در این مطلب می خواهیم لیستی از تابع های پرکاربردی را که برای طراحی قالب وردپرس استفاده می شوند را به شما نشان دهیم .

توابع موجود در این مطلب مخصوص بخش هدر می باشند و سایر توابع در مطالب آینده منتشر خواهند شد .

نمایش عنوان سایت وردپرس در هدر

bloginfo('name');

نمایش عنوان یک نوشته یا برگه خاص در وردپرس

wp_title();

بدست آوردن مکان فایل style.css قالب وردپرس

get_stylesheet_directory_uri();

بدست آوردن مسیر فایل های قالب وردپرس

bloginfo('template_url');

نمایش نسخه وردپرس (به دلایل امنیتی پیشنهاد می شود نسخه وردپرس را به صورت عمومی نمایش ندهید)

bloginfo('version');

نمایش آدرس Atom سایت وردپرس

bloginfo('atom_url');

نمایش آدرس خوراک RSS2 وب سایت وردپرس

bloginfo('rss2_url');

آدرس URL دقیق و صحیح سایت وردپرس

get_site_url();

بدست آوردن نام سایت وردپرس

bloginfo('name');

بدست آوردن نسخه HTML سایت وردپرس

bloginfo('html_type');

بدست آوردن مجموعه نویسه یا Charset سایت وردپرس

bloginfo('charset');

امیدوارم بتوانید قالب های زیبا و کارایی را طراحی کنید .

منتظر توابع پرکاربرد طراحی قالب در مطالب بعدی باشید .