نام گزارش : گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی (شیمی 2)

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده می کنیم کمی مشکل است. در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد. گزارش آزمایشگاه شیمی آلی شامل تئوری، شرح،آنالیز داده ها، جداول و نمودارها، عکس و … از آزمایشات است.

این گزارش کار، کامل ترین گزارش کار درس ازمایشگاه شیمی آلی (شیمی 2) است که شامل گزارشی کامل از آزمایش های زیر می باشد:

1 » آزمایش تعیین نقطه ذوب

2 » آزمایش تقطیر ۱

3 » آزمایش تقطیر ۲

4 » آزمایش تبلور

5 » آزمایش صابون

6 » آزمایش آسپرین

7 » آزمایش استرفیکاسیون

8 » آزمایش استخراج

9 » آزمایش ایزومریزاسیون

توضیحات: این گزارش کار از نظر محاسبات و شکل و نمودار کامل است.