به دلیل به روز رسانی سایت این مطلب به صفحه زیر منتقل شده است.

علامت درصد فارسی و انگلیسی را در کدام سمت عدد باید نوشت؟