راهنمای اقدام برای اعزام به خدمت وظیفه عمومی

شروع خدمت سربازی مدارک و قوانین خاص خود را می طلبد که مدارک مورد نیاز پلیس + 10 به شرح زیر خواهد بود:

اعزام؛

 1. یك قطعه عكس 3×4 تمام رخ صرفاً رنگی فقط با زمینه سفید همراه با شئونات اسلامی
 2. اصل شناسنامه و یک سری کپی از آن
 3. اصل كارت ملی و یک سری کپی از آن
 4. آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل (برای مشمولان دانشگاهی شامل انصراف/ اخراج/ فارغ التحصیل همان برگه اتمام دوره معافیت تحصیلی است و برای مشمولان غیر دانشگاهی یکی از برگه های دفترچه که توسط مراجع معرفی شده امضا می گردد)
 5. برگه آزمایش گروه خون و یک سری تصویر آن

پس از انجام مراحل ثبت نام، همان لحظه تاریخ اعزام به خدمت به شما اطلاع داده شده و یک هفته قبل از تاریخ اعزام با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 از محل آموزش دوره مقدماتی اطلاع یابید.

نکته پس از ارائه این مدارک به پلیس + 10 فرم های مخصوص واکسیناسیون و معاینه پزشکی را دریافت خواهید کرد، که باید به آدرس های نام برده شده در آن ها مراجعه نموده و مراحل این بخش را تکمیل نمایید.
نکته پس از تکمیل هر فرم یک کپی از آن نزد خود نگاه دارید.
نکته قبل از مراجعه به پزشک معتمد، مدرک اعلام گروه خونی الزامی است. (برای اطلاع از نوع گروه خونی خود به نزدیکترین آزمایشگاه محل سکونت مراجعه نمایید)

پزشکی؛

 1. تهیه دفترچه وظیفه عمومی و تکمیل فرم های مربوطه (واکسن – پزشک – تحصیلی)
 2. افتتاح حساب عابر بانک سپه و اخذ شماره حساب
 3. به همراه داشتن عكس 3×4 رنگی پرسنلی و شناسنامه
 4. یک هفته پس از مراجعه حضوری به وظیفه عمومی

کفالت؛

 1. تهیه دفترچه وظیفه عمومی و تکمیل فرم های مربوطه (واکسن – پزشک – تحصیلی)
 2. افتتاح حساب عابر بانک سپه و اخذ شماره حساب
 3. به همراه داشتن عكس 3×4 رنگی پرسنلی و کپی شناسنامه خود مشمول مادر – پدر – سایر اعضاء خانواده (کپی برابر اصل باشد، برای این منظور به دفترخانه ثبت اسناد رسمی مراجعه نمائید)
 4. پوشه آبی نظام وظیفه و گیره
 5. یک هفته پس از مراجعه حضوری به وظیفه عمومی
اعزام به خدمت