متولدین آبان بزرگ ترین ترس ها

متولد خرداد از اینکه دیگران از اسرارش با خبر شوند احساس بی ارزش بودن میکند و زندگی در جایی که تمام حرکاتش زیر نظر باشد برای او غیر قابل تحمل است.

آبان ماه : نقاط ضعف

متولد آبان انعطاف ناپذیر است و “همه ی ي یا هیچ” شعار همیشگی اوست. زندگی او جنگ بی انتها علیه خودش است به همین دلیل نمیتواند برنده باشد. متولد آبان در مسیر موفقیت خسته، نا امید و گاهی خشمگین می شود.اگر متولد آبان هستید باید کمی هم ریلکس شدن را یاد بگیرید.

مشخصات کلی متولدين آبان ماه

قوي و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادين ، ورزشکار، هوشيار، حسّاس و خجول، در ظاهر آرام ولي در باطن خروشان ، انتقامجوي شديد ، پر انرژي، واقعاْ کوشا ، عاشق ماورالطبيعه ، اهل معنويّات ، عاشق مسائل مرموز، هر کاري را به پايان مي رساند ، مشکوک و کنجکاو و تودار، مجري بسيار خوب، پايدار و با ثبات ، محقّق ورزيده ، کاشف و دانشمند ، علاقه مند به تفتيش عقايد، فکر سايرين را مي خواند ، داراي روح قوي ، واقعاْ اميدوار، فرمانده و سياستمدار، مقاوم و پر تحمّل ، فنا ناپذير ، عدّه کمي را وارد زندگي خود مي کند، عاشق تولّد مجدّد ، داراي اهداف عالي ، بلند پرواز، علاقه مند به روانکاوي و روانشناسي ، پر شور و حرارت ، پدري فدکار، عاشق نصيحت کردن ديگران ، داراي افکار تخيّلي و ايده آل ، زيبا ، حسود، موقع شناس ، جاه طلب ، خشن ، قابل اعتماد ، متنفّر از دروغ ، با وقار ، منطقي، ماجراجو ، عاشق اسرار حيات و جهان ، با اعتماد به نفس ، شجاع و دلير، کمال گر، اهل معنويّات و واقعاْ قاطعانه عمل مي کند.

آبان ماه : متولدین مرد

تيز هوش ، با اراده ، خواستار هدفهاي بزرگ ، پدري دلسوز و مهربان، مواظب باشيد که هرگز به مرد متولد اين ماه دروغ نگوئيد و احساسات او را جريحه دار نکنيد و يا بر خلاف غرور مردانه او رفتار و گفتاري نداشته باشيد زيرا که انتقام و عکس العمل خشمگينانه او بسيار سوزنده و خطرنک است.

آبان ماه : متولدین زن

طناز و زيبا ، خانه دار و گرم ، حسود و انتقامجو ، راز دار و خود دار، موقع شناس و گاه جاه طلب ، جذاب و مغرور و با اعتماد به نفس، براي متولد اين ماه اندکي علاقه و يا اندکي تنفر مفهوم ندارد يا عاشق است يا دشمن و در غير اينصورت کاملا بي تفاوت و بي اعتناست.