برای داشتن لبه های گرد باید کد زیر را به استایل عکس یا باکس مورد نظرتان اضافه کنید.

Border-radius:5px;

کد بالا برای تمام زوایا 5 است به صورت خلاصه و یک جا نوشته شده است. اگر میخواهید زوایای مختلفی به لبه های مختلف بدهید باید از کد کاملتر زیر استفاده کنید؛

Border-radius: top-left top-right bottom-right bottom-left;

برای مثال در کد زیر زاویه بالا چپ و پایین راست مقدار صفر و دو زاویه دیگر مقدار 3 را داشته باشد:

Border-radius:0px 3px 0px 3px;