مطالب مرتبط، یکی از بخش هایی است که اکثر قالب های حرفه ای و پریمیوم آن را به صورت پیش فرض دارند و البته افزونه های زیادی نیز برای نمایش مطالب مرتبط تاکنون در مخزن وردپرس ثبت شده است. مطالب مرتبط را نیز می توانیم بر اساس چندین متد خاص مانند دسته بندی ها و برچسب ها نمایش دهیم.

در این مقاله از digital98 قطعه کدهایی جهت نمایش مطالب مرتبط بر اساس برچسب معرفی می کنیم.

کد زیر چندین برچسب را به طور همزمان بررسی کرده و نزدیک ترین و مرتبط ترین مطالب را نمایش می دهد.


<?php
$args = array(
  'posts_per_page' => 3, 
  'post__not_in'  => array( get_the_ID() ), 
  'orderby' => 'count',
);

$cats = wp_get_post_tags( get_the_ID(), 'tag' ); 
$cats_ids = array(); 
foreach( $cats as $wpex_related_cat ) {
  $cats_ids[] = $wpex_related_cat->term_id; 
}
if ( ! empty( $cats_ids ) ) {
  $args['tag__in'] = $cats_ids;
}
$wpex_query = new wp_query( $args );
foreach( $wpex_query->posts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>

  <a href="<?php the_permalink(); ?>"><li><?php the_title(); ?></li></a>
  enter code here
<?php
endforeach;
wp_reset_postdata();
?>

تنظیمات:

 • در خط 3 بجای عدد 3 تعداد مطالب مرتبط قابل نمایش را وارد کنید.

نکته: این کد را باید در فایل single.php قالب استفاده کنید تا بتواند برچسب های آن مطلب را دریافت، و مطالب دیگر را بر اساس آن برچسب ها پردازش کند.