با استفاده از کد زیر می توانید آخرین دیدگاه های سایت خود را در هر کجای قالب که دوست دارید به نمایش بگذارید.

<?php
global $wpdb;
 
$sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID,
comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved,
comment_type,comment_author_url,
SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt /* تعداد کاراکتر */
FROM $wpdb->comments
LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID =
$wpdb->posts.ID)
WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND
post_password = ''
ORDER BY comment_date_gmt DESC
LIMIT 10"; /* تعداد نظر ها */
$comments = $wpdb->get_results($sql);
 
$output = $pre_HTML;
foreach ($comments as $comment) {
$output .= "\n<li>"
.strip_tags($comment->comment_author) /* نام نظر دهنده */
.":" /* دو نقطه بین نام و متن */
. "<a href=\"" /* آغاز لینک به مطلب */
. get_permalink($comment->ID)
."#comment-"
. $comment->comment_ID
. "\" title=\"on "
.$comment->post_title
. "\">" /* پایان لینک */
. strip_tags($comment->com_excerpt) /* متن نظر */
."</a></li>";
 
}
$output .= $post_HTML;
echo $output;?>

برای شخصی سازی کد فوق کافیست دو مقدار را کنترل کنید؛ اول مقدار کاراکتر هایی متن هر نظر نمایش داده شده و دوم تعداد نظرات نمایش داده شده. برای مقدار اول میتوانید عدد ۳۰ داخل پرانتز (خط ششم) را تغییر دهید

SUBSTRING(comment_content,1,50) AS com_excerpt

و برای مقدار دوم (تعداد نظرات) باید عدد مقابل عبارت LIMIT را تغییر دهید، مثلا ۵ نظر آخر را نمایش بده:

LIMIT 5";