• انسان هم می تواند دایره باشد هم خط راست! انتخاب با خودمان است که تا ابد به دور خود بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه دهیم… [راندا برن]
  • یک احمق با برنامه می تواند یک نابغه بدون برنامه را شکست دهد [وارن بافت]
  • هر عضله ای را که بکار نبریم ضعیف و ضعیف تر می شود، شعور و وجدان هم در انسان مثل یک عضله هستند [یوستین گردر]
  • انسان همیشه برنده است، بازنده ها متولد نمیشوند، ساخته می شوند.

بروزرسانی خواهد شد