برای نمایش اطلاعاتی مانند “آدرس IP” یا “نوع مرورگر مورد استفاده” و “URL ای که کاربر از آن به مطلب هدایت شده (Http_Referrer i.e)” یک کد پی اچ پی ساده معرفی می کنیم. این کار باعث جذابیت و بهینه سازی وب سایت شما می شود.

 
<?php
/** 
* Show user information like IP address, useragent
**/
$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
$browser = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
$referrer = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
 if ($referred == "") { 
 $referrer = "This page was accessed directly";
 } 
echo "<b>Visitor IP address:</b><br/>" . $ip . "<br/>"; 
echo "<b>Browser (User Agent) Info:</b><br/>" . $browser . "<br/>"; 
echo "<b>Referrer:</b><br/>" . $referrer . "<br/>";
?>