برای compile کردن کد های زبانهای sass و scss به css می توانید بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری و به صورت آنلاین کدهای مورد نظر خود را به یکدیگر تبدیل کنید.

سایت www.sassmeister.com جهت تبدیل scss به css

سایت www.safetoconvert.com جهت تبدیل scss به css