گاهی نیاز دارید یک متن بلند را در فضایی کوچک نمایش دهید، روشی را در HTML به شما نشان می دهیم که با آن مبی توانید مجموعه‌ی زیادی از متون را در یک فرمت فشرده نمایش دهید. از این پس، متن شما تمام صفحه را اشغال نخواهد کرد. کد HTML آ« به شرح ذیل است:

<div style=”width: 25%; height: 50px; overflow: auto;
scrollbar-face-color: #CE7E00;
scrollbar-shadow-color: #FFFFFF;
scrollbar-highlight-color: #6F4709;
scrollbar-3dlight-color:#11111;
scrollbar-darkshadow-color: #6F4709;
scrollbar-track-color: #FFE8C1;
scrollbar-arrow-color: #6F4709;
”>
Your text will show here. And you can scroll down to go through all of it.
You just have to add a sufficient amount of text to make the scrollbars show.
Obviously, this is not enough,o let’s assume we have a little more to say.
Eventually, the scrollbars will come in handy. That’s it! :)
</div>

همچنین می‌توانید با رنگ‌ها و اندازه‌ی آن را به دلخواه تغییر دهید. می‌توانید از این لینک کد جعبه متن ثبت نظرات را دریافت کنید که در آن قالب‌های مختلفی آمده است که می‌توانید استفاده کنید.