متولدین خرداد بزرگ ترین ترس ها

متولد خرداد روحیه کنجکاوی دارد و به دنبال پیدا کردن راهی برای تفریح و سرگرمی است. اگر می خواهید یک خردادی را بترسانید او را با یک زندگی کسل کننده تهدید کنید.

خرداد ماه  : نقاط ضعف
یکی از نقاط ضعف متولد خرداد این است که هیچوقت نمیتواند به وعده هایش وفا کند. او همیشه عهد و پیمانش را فراموش میکند به همین دلیل فردی است غیر قابل اعتماد. اگر متولد خرداد هستید باید هنگام وعده دادن بیشتر مراقب باشید.

مشخصات کلی متولدين خرداد ماه

اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سريع الانتقال ، متلّون المزاج ، غير پايدار، عاشق کارهاي فکري ، کنجکاو، پرانرژي داراي شخصيّت دوتايي، بي ثبات ، دمدمي مزاج ، هرگز کار را تمام نمي کند ، عاشق مسافرت، معاشرتي ، سر به هوا ، زرنگ ، قابل تطبيق با هر محيط، پي به اسرار مي برد ، نا آرام ، در جستجوي مطالب جديد ، واقعاْ باسليقه، ماهر، داراي قدرت فکري زياد ، آدم شناس ، عاشق برنامه هاي کوتاه مدت، منطقي ، عاشق حرکت ، متنفّر از تقلّب ، عاشق کامپيوتر، از کار طولاني خسته مي شود ، عاشق شطرنج ، زود جوش، در يک جا بند نمي شود، نرم و غيرمستقيم حرف مي زند ، قابل انعطاف، عاشق مطالعه ، عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ، داراي قوّه تخيّل زياد، خوش سر و زبان ، ماجراجو و بي ثبات ، شيک پوش ، غير حسود، گاهي شاد و گاهي غمگين ، گاهي پر حرف و گاهي خاموش ، نکته سنج، اهل هنر ، خواهان وفاداري ، کم حرف ، آب زير کاه ، اهل معاشرت، رويائي ، بي قرار ، اصلاْ رويش حساب نکنيد، ميل ندارد کسي از کارش سر در بيارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان، گاهي لجباز ، عاشق غذاهاي تند.

خرداد ماه : متولدین مرد

با ذوق ، هنر دوست ، غير حسود و کمي بدقول، براي فرزندان پدري نرم و مهربان، در زناشوئي و معاشرت با زن اهل تنوع و ماجرا ، خوش صحبت است، علاقه دارد که مرموز جلوه کند ، گاهي اهل زخم زبان و کنايه و آزار است، از شنيدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش بيزار است.

خرداد ماه : متولدین زن

زني با چند شخصيت گوناگون ، با قوه تخيل بالا ، خوش سر و زبان و با سليقه، ماجرا دوست و بي ثبات، خيلي بيش از اينکه طالب عصبانيت شما باشد به شفقت شما نياز دارد، عاشق تغيير و تحول است، مادري است شاد و خندان و بچه هايش مانند خودش خود مختارند و روي پاي خودمي ايستند.