نمادهای مخزن استاندارد در سال 1956 منتشر شد، چند نکته مورد در انتخاب و استفاده از نمادها به شرح زیر است:

  1. برای نمادهای حروف مورد استفاده در معادلات ریاضی فقط از نمادهای اصلی حروف استفاده کنید. (این رویه جهانی آمریکایی هاست که از موسسه استاندارد ناتل (ANSI)، سازمان استاندارد سازی بین المللی (ISO) و اتحادیه فیزیک کاربردی بین المللی (IUPAP) که بیش از 20 استاندارد رسمی که توسط آنها تصویب شده است.)
  2. لیست را به مقادیر اساسی محدود کنید، از نمادها برای ترکیبات اجتناب کنید.
  3. از حروف اولیه مواد ، فاز ، فرآیندها و غیره برای نمادها و اشتراک ها استفاده کنید.
  4. نمادهایی را انتخاب کنید که به راحتی با دست خط ، تایپ و چاپ شوند.

Petroleum Engineering Handbook

The SI Metric SystelD of Units and SPE METRIC STANDARD

SPE Publications Style Guide