پس از چندین سال برنامه ریزی و تلاش شبانه روز با افتتاح مترو تبریز در چهار خط مختلف استفاده از مترو در شهر زیبای تبریز بسیاری از مردم برای جابجایی در نقاط مختلف شهر تبریز از مترو استفاده می کنند.

بر آن شدیم تا در ادامه آموزش های اطلاعات شهری digital98، با تهیه نقشه کامل از مسیر حرکت قطار و ایستگاهها و بعلاوه ارائه جزئیات کامل از ساعات حرکت قطارها در هر یک از ایستگاهها به همه تبریزی های عزیز در انتخاب صحیح زمان و مکان ایستگاههای مترو تبریز کمک کرده باشیم.

خط یک: ۱۸ کیلومتر، ۱۸ ایستگاه، پارکینگ، تعمیرگاه، هر دو دقیقه یک قطار ۱۰۰۰نفری (۳۰۰۰۰ نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط دو: ۲۰ کیلو متر، ۲۰ ایستگاه، پارکینگ، تعمیرگاه، هر دو دقیقه یک قطار ۱۰۰۰نفری (۳۰۰۰۰ نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط سه: ۱۱ کیلو متر، ۱۵ ایستگاه، پارکینگ، تعمیرگاه، هر دو دقیقه یک قطار ۱۰۰۰نفری (۳۰۰۰۰ نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط چهار: ۱۰ کیلو متر، ۱۲ ایستگاه، پارکینگ، تعمیرگاه، هر دو دقیقه یک قطار ۱۰۰۰نفری (۳۰۰۰۰ نفر در هر ساعت در هر جهت)
خط حومه تبریز: سهند : ۲۰ کیلو متر ،۸ ایستگاه، پارکینگ، تعمیرگاه، هر پبج دقیقه یک قطار ۱۰۰۰نفری (۱۲۰۰۰ نفر در هر ساعت در هر جهت)

مشاهده موقعیت ایستگاه‌های قطار شهری روی نقشه تبریز