مطالب برچسب: english
لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (2) Computer terms   IT & Computer – Part 2 واژه معادل فارسی abort ساقط کردن absolute مطلق absorption جذب Abstract مجرد acceleration شتاب‌دهی Accelerator شتاب‌ده Accept پذیرفتن access دستیابی access method روشِ دست‌یابی accessibility دست‌یابی‌پذیری Accessory جانبی Account حساب accounting حساب‌داری accumulated انباشته accuracy دقت acronym سرنام […]

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (1)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (1)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (1) Computer terms   IT & Computer – Part 1   node-disjoint paths   مسیرهای مجزای – گره Header سرآیند compromised node گره مخاطره آمیز N-tier چند لایه (با N لایه) (کامپیوتر) Zero tier بدون لایه یا لایه صفر distance- vector بردار فاصله Denial of service attack حمله […]

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (4)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (4)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (4) Computer terms   IT & Computer – Part 4   ضمانت کارایی مطلق absolute performance guarantee داده‌گونه‌ انتزاعی abstract data type حالت پذیرفتنی accepting state تابع اَکرمن Ackerman’s function تابع اَکرمن Ackermann’s function گراف جهت‌دار بی‌دور acyclic digraph گراف جهت‌دار بی‌دور acyclic directed graph گراف بی‌دور acyclic […]

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (7)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (7)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (7) Computer terms   IT & Computer – Part 7   تماس، برخورد Contact قرارداد، پیمانکاری Contract ساخت، ساختن ‍Construct هدایت، راهنمایی، بردن Conduct پذیرفتن، قبول کردن Accept به جز، به غیر از Except انتظار داشتن، پیش بینی کردن Expect مفهوم، معنا Concept حداقل، کمترین Least لیست، فهرست […]

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6) Computer terms   IT & Computer – Part 6   Synchronization check کنترل همزمانی Synchronous Communications مخابره همزمان Synchronous computer کامپیوتر همزمان Synchronous network شبکه همزمان Synchronous operation عملیات همزمان Synchronous transmission انتقال همزمان Universal asynchronous receiver/transmitter گیرنده و فرستنده غیرهمزمان فراگیر Wait time زمان انتظار Warm-up […]

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (5)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (5)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (5) Computer terms   IT & Computer – Part 5   fault خرابی fault coverage پوشش خرابی stuck-at fault مانده در خرابی stuck-at-0 مانده در صفر stuck-at-1 مانده در یک fault-oriented خرابی- مبنا roulette wheel selection انتخاب چرخ رولت tournament selection انتخاب مسابقه rank selection انتخاب رتبه بندی […]

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3)لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3)

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3) Computer terms   IT & Computer – Part 3   Immune System سیستم ایمنی Artificial Immune System سیستم ایمنی مصنوعی Soft Computing رایانش نرم Pattern Recognition شناسایی الگو Optimization Problems مشکلات بهینه سازی Clustering خوشه بندی Data Reduction داده کاهی Pathogens عوامل بیماریزا Antigen آنتی ژن Lymphocyte […]

وبلاگ
© 2021 - کلیه حقوق برای digital98 محفوظ است