشم می خورد که جهت اعمال کردن تنظیمات به اسلاید جاری یا کلیه ی اسلایدها صورت می گیرد.