متولدین فروردین ماه بزرگ ترین ترس ها

متولدین فروردین باید خودشان برای کارهایی که انجام می دهند تصمیم بگیرند و هرگز امر شدن را نمی پذیرند. اگر متولد فروردین کنترل کارهای خود را نداشته باشد کج خلق و عصبی می شود.

متولدین فروردین ماه : نقاط ضعف

متولد فروردین زیاد با شکست خوردن آشنایی ندارد. یکی از نقاط ضعف متولد فروردین این است که نمی تواند “نه” بگوید. به همین دلیل بیشتر مردم از انها برای منافع شخصی خودشان استفاده می‌کنند. اگر متولد فروردین هستید باید “نه” گفتن را یاد بگیرید.

مشخصات کلی متولدين فروردین ماه

پرجنب و جوش، فعّال، عجول، رک و بي پروا، زود عکس العمل نشان مي دهد، لايق و کاردان، عاشق قدرت بي صبر و طاقت، قادر است مدّتها تنها باشد، اهل امر و نهي طرّاح، اهل هيجان، حادثه جو، پرتوقّع، رياست مآب با اعتماد به نفس، سازنده، به گذشته فکر نمي کند، جوانتر از سنش، شايسته، ماجراجو، روشنفکر، دقيق، اشتباه خود را نمي پذيرد، با مديريّت عالي متنفّر از مداخله ديگران، فعّال و جنجالي، با شهامت با مطالعه ، هوشيار و زرنگ ، صاحب عقيده، مبتکر، مقتدر، اهل بخشش، اهل تنوّع، با حس مسئوليّت، پرانرژي، اهل کشمکش و ستيز، سالم و پرقدرت، خودخواه، گاهي ياغي، بي ريا، گاهي خشک و يک دنده، مخالف دوز و کلک، در باطن ضعيف تر از ظاهر است، مددکار، گاهي غير واقعي و غير منطقي، هوشمند.

فروردين ماه : متولدین مرد

رک و راست ، عاشق پيشه ، حسود ، پرتوقع و رياست طلب، هرگز به گذشته فکر نمي کند، رفتار و قيافه اش جوانتر از سنش به نظر مي رسد، از زن خجول، ملالت آور و منفي باف بيزار است.

فروردين ماه : متولدین زن

او بيش از هر زن ديگري در دنيا مي تواند بدون مرد زندگي کند، داراي قابليت هاي زيادي است بطوريکه تقريباً از عهده ی انجام هر کاري از فروشندگي تا نخست وزيري برمي آيد، خوش بين است و خواهان داشتن کاري در خارج از منزل مي باشد، عصبانيت هايش ظاهري و مهربانيش عميق و واقعي مي باشد.