نمایش محبوب ترین یا پر بازدیدترین مطالب منتشر شده باعث می شود تا بازدیدکنندگانی که از طریق موتورهای جستجو و یا سایتهای دیگر به سایتمان هدایت می شوند بتوانند آنها را نیز مطالعه کنند و باعث افزایش بازدید سایت می شود. برای آموزش نمایش آخرین مطالب در وردپرس تا پایان ما digital98 باشید.

اگر قالب وردپرس تان از ابزارک پشتیبانی می کند می توانید ابزارک نمایش نوشته های تازه را فعال کنید. اما اگر قالب وردپرس تان از ابزارک پشتیبانی نمی کند باید دست به کار شوید و کدهای مورد نیاز را در محل مناسب قرار دهید. برای نمایش محبوب ترین مطالب وردپرس به سه روش می توانیم عمل کنیم:

روش اول: نمایش محبوب ترین مطالب روز

برای نمایش جدیدترین مطالب روز وردپرس کدهای زیر را در مکان مورد نظرتان قرار دهید.

<?php
$popularpost = new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 4, 'meta_key' => 'post_views_count', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC'  ) );
while ( $popularpost->have_posts() ) : $popularpost->the_post();
the_title();
endwhile;
?>

روش دوم: نمایش محبوب ترین مطالب هفته

برای نمایش جدیدترین مطالب هفته وردپرس کدهای زیر را در مکان مورد نظرتان قرار دهید.

<ul>
<?php
$week = date('W');
$year = date('Y');
query_posts('post_type=post&posts_per_page=10&orderby=comment_count&order=DESC&year=' . $year . '&w=' . $week);
while (have_posts()): the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf(esc_attr('Permalink to %s'), the_title_attribute('echo=0')); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
wp_reset_query();
?>
</ul>

روش سوم: نمایش محبوب ترین مطالب ماه

برای نمایش جدیدترین مطالب ماه وردپرس کدهای زیر را در مکان مورد نظرتان قرار دهید.

<ul>
<?php
$month = date('m');
$year = date('Y');
query_posts('post_type=post&posts_per_page=10&orderby=comment_count&order=DESC&year=' . $year . '&monthnum=' . $month);
while (have_posts()): the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php printf(esc_attr('Permalink to %s'), the_title_attribute('echo=0')); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
wp_reset_query();
?>
</ul>