برای اخذ مجوز جهت تاسیس مشاور املاک میبایست مراحلی را طی کرد:

مراحل صدور پروانه کسب املاک

 • مرحله اول
  1. درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب
  2. ثبت درخواست و ارائه رسید به متقاضی
  3. بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه و ارائه گزارش
  4. بررسی درخواست متقاضی پروانه کسب در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به وی
 • مرحله دوم
  1. ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی شامل:
   1. سند مالکیت به نام متقاضی
   2. اجاره نامه رسمی به نام متقاضی
   3. اجاره نامه عادی (با اخذ تعهد محضری) بنام متقاضی
   4. مبایعه نامه به نام متقاضی
   5. حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
   6. رسید پرداخت اجاره بهای معتبر
   7. قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها
  2. ارائه یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان شامل:
   1. گواهی پایان خدمت
   2. گواهی معافیت دائم
   3. گواهی اشتغال به تحصیل
   4. گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
   5. دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
  3. ارائه سوابق کاربری تجاری با کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست
  4. ارائه سایر مدارک ذیل:
   1. کپی تمام صفحات شناسنامه
   2. کپی کارت ملی
   3. کپی مدرک تحصیلی یا حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از ۵۰ سال بالاتر می باشد)
   4. ۱۲ قطعه عکس پرسنلی جدید (۳x4)
   5. فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف ۵ برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) که از مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عدول ننماید.
   6. فیش واریز مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور
 • مرحله سوم
  1. استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل:
   1. گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)
   2. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
   3. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
   4. موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
   5. گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل ۱۰ ساعت) از موسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)
   6. ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
   7. گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون
   8. اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب
   9. اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی
 • مرحله چهارم
  1. بررسی پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه
 • مرحله پنجم
  1. صدور پروانه کسب با رعایت مراحل چهارگانه قبلی و تحویل آن به متقاضی